Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ardabil University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیلVolume 22, Number 1 (2022-3)


The Study of Differential and Behavioral Characteristics of Manipulated Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells by Lentiviral Vector
بررسی ویژگی‌های تمایزی و رفتاری سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی دستکاری شده با حامل لنتی ویروسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chest CT Scan Involvement Patterns in Patients with Suspected Covid-19 Symptoms
بررسی الگوهای درگیری سی‫تی‫اسکن در بیماران با علایم مشکوک کووید-19‬‬‬‬
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic Effects of the Aerobic Training and Capsaicin on the Expression level of AMP-Activated Protein Kinase and Protein Kinase B Gene of Liver Tissue in Rat Fed a High-Fat Diet
اثرات هم‌افزایی تمرین هوازی و کپسایسین بر بیان ژن پروتئین کیناز فعال شده با AMP و پروتئین کیناز B بافت کبد در موش‌های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Molecular Dynamic And Docking of Abemaciclib, Hymenialdisine, and Indirubin on CDK-2 Inhibition by Simulation Study
ارزیابی اثرات داکینگ و دینامیکی مولکولی ترکیبات Abemaciclib،Hymenialdisine و Indirubinبر CDK-2 با مطالعه شبیه‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Level of Perceived Stress and Quality of Life in Students and Professors of Ardabil Dental School during the Covid-19 Epidemic in the Academic Year 2020-2021
بررسی میزان استرس درک‌شده و کیفیت زندگی در دانشجویان و اساتید دانشکده دندانپزشکی اردبیل در دوران اپیدمی کووید-‌19 در سال تحصیلی 1400-1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Sexual Hygiene Behaviors on Urinary Tract Infection in Pregnant Women
تاثیر رفتارهای بهداشتی مقاربتی بر عفونت ادراری در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of Nanofiber Scaffolds Using Polycaprolactan Containing Silymarin to Study Neural Cell Tissue Engineering
ساخت داربست نانوالیاف با استفاده از پلی کاپرولاکتون حاوی سیلیمارین جهت بررسی مهندسی بافت سلول‫های عصبی‬‬
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2021-12)


A Case of Simultaneous Neuroarthropathy in the Wrist and Ankle with No History of Diabetes: Case Report
یک مورد نوروآرتروپاتی همزمان در مچ دست و مچ پا بدون سابقه بیماری دیابت: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clear Cell Variant of Intraosseous Mucoepidermoid Carcinoma in the Anterior Region of the Mandible; a Case Report
زیرگروه سلول روشن موکواپی درموئید کارسینومای داخل استخوانی در ناحیه قدام فک پایین؛ گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aerobic Training with Different Intensity on FoxO1 and STRA13 Genes Expression in Subcutaneous Fat Tissue of Male Wistar Rat
تاثیر تمرین هوازی با شدت‌های مختلف بر بیان ژن‌های FoxO1و STRA13 بافت چربی زیر جلدی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Factors Affecting the Growth in Health Technology Incubator of Medical Universities of the Country (Study Three Type Medical Universities)
شناسایی عوامل موثر بر رشد در مراکز رشد فناوری سلامت دانشگاه‫های علوم‫پزشکی کشور (مطالعه دانشگاه‫های علوم‫پزشکی تیپ3)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causal Modeling of Bullying-related Behaviors based on the Experience of Child Abuse the Mediating Role of Emotional Safety
مدل یابی علتی رفتارهای مرتبط با قلدری بر اساس تجربه کودک‌آزاری نقش میانجی ایمنی هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction Effect of Aerobic Exercise and Atorvastatin Consumption on the expression level of MFN1/2 and DRP1 in Hepatocytes of the Rat Liver with Type 2 Diabetes
تاثیر تعاملی تمرین هوازی و مصرف آتورواستاتین بر بیان MFN1/2 و DRP1 هپاتوسیت‫های کبد رت مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 4 Weeks of Aerobic Training on Cognitive Function and Expression Level of PGC1α and VEGF Genes in the Hippocampus of Rats with Alzheimer’s Disease
تأثیر 4 هفته تمرین هوازی بر یادگیری و حافظه فضایی و میزان بیان ژن‫های PGC1α و VEGF در هیپوکمپ رت های مبتلا به بیماری آلزایمر‬‬‬‬‬
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Antioxidant and Anti-inflammatory Nanoparticles in Renal Ischemia-Reperfusion Damage
اثر حفاظتی نانوذرات ضد التهابی و ضد اکسیدان در آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2021-10)


A comparative Study of Nutrition and Sleep Disorders in Active and Inactive Children during the Corona Pandemic
مقایسه اختلالات تغذیه و خواب کودکان در دوره پاندمی کووید-19: یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Psychometric Properties of the tool for identifying "Patients' Views on the Observance of Professional Behavior by Specialized Physicians"
بررسی ویژگی‌های روانسنجی ابزار «دیدگاه بیماران در خصوص رعایت رفتار حرفه‌ای توسط پزشکان متخصص»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Serum Concentrations of ATG5, ApoB48 in Patients with Ischemic Stroke
بررسی غلظت سرمی ATG5، ApoB48در بیماران مبتلا به سکته ایسکمیک مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Risk Factors for Knee Osteoarthritis in Patients with Knee Pain Complaints
بررسی عوامل خطر استئوآرتریت اولیه زانو در بیماران مراجعه کننده با درد زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Structural Relationships of Covid-19 Disease Anxiety Based on Cognitive Flexibility with the Mediating Role of Perceived Social Support in Students
بررسی روابط ساختاری اضطراب بیماری کووید-19 بر اساس انعطاف‫پذیری شناختی با نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‫شده در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Low-Dose Treatment of Isotretinoin and Flutamide Combined with Oral Erythromycin for Female Patients with Severe Acne
مقایسه تاثیر دوز پائین ایزوترتینوئین و دوز پائین فلوتامید در تجویز توام با اریتروما یسین خوراکی در درمان آکنه شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Electrochemical Enzymatic and Non-enzymatic Glucose Sensors Based on Literature Review
مقایسه ای بر سنسورهای الکتروشیمیایی آنزیمی و غیرآنزیمی گلوکز بر اساس مرور مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunotherapy and Antifungal Drugs of Candidiasis: Achievements and Challenges
ایمونوتراپی و داروهای ضدقارچی برای درمان کاندیدیازیس: دستاوردها و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2021-7)


Impact of Sex Difference on Interaction between Adiponectin Gene Single Nucleotide Polymorphisms rs2241766, rs17300539 and rs1501299 Environment Risk Factors of Type 2 Diabetes among the Ardabil Population in Iran
تاثیر تفاوت جنسی بر برهمکنش بین پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی ژن آدیپونکتین rs2241766، rs17300539 و rs1501299 و عوامل خطر محیطی دیابت نوع 2 در جمعیت اردبیل در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Plasma Activated Water on Acanthamoeba castellanii
تأثیر آب فعال شده با پلاسما بر آکانتاموبا کستلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Chronic Administration of Hydrogen Sulfide on Anxiety and Depression-like Behaviors in Streptozotocin Rat Model of Alzheimer’s Disease
اثر درمان طولانی مدت با هیدروژن سولفاید بر اضطراب و افسردگی موش‫های آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Strengthening Covid-19 Crisis Management in Ardabil Educational and Medical Centers
عوامل تقویت‌کننده مدیریت بحران کرونا در مراکز آموزشی درمانی شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Insertion Sequence (IS) Elements in Inactivation of Outer Membrane Porin OprD and Resistance to Carbapenems among Pseudomonas aeruginosa Clinical Strains in Ardabil
نقش عناصرتوالی الحاقی (IS) در غیرفعال‫کردن پورین غشای خارجی OprD و مقاومت به کارباپنم‫ها در سویه‫های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corrective Exercise; Theraband Exercise; NASM; Water Resistance Training; Flat Foot
تأثیر سه پروتکل تمرینات اصلاحی بر اصلاح عارضه کف پای صاف منعطف در دانش‌آموزان پسر دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Long QT Syndrome in Children with Congenital Sensory-Neural Deafness
بررسی شیوع سندرمQT طولانی در کودکان مبتلا به کری مادرزادی حسی- عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant and cytotoxic Effects of Cinnamon-Coated Cerium Oxide Nanoparticles on PC12 Cell Line
ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی نانو ذرات سریم اکسید پوشیده با سینامون و اثرات سمیت سلولی آن بر رده سلول های PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2021-3)


A Case Report of Pulmonary Alveolar Microlithiasis
گزارش یک مورد میکرولیتیازیس آلوئولار ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Polarized Training on GH/IGF-1 Axis Hormones Response in Active Young Male
تاثیر هشت هفته تمرین دوقطبی بر شاخص‌های سرمی محور GH/IGF-1 مردان جوان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Moderate and High Intensity Resistance Training on the Expression of PGC-1α, TFAM and AMPK of Cardiomyocytes in Elderly Rats
اثر تمرین مقاومتی با شدت متوسط و بالا بر بیان PGC-1α، TFAM و AMPK عضله قلب موش‌های صحرایی سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ketamine, Fentanyl and Paracetamol on Pain Intensity and Hemodynamic Parameters after Deep Vitrectomy
تاثیر کتامین، فنتانیل و پاراستامول بر شدت درد و پارامترهای همودینامیک پس ازاعمال جراحی ویترکتومی عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Gastric Carcinogenesis Susceptibility and Some SNPs in MicroRNA Genes in General Population of Ardabil Province
ارتباط میان استعداد ابتلا به سرطان معده و برخی واریانت‫های تک‫نوکلئوتیدی میکروRNAها در جمعیت عمومی استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance Patterns and Prevalence of Class I, II and III Integrons among Escherichia coli Strains collected from Urinary Tract Infections in Patients Referred to Amiralmomenin Hospital, Zabol, Iran
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع جدایه های حامل انتگرون کلاس یک، دو و سه در اشریشیا کلی جداشده از عفونت‫های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل، 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acute Caffeine Consumption in a Dehydration and Hot and Humid conditions on Aerobic Function, Blood Pressure and Some Factors of the Immune System of Active Men
تاثیر مصرف حاد کافئین در شرایط کم آبی بدن و محیط گرم و مرطوب بر عملکرد هوازی، فشار خون و برخی عوامل سیستم ایمنی مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Maternal predictive factors for Underweight between Low Birth and Normal Weight at Al-Zahra Hospital in Rasht in 2018
مقایسه عوامل مادری پیش‫بینی‫کننده کم‫وزنی در نوزادان ترم کم‫وزن (LBW) و طبیعی مراجعه‫کننده به بیمارستان الزهرا (س) رشت در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Physical Activity on Vitamin D Levels and Improving Sleep Quality in Women
تاثیر فعالیت بدنی بر سطح ویتامین D و بهبود کیفیت خواب در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Phenomenological Identification of the Marital Interactions of People with Coronavirus Disease
شناسایی پدیدارگرایانه تعاملات زناشویی افراد مبتلا به ویروس کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Efficacy of Intravenous Ibuprofen and Its Complications in Acute Pain Management after Abdominal Surgery
ارزیابی اثر ایبوپروفن داخل وریدی و عوارض آن در مدیریت درد حاد پس از جراحی شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2020-12)


The Effect of Four Weeks of Aerobic Training on the Expression of Sirt1, CREB and BDNF Genes in Hippocampus of Male Wistar Rats with Alzheimer’s Disease
تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر بیان ژن های Sirt1، CREB وBDNF در هیپوکمپ رت های نر ویستار مبتلا به بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training on Preptin, Adropin and Insulin Resistance in Overweight Men
تاثیر تمرین هوازی بر پرپتین، آدروپین و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Resistance Training-Cold Water Immersion and Curcumin Supplementation on Muscle Injury and Inflammatory Response Following Acute Strength Activity in Futsal players Men
اثر تعاملی هشت هفته مصرف مکمل کورکومین و تمرین مقاومتی- غوطه ‫وری درآب سرد بر شاخص‌های آسیب عضلانی و واکنش التهابی متعاقب فعالیت قدرتی حاد در مردان فوتسالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Schema Therapy on Social Anxiety and Its Specific Symptoms in Blind and Visually Impaired People
اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر اضطراب اجتماعی و علائم اختصاصی آن در افراد نابینا و کم‫بینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cross-sectional study of Bartonella, Rickettsia and Wolbachia by molecular method in Fleas Ctenocephalides canis and Pulex irritans from the West and Northwest of Iran
مطالعه مقطعی آلودگی به ریکتزیا، بارتونلا و ولباخیا به روش مولکولی در کک‌های کتنوسفالیدس کنیس و پولکس ایریتانس در غرب و شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Balanced Low-Calorie Diet and Slight Weight Loss on Body Image Score and Its Subscales
تأثیر رژیم غذایی کم‫ کالری متعادل و کاهش وزن جزیی روی نمره تصویر بدنی و خرده مقیاس‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enriched Environment Protects Against Seizures, and Associated Anxiety and Cognitive Impairment in Mouse
محیط غنی سازی‌شده باعث محافظت در برابر تشنج، اضطراب و اختلالات شناختی همراه آن در موش آزمایشگاهی می شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Resveratrol on Vincristine-induced Oxidative Stress in Mouse Ovary and UterineTissue
اثر محافظتی رزوراترول بر آسیب اکسیداتیو ناشی از وینکریستین در بافت تخمدان و رحم موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Body Mass Index and Lumbar Bone Mineral Density in Active and Inactive Middle-aged Women
بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان کمر در زنان میانسال فعال و غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Alpha-pinene on Amyloid-beta-induced Neuronal Death and Depression in Male Wistar Rats
بررسی اثر آلفاپینن بر مرگ نورونی و افسردگی القا شده توسط پپتید‫آمیلوئیدبتا در رت های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathophysiology of A1 Adenosine Receptor Inhibition in Acute Kidney Injury Induced by Ischemia-Reperfusion: a Review Study
پاتوفیزیولوژی مهار گیرنده A1 آدنوزین در آسیب حاد کلیوی القا شده توسط ایسکمی- خونرسانی مجدد: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2020-10)


Identification of Single Nucleotide Changes in Genes Associated to Muscle Hypertrophy and Strength in an Elite Weightlifter Using Whole Exome Sequencing: A Case Report
شناسایی تغییرات تک نوکلئوتیدی در ژن‌های مرتبط با‫هایپرتروفی و قدرت عضلانی در یک وزنه‌بردار نخبه با استفاده از روش توالی یابی کل اگزوم: یک گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Endurance Training in Combination with Curcumin on Intratumoral Gene Expression of AngiomiR-126 and Angiopoietin-1 in Female Mice with Breast Cancer
تاثیر تمرین استقامتی و مکمل یاری کورکومین بر بیان ژن‫های اینتراتوموری angiomiR-126 و Angiopoietin-1 در موش‫های ماده مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Combined and Rehabilitation Training on ABCA1 Gene Expression in Blood Lymphocytes and Lipid Profile in Middle-aged Men with Coronary Bypass Graft
تأثیر تمرینات ترکیبی و باز‌توانی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت‌های خون و نیمرخ لیپیدی در مردان میان‌سال پس از عمل بای‫پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Potential Anti-Leishmanial Pharmacophores via In Silico Drug Repurposing
طراحی فارماکوفورهای بالقوه ضد لیشمانیا با استفاده از تکنیک محاسباتی کاربری جدید دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Moderate-Intensity Endurance Training on the Expression Level of Angiogenesis Factors and Cardiac Oxidative Stress in Rats
تأثیر تمرین استقامتی با شدت متوسط بر بیان فاکتورهای آنژیوژنز و استرس اکسیداتیو قلب در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Humulus lupulus Extract on Serum Biochemical Parameters in Carbon Tetrachloride-induced Hepatotoxicity in Rats
اثر عصاره رازک بر پارامترهای بیوشیمیایی کبد در موش‫های صحرایی آسیب دیده با تتراکلریدکربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 4 Weeks of Aerobic Training on Spatial Learning, Memory Performance and Mitochondrial Dynamics in the Hippocampal Tissue of Old Rats
تأثیر 4 هفته تمرین هوازی بر عملکرد یادگیری و حافظه فضایی و پویایی میتوکندریایی در بافت هیپوکمپ رت‌های پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 6 Week Resistance Training Program on Foxo1 Expression in Liver Cells and Glucose and Insulin Levels in Type 2 Diabetic Rats
اثر شش هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن Foxo1 در سلول‌های کبدی و سطح گلوکز و انسولین در موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Endurance Training and Ozone Therapy on the Expression Levels of FLS and VEGF Genes in Knee Tissue of Rats with Osteoarthritis
اثر تمرینات استقامتی و ازن درمانی بر بیان ژن FLS و VEGF در بافت زانو در موش‫های مبتلا به استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks of Pilates Training and Ginger Consumption on Serum Levels of BDNF and TNF-α in Women with Multiple Sclerosis
تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و مصرف مکمل زنجبیل بر مقادیر سرمی BDNF و TNF-α در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Berberine Chloride and Aerobic Training on Liver Nrf2/HO-1 Pathway and PPARγ in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
اثر محافظتی بربرین کلراید و تمرین هوازی بر مسیرNrf2/HO-1 ، و PPARγ کبدی موش‌های صحرایی دیابتی با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2020-6)


Prevalence of Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa Strains in Ardabil
شیوع سویه‫های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به چند دارو در اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Pulmonary Function Tests in Traditional Male Bakers in Ardabil City
ارزیابی تست‫های عملکرد ریوی در نانوایان سنتی اردبیل‬
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Yeast Kluyveromyces marxianus as a Probiotic on the Microbiological and Sensorial Properties of Set Yoghurt during Refrigerated Storage
تأثیر مخمر کلورومایسس مارکسیانوس به عنوان یک پروبیوتیک بر ویژگی‫های میکروبیولوژیک و حسی ماست قالبی طی نگهداری یخچالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mitochondrial/Lysosomal Protective and Antioxidant Agents Reduce Toxicity Induced by Toluene in Human Lymphocytes
عوامل محافظت‫ کننده میتوکندریایی/ لیزوزومی و آنتی اکسیدانی سبب کاهش سمیت ناشی از تولوئن در لنفوسیت‫های انسانی می‫شوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cannabis Extract on SH-SY5Y Nerve Cell
بررسی اثر عصاره گیاه کانابیس (شاهدانه) بر سلول‫های عصبی SH-SY5Y
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Analysis of GALNS Gene in eight Iranian Patients with Mucopolysaccharidosis IVA
آنالیز مولکولی ژن GALNS در 8 بیمار ایرانی مبتلا به موکو پلی ساکاریدوز تیپ 4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic-based Identification of MicroRNAs with Biomarker Potential in Colon Cancer from Microarray Data
شناسایی بیوانفورماتیکی ‫ microRNA های با توان بیومارکری در سرطان روده بزرگ از روی داده‌های ریز آرایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Royal Jelly on Sperm Parameters and bak Gene Expression Following Lead Acetate poisoning in Mice
بررسی اثر محافظتی ژل رویال بر پارامترهای اسپرم و میزان بیان ژن bak به‫ دنبال مسمومیت با استات سرب در موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks of HIIT Training and Curcumin Consumption on Leptin and Galanin Levels in Obese Women
تاثیر 12 هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) و مصرف کورکومین بر میزان لپتین و گالانین در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taking Renin-Angiotensin Drugs in Patients with COVID-19: Start, Continue, or Stop; a Literature Review
مصرف داروهای رنین- آنژیوتانسین در بیماران مبتلا به بیماری کووید 19: شروع، ادامه و یا قطع؛ مروری بر مقالات منتشره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteins Separation and Purification Methods with Focus on Chromatography: a Review Study
روش‌های جداسازی و تخلیص پروتئین‌ها با تمرکز بر کروماتوگرافی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2020-3)


Nasal Hump Reduction may Improve Dorsal Nasal (Rintala) Flap
بهبود نتیجه فلپ دورسال بینی (رینتالا) با برداشتن قوز بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of Morphology of Cataract in Surgery Candidates in Ardabil: Iran
مورفولوژی انواع کاتاراکت در بیماران کاندید عمل جراحی در اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Social Capital and Demographic Characteristics of the Elderly Referred to Tehran Neighborhoods
بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با مشخصات جمعیت شناختی سالمندان مراجعه‫ کننده به سراهای محله شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Sedative Effect of Ketofol and The Combination of Midazolam-Ketamine in Upper GI Tract Endoscopy in 1-14 Years Childeren
مقایسه اثر آرام‫بخشی کتوفول و ترکیب میدازولام- کتامین در اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی اطفال 1 تا 14 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Concentrations of Smyrnium cordifolium (F: Apiaceae) Extract on Apoptosis and Proliferation of MCF-7
تاثیر غلظت‌های مختلف عصاره آوندول Smyrnium cordifolium (F: Apiaceae) بر مرگ برنامه‌ریزی شده و مهار تکثیر سلول‫های سرطانی رده (MCF-7)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Evaluation of Honey Throat Spray for Auxiliary Treatment of Pharyngitis
ارزیابی بالینی اسپری دهانی عسل جهت درمان کمکی فارنژیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Endurance Training and Supplementation of Persia Rosa Extract on Mitochondrial Apoptosis of Myocardium
بررسی تاثیر تمرین استقامتی و مکمل عصاره گل محمدی بر آپوپتوزیس میتوکندریایی میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Dexmedetomidine and Labetalol on Controlled Hypotension in Maxillofacial Surgery
مقایسه اثرات دکسمدتومدین و لابتالول در کاهش کنترل شده فشارخون در اعمال جراحی فک و صورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphometric Analysis of Offspring Ovary in Mice Following Oxaliplatin Treatment during Perinatal Period Using Stereology Technique
بررسی مورفومتری تخمدان موالید موش‫های سوری تحت تیمار با اگزالی‫پلاتین در طی دوره پیرازایشی با استفاده از تکنیک استریولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Insomnia Severity in Elderly Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Rasoul Akram Hospital, 2019 Tehran
بررسی شدت بی‫خوابی سالمندان مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) سال 1398 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic Effects of Aerobic Training and Momordica Charantia L. on Serum Lipocalins in Men with Type 2 Diabetes
اثرات هم‌افزایی تمرین هوازی و خیار تلخ (Momordica Charantia L.) بر لیپوکالین‌های سرمی در مردان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2019-12)


Determination of the Type and Concentration of Bacterial Bioaerosols in Ardabil Universities (Indoors and Outdoors) in 2020
تعیین نوع و غلظت بیوآئروسل‫های باکتریایی در هوای (داخل و بیرون) دانشگاه‫های اردبیل در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effect of Hydroalcholic Extract of Colutea persica Leaf Compared to Doxorubicin on the Human Prostate (LNCaP) and Breast (MCF-7) Cancer Cell Lines
اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی برگ دغدغک Colutea persica در مقایسه با داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین بر تکثیر رده‫های سلولی سرطان پستان و پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Electroconvulsive Therapy on Reserpine-induced Neuronal Degeneration and Depressive and Anxiety like Behaviors in Male Rats
بررسی الکتروشوک درمانی بر دژنراسیون نورونی و رفتارهای افسردگی و اضطراب ناشی از تزریق رزرپین در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Executive Functions in differentiation Children with Intestinal Parasitic Diseases and Attention Deficit / Hyperactivity Disorder in Karaj
بررسی نقش کارکردهای اجرایی در تمایزگذاری کودکان مبتلا به بیماری‫های انگلی روده‫ای و کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در شهرستان کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Evaluation of icaA Gene in Multidrug Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens in Rasht
ارزیابی فراوانی ژن icaA در ایزوله‫های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به چند دارو جدا شده از نمونه‫های بالینی در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual Satisfaction Based on Left Ventricular Ejection Fraction in Patients with Coronary Artery Disease
بررسی رضایت جنسی بر اساس کسر تخلیه‫ای بطن چپ در مبتلایان به بیماری‫های عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Free Living Amoeba Acanthamoeba in the Nasal and Oral Discharges of HIV + / HIV­ Sample in Arak
شناسایی آمیب آزاد‫زی آکانتامبا در ترشحات بینی و دهان افراد HIV+/HIV­ در اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stereological Evaluation of Cell Proliferation following Intrarenal Injection of Platelet-rich Plasma in Gentamicin-treated Rats
ارزیابی استریولوژی تکثیر سلولی به دنبال تزریق پلاسمای غنی از پلاکت داخل کلیه در موش‫های صحرایی تیمارشده با جنتامایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between IL-1β-511 Polymorphism and Gastric Cancer in Ardabil Province, Iran
ارتباط میان پلی مورفیسم IL-1β-511 با سرطان معده در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rosa canina Extract Against Paraquat-induced Lung Injury
اثر عصاره نسترن کوهی در برابرآسیب ریوی ناشی از پاراکوات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Role of Postbiotics as a New Generation of Probiotics in Health and Diseases
بررسی نقش پست بیوتیک ها به عنوان نسل جدید پروبیوتیک ها در سلامت و بیماری ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2019-10)


Primary Sclerosing Cholangitis Associated with Severe Ulcerative Colitis in a Young Woman: Case Report
گزارش یک مورد کلانژیت اسکلروزان اولیه مرتبط با کولیت اولسراتیو شدید در یک خانم جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Swimming Training plan and Vitamin B6 Intake on GATA2 Gene Expression in Endometriosis Rat Model
تأثیر تمرین شنا و مصرف ویتامین B6 بر بیان ژن GATA2 در رت‌های مدل اندومتریوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Needs Assessment of Diabetic Pregnant Mothers in Meshgin Health Centers in 2018
نیازسنجی آموزشی مادران باردار دیابتی در مراکز بهداشتی درمانی مشگین‌شهر در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Brewing Time on the Level of Fluoride Released from Black and Green Tea
تأثیر زمان دم کردن بر میزان فلوراید آزاد شده از چای سیاه و چای سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of the Pattern of Impacted Mandibular Third Molars in Ardabil City Population
بررسی الگوی نهفتگی مولر سوم مندیبل در جمعیت شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12-Weeks Pilates Body Training on Serum Levels of Apelin and Omentin-1 in Inactive and Overweight Women
تاثیر 12 هفته تمرین بدنی پیلاتس بر سطوح سرمی آپلین و امنتین-1 در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antibiotic Susceptibility Pattern and Frequency of Extended Spectrum β-lactamases Genes TEM and SHV in Urinary Tract Isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in Tabriz
مطالعه الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‫های بتالاکتاماز وسیع‫الطیف SHV وTEM در ایزوله‫های ادراری اشریشیاکلی و کلبسیلاپنومونیه در شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydatid Cyst with Multiple Organ Involvement in Northwest of Iran, Ardabil Province
بررسی فراوانی کیست هیداتید با درگیری بیش از یک ارگان در اردبیل، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Concurrent Training and Chlorogenic Acid Intake on Liver Enzymes and C-reactive Protein in Obese Women
تأثیر تمرینات ترکیبی و مصرف اسیدکلروژنیک بر آنزیم‌های کبدی و پروتئین واکنش‌گر Cدر زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Aerobic Training along with Resveratrol on Mitochondrial Dynamics of Cardiac Myocytes in Animal Model of Non-alcoholic Fatty Liver Disease
اثر محافظتی تمرین هوازی و عصاره رزوراترول بر پویایی میتوکندریایی میوسیت‌های قلبی در موش‌های صحرایی کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Systematic Review of Vaginismus Prevalence Reports
مرور نظام‌ مند مطالعات گزارش شیوع واژینیسموس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2019-7)


The Relationship between Systemic Filling Pressures with Central Venous Pressure of the Body during Cardiac Surgery
بررسی ارتباط فشار پرشدگی سیستمیک با فشار ورید مرکزی بدن در طول عمل جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nano-Pyrazole Derivative of Thiosemicarbazone Magnetite on BRCA1, p53 and Bcl-2 Gene Expression in MCF-7 Breast Cancer Cell Line
بررسی تاثیر مشتق نانو پیرازولی تیوسمی کاربازون مگنتیت بر بیان ژن‫های BRCA1، P53 و Bcl-2 در سلول‫های سرطان پستان MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Rosa Canina against Gastric Ulcer Induced by NSAIDs
اثر محافظتی نسترن کوهی در برابر زخم معده ناشی از داروهای NSAID
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Suicidal Thoughts Based on Emotional Failure and Attachment Styles among University Students
نقش شکست عاطفی و سبک‫های دلبستگی در پیش‫بینی افکار خودکشی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Thymus migricus Extract Supplementation on the Metabolic, Hematologic and Oxidative Indices in Type 2 Diabetic Rats
تأثیر مکمل ‫یاری آویشن آذربایجانی، بر شاخص‌های متابولیک، هماتولوژیک و اکسیداتیو موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial Susceptibility Pattern Changes and Antibiotic Resistance Genes of Vibrio cholerae O1 Strains Isolated in 2012-2015 Outbreaks in Iran Referred to Reference Laboratory Using Phenotypic and Molecular Methods
بررسی تغییرات الگوی حساسیت ضدمیکروبی و تعیین ژن‫های مقاومت آنتی‫بیوتیکی سویه‫های ویبریو کلرا O1 جدا شده از طغیان‫های ۱۳۹۴-۱۳۹۱ در ایران ارسالی به آزمایشگاه مرجع سلامت با استفاده از روش‫های فنوتیپی و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory and Anti-nociceptive Activities of Hydroalcoholic Extract of Rosa canina L. Fruit in Male Mice
بررسی اثرات ضدالتهاب و ضددرد عصاره هیدروالکلی میوه نسترن‫وحشی (Rosa canina L.) در موش های آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prevalence of BKV and JCV DNAs in Renal Allograft Recipients in Guilan Province using Real-time ‌PCR, during‌ 2010-2016
بررسی میزان فراوانی DNA ویروس‫های BKV و JCV در گیرندگان پیوند کلیه در استان گیلان بوسیلهReal time PCR 95-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Effects of Allium cepa on Breast Cancer in BALB/c Mice
اثرات پیشگیرانه Allium cepa بر سرطان پستان در موش مدل BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Arginase Activity and Its Effects on Pathogenesis of Leishmania
فعالیت آنزیم آرژیناز و نقش آن در بیماریزایی انگل‌های لیشمانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2019-3)


MEFV Gene Variant Alleles in Normal Population of Northwest of Iran, Ardabil Province
واریانت‫های ژنMEFV در جمعیت نرمال شمالغرب ایران (استان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Pattern of Imipenem/Cilastatin Administration in Imam Khomeini Hospital (Ardabil) in 2018
بررسی الگوی مصرف و تجویز داروی ایمی‫پنم/ سیلاستاتین در بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Basic Psychological Needs and Different Levels of Theory of Mind between Mothers of Oppositional Defiant Disorder and Hyperactivity / Attention Deficit Disorder Children
مقایسه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی و سطوح نظریه ذهن در مادران کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای و اختلال بیش فعالی/ نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening for Chlamydia trachomatis among Infertile Women Using PCR Method
غربالگری کلامیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Perfectionism and Stress on Life Satisfaction in Cardiovascular Patients in Ardabil
بررسی ارتباط کمال‌گرایی و استرس با رضایت از زندگی در بیماران قلبی- عروقی شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Paraquat Effect on Leishmania major Promastigotes and HUVECs Viability under in vitro Condition
ارزیابی تاثیر پاراکوات بر بقاء پروماستیگوت‫های لیشمانیا ماژور و سلول‫های HUVEC در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Conjugated Linoleic Acid supplementation on the Serum Leptin Level, Pulmonary Function and Quality of Life in COPD Patients
بررسی اثر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر سطح سرمی لپتین، عملکرد ریه و کیفیت زندگی در بیماران مبتلابه بیماری انسدادی مزمن ریه در مقایسه با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Severity of Airway Obstruction and COPD Diagnostic Questionnaire Score in COPD Patients
ارتباط امتیاز پرسشنامه تشخیصی بیماری انسدادی مزمن ریوی با شدت انسداد راه‫های هوایی در بیماران COPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Resistance Patterns and Genotyping of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients Admitted to Shahrekord Teaching Hospitals Using REP-PCR
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپینگ سویه ‫های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‫های آموزشی شهرکرد به روش REP-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Running on a Treadmill and Low Calorie Diet on Visfatin and hs-CRP Values in People with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
تأثیر دویدن روی تردمیل و رژیم غذایی کم‌کالری بر مقادیر ویسفاتین و hs-CRP در افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyperglycemia- Induced NF-κB Activation Increases microRNA-146a Expression in Human Umbilical Vein Endothelial Cells
NF-κB فعال شده با هایپرگلایسمی، بیان microRNA-146a را در سلول‌های اندوتلیال عروقی بند ناف انسانی افزایش می‌دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2018-12)


Topiramate-Associated Acute, Secondary Angle-Closure Glaucoma and Myopia in Patient Admitted to Alavi Hospital in Ardabil: a Case Report
گلوکوم حاد زاویه بسته ثانویه و نزدیک بینی به دنبال مصرف قرص توپیرامات در بیمار مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Nutrient Agar Plate Culture and Formalin-Ethyl Acetate Concentration Methods in Diagnosis of Human Trichostrongyliasis
مقایسه روش کشت نوتریت آگار پلیت و روش فرمالین- اتیل استات در تشخیص تریکوسترونژیلیازیس انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the Frequency of Ectopic Eruption of Permanent First Molar and Canine in Patients Presenting to the university of Ardabil School of Dentistry, 2016- 2018
بررسی فراوانی رویش نا به‫جا در دندان‫های مولر اول و کانین دائمی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اردبیل از سال 95 تا 97
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Asthma Control Indices and Educational Level of Patients with Bronchial Asthma in Shahid Labbafinejad Hospital in 1394
بررسی رابطه بین شاخص‫های کنترل آسم با سطح تحصیلات مبتلایان آسم برونشیال در بیمارستان شهید لبافی نژاد در سال 1394‬
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alterations in the Expression Level of mir-1246 and mir-224 in Breast Cancer Cell Lines After Treatment with Taxol Chemotherapeutic Agent
تغییر الگوی بیان mir-1246 و mir-224 در رده‫های سلولی سرطان سینه پس از تیمار با داروی ضد سرطانی تاکسول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acute and Chronic Sesame Oil Consumption on the Strychnine Induced Seizure in Adult Rats
تاثیر مصرف حاد و مزمن روغن کنجد بر میزان تشنج القا شده با استریکنین در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Frequency of Intestinal Parasites in Patients Referred to Laboratories of Two Hospitals Affiliated with Ardabil University of Medical Sciences In 2018
بررسی فراوانی انگل‫های روده ای در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه‫های دو بیمارستان‫ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ‬‬‬‬‬‬ در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of miR-146a-5p on Expression of MMP9 Gene in Colorectal Cancer Cell Line (HT-29)
بررسی تاثیر miR-146a-5pدر میزان بیان ژن MMP9 در رده سلول سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Airway Hyperresponsiveness and Bronchoalveolar Fluid Inflammatory Cells in Obese Asthmatic Male Rats
افزایش پاسخ ‫دهی مجاری هوایی و سلول‫های التهابی مایع برونکوآلوئولار در رت‫های نر چاق آسماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Synergistic Effects of Hydroalcoholic Extracts of Cinnamon and Ginger on the Biochemical Parameters of CCl4-Intoxicated Rats
بررسی اثر هم افزایی عصاره‌ هیدروالکلی دارچین و زنجبیل بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در رت‌های آسیب دیده با تتراکلریدکربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Conjugated Blackcurrant Extract and Zinc Oxide Nanoparticles on Histopathologic Damage of Kidney Tissue in Diabetic Rats
تاثیر عصاره قره‫‌قاط متصل شده به نانوذرات اکسید روی بر آسیبهای هیستوپاتولوژیک بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2018-10)


Study of Effective Factors on Insulin Sensitivity and Matrix Metalloproteinase in Women with Rheumatoid Arthritis
مطالعه عوامل موثر بر حساسیت به انسولین و ماتریکس متالوپروتئینازها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose Effect Relationship of Methylsulfonylmethane on Carrageenan Induced Rat Paw Edema
ارتباط دوز پاسخ متیل سولفونیل متان بر ادم ناشی از کاراجینان در پای رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of Staphylococcus aureus, S. epidermidis, and S. hominis Isolated from the Neonatal Umbilical Cord by Multiplex PCR Method
تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس، اس. اپیدرمیدیس و اس. هومینیس در نوزادان مبتلا به عفونت بند ناف با روش PCR چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Appearance Schema and Emotional Processing in Applicants and Non-Applicants of Botox Injection
مقایسه طرحواره ظاهری و پردازش هیجانی در افراد متقاضی و غیرمتقاضی تزریق بوتاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Hemodynamic Effects of Two Anesthetics; Sodium Thiopental and Propofol in Patients Undergoing Electroconvulsive Therapy
مقایسه اثرات همودینامیک دو داروی بیهوشی تیوپنتال سدیم و پروپوفول در بیماران تحت درمان الکتروشوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Economic Burden of Coronary Heart Disease in Iran: A Bottom-up Approach in 2014
بار اقتصادی بیماری عروق کرونر قلب در ایران: با رویکرد پایین به بالا در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Creatinine and AST Level Changes in Patients with Ectopic Pregnancy Which Receiving Double and Multiple Doses of Methotrexate
مقایسه تغییرات سطوح کراتی‫نین و AST در مبتلایان به حاملگی نابجای دریافت کننده دوزهای دوگانه و متعدد متوترکسات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Oral Creatine Supplementation with Different Doses on the Biochemical Markers of Liver, Kidney and Testis in Swimming Trained Male Rats
اثرات مصرف خوراکی مکمل کراتین با دوزهای مختلف بر شاخص‫های بیوشیمیایی کبد، کلیه و بیضه در رت‫های نر تحت تمرین شنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Anthropometric Changes during 8 Weeks Individualized Balanced Low Calorie Diet in Obese Women
ارزیابی تغییرات تن‌سنجی طی هشت هفته رژیم کم‌کالری متعادل انفرادی در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Doses of Metformin on Spatial Learning and Memory in Diabetic Rats
اثر تجویز دوزهای مختلف متفورمین بر یادگیری و حافظه فضایی در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of effectual factors in the Pathogenesis of Leishmania Parasites
مروری بر عوامل مؤثر در بیماریزایی انگل های لیشمانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2018-7)


Comparison of the Therapeutic Effect of Combination of Flutamide-Cyproterone Compound with Flutamide-Doxycycline in Severe Female Acne
مقایسه اثر توام درمانی «فلوتامید، سیپروترون کامپاند» با «فلوتامید، داکسی سایکلین» در آکنه شدید خانم‫ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Carotid Arterial Intima-Media Thickness (IMT) Changes based on Clinical and Para-Clinical Indexes in Patients with Type 2 Diabetes
بررسی تغییرات ضخامت دیواره شریان کاروتید بر اساس شاخص‫های بالینی و پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents in Ardabil Province: A Population-Based Study
شیوع شناسی اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان در استان اردبیل: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Laparotomy in Patients with Abdominal Trauma: a Case Study of Fatemi Hospital in Ardabil: 2016
بررسی فراوانی لاپاراتومی در بیماران با ترومای نافذ و غیرنافذ شکمی در بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Ginger Extract on Azathioprine-Induced Renal Failure in Mature Female Rats
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر روی نارسایی کلیوی القاء شده با آزاتیوپرین در موش های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pentoxifylline on Nitric Oxide Levels and Histopathology of Pancreas in Diabetic Mice
اثر پنتوکسی فیلین بر سطح نیتریک اکساید و هیستو پاتولوژی پانکراس موش‫های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of Lactobacilli Isolated from Azerbaijan Traditional Cheeses on Colorectal Tumor Cells HCT 116 and Identification of Paramount Strains
سمیت سلولی لاکتوباسیل‫های جداسازی شده از پنیرهای سنتی آذربایجان بر سلول‫های سرطان کلورکتال HCT116 و غربالگری سویه‫های برتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Modeling of Drug-Albumin Interactions: A case Study on Antifungal Agents
مدل سازی برهمکنش دارو- آلبومین عوامل ضد قارچی: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Artemisia absinthium Hydroalcholic Extract on Ovaries and Pituitary- Gonadal Axis Hormones in Mice
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه افسنطین (Artemisia absinthium) بر تخمدان‫ها و هورمون‫های محور هیپوفیز- گناد در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Predictability of the Presence of Ureteral Stones in Patients with Negative Sonographic Findings
بررسی عوامل پیش بینی کننده وجود و اندازه سنگ حالب در بیماران رنال کولیک بدون یافته قابل ملاحظه سونوگرافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Chicory Hydroalcoholic Extract Along with Treadmill Walking on Tissue and Serum Hepatic Transaminases Levels in Rats with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
اثرات تجویز عصاره هیدروالکلی کاسنی توأم با حرکت روی نوار گردان بر روی تغییرات بافتی و میزان ترانس آمینازهای کبدی در موش‌های صحرایی مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2018-3)


Effect of Curcumin on Bax, Bcl-2, Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation of Sperm after Freezing Procedure
اثر کورکومین بر میزانBax ،Bcl-2 ، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم پس از فرایند انجماد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Interferon- on Expression of CD39 and CD73 Genes in the Human Wharton’s Jelly Mesenchymal Stem Cells
اثر اینترفرون گاما بر بیان ژن‌های CD39 و CD73 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بند ناف انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Chromosomal Abnormalities in Couples with Recurrent Spontaneous Abortions (RSA) in Ardabil Province
بررسی ناهنجاری های کروموزومی در زوج های واجد سقط های مکرر خودبخودی در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

FNDC5 Gene Expression and Irisin Protein Level of Visceral Fat Tissue after Eight Weeks of Resistance Training in Type 2 Diabetic Rats
بیان ژن FNDC5 و مقادیر پروتئینی آیریزین بافت چربی احشایی به دنبال هشت هفته تمرین مقاومتی در موش‫های صحرایی دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Testosterone on Analgesia in Formalin-Treated Mice
تاثیر تستوسترون بر بی دردی در موش‫های تیمار شده با فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Diagnostic Method of Cultivation with Amsel Standard in the Diagnosis of Gardnerella vaginalis in Patients with Genital Infection
مقایسه روش تشخیصی کشت با معیار آمسل در تشخیص عفونت گاردنرلا واژینالیس واژن در بیماران دارای عفونت دستگاه تناسلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of blaPER, blaGES and blaVEB Genes in Shigella sonnei Isolates from Patients with Diarrhea and Determination of Antibiotic Susceptibility Pattern
ردیابی ژن‫های blaPER، blaGES و blaVEB در ایزوله‫های شیگلا سونئی جداسازی‫شده از بیماران مبتلا به اسهال و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ultrasonography Results in Terms of Involvement of Lymph Nodes before Thyroidectomy and Its Comparison with Pathologic Results after Thyroidectomy in Non-Medullary Thyroid Carcinoma Patients
بررسی نتایج سونوگرافی در ارتباط با درگیری گره‫های لنفاوی قبل از جراحی تیروئیدکتومی و مقایسه آن با جواب پاتولوژی بعد از انجام تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید غیرمدولاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Oxide Nanoparticles on Blood Lipid Profile in Wistar Male Rats
تاثیر نانوذرات اکسید روی بر سطوح پروفایل لیپیدی خون در موش‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Therapeutic Effects of Linagliptin and Metformin in Patients with Type 2 Diabetes: A systematic Review and Meta-Analysis
مقایسه اثرات درمانی داروی لیناگلیپتین با متفورمین در درمان دیابت نوع 2: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Cellular Perspective on the Importance of Oxidative Stress Effects on Sperm
اهمیت اثرات استرس اکسیداتیو بر اسپرم از دیدگاه سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2017-12)


The Effect of Endurance Swimming Exercise Training on Structural Remodeling and Apoptotic Index of Adrenal Cortex in Pregnant Rats Exposed to Cadmium Toxicity
تأثیر تمرینات استقامتی شنا بر تغییرات ساختاری و شاخص‌های آپوپتوزی بخش قشری غده فوق کلیه در موش‌های صحرایی باردار در معرض مسمومیت با کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effects of Vaccinium arctostaphylos Extract on Prostate Cancer Cells
تاثیر عصاره قره‫قات بر مهار سلول‫های سرطانی پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma Changes of Chemerin and Pentraxin-3 Following Eight Weeks of Endurance Exercise in Men with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
تغییرات پلاسمایی کمرین و پنتراکسین-3 متعاقب 8 هفته تمرین استقامتی در مردان مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Embelin on Inhibition of Cell Growth and Induction of Apoptosis in k562 Cell Line
تاثیر ترکیب Embelin بر مهار رشد سلولی و القای آپوپتوز در سلول سرطانی رده K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Andrographolide on the Serum Activity of Superoxide Dismutase and Catalase Enzymes and Serum Levels of Malondialdehyde in the Rats with Secondary Iron Overload
ارزیابی تاثیر آندروگرافولید روی فعالیت سرمی آنزیم‌های سوپراکسید‌دیسموتاز و کاتالاز و سطوح سرمی مالون‌دی‌آلدئید در مدل موش‌ صحرایی دچار اضافه بار ثانویه آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nutrition Counseling on Nutritional Behavior of Patients with Myocardial Infarction
تاثیر مشاوره تغذیه بر رفتار تغذیه ای بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycemic and Nephroprotective Effects of Aqueous Extract of Stevia rebaudiana (Sweet Fraction) in Streptozotocin-Induced Diabetic Mice
اثرات هیپوگلیسمیک و حفاظت کلیوی عصاره آبی گیاه استویا ربادیانا (قسمت شیرین) در موش‫های سوری دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Vaginal Misoprostol, Combined Letrozole and Misoprostol and Combined Laminaria and Misoprostol in the Preparation of Second-Trimester Cervical Abortion
مقایسه اثر استفاده از سه روش میزوپروستول واژینال، ترکیب لتروزول و میزوپروستول و ترکیب لامیناریا و میزوپروستول در آماده سازی سرویکس در سقط‫های زیر سه ماهه دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of miR-143 and miR-338 Expression Profiles in Tumor Tissue and Margin in Patients with Gastric Cancer
بررسی میزان بیان miR-143 و miR-338 در بافت توموری و حاشیه تومور بیماران مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Vitamin D on Spermatogenesis in Male Rats Treated with Lead Nitrate
تاثیر محافظتی ویتامین D بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با نیترات سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of L-Carnitine on the Sperm Parameters of Adult Mice Treated with Ciprofloxacin
اثر حفاظتی ال- کارنیتین روی پارامترهای اسپرم در موش‫های تحت درمان با سیپروفلوکساسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2017-10)


Hypolipidemic Effects of Aloe-Vera Gel Extract on Adult Male Rats under High-Fat Diet
بررسی اثر هیپولیپیدیمیک عصاره هیدروالکلی ژل آلوئه‬ورا در موش‬های صحرایی نر بالغ تحت رژیم غذایی پر چرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of L-carnitine Supplement on Nitrogen Balance, Serum BUN, Some Hematological Measures, Duration of Hospitalization and Surgical Outcome in Patients with Esophageal Cancer
تأثیر مکمل -Lکارنیتین بر تراز ازته، BUN سرم، برخی سنجه‌های هماتولوژیک، مدت بستری و نتیجه عمل جراحی در بیماران سرطان مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Antibiotic Resistance with SHV, CTX-M and TEM Extended-Spectrum Beta Lactamases Genes among Klebsiella pneumoniae Isolates from Patients in Kermanshah Hospitals
بررسی ارتباط مقاومت آنتی‬ بیوتیکی با حضور ژن‬های بتالاکتاماز طیف وسیعCTX-M ، SHV و TEM در جدایه های کلبسیلا پنومونیه جمع‬ آوری‬ شده از بیماران بیمارستان‬های کرمانشاه در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping of Zoonotic Toxoplasm gondii Isolated from Aborted Fetuses of Ewes of Lorestan Province Based on SAG2، SAG3 and GRA6 Molecular Markers
تعیین ژنوتیپ ایزوله‌های زئونوز توکسوپلاسما گوندای از جنین های سقط‬ شده میش‌های استان لرستان بر پایه نشانگرهای مولکولی SAG2، SAG3، GRA6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Oral Mefenamic Acid with Transdermal Glyceryl Trinitrate in the Management of Primary Dysmenorrhea
مقایسه اثر کپسول مفنامیک اسید و پماد گلیسریل تری نیترات در درمان دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Royal Jelly on the Learning and Memory of Streptozotocin-Diabetic Male Rats
اثر ژل رویال برحافظه و یادگیری موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استر پتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Dill (Anethum graveolens L.) Seed Essence on Pain and Vital Sign of Cesarean Delivery with Spinal Anesthesia
اثر اسانس بذرشوید بر درد و علایم حیاتی پس ازسزارین در بیماران تحت بیهوشی اسپاینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Eight Weeks Interval Training and Curcumin Consumption on TNF-α and BDNF Levels in Men with Metabolic Syndrome
بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی و مصرف کورکومین بر سطوح عامل نکروزی تومور آلفا و عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در مردان مبتلا به سندروم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Contamination Ratio and Risk Factors Associated with Alveolar and Cystic Echinococcosis by ELISA and Portable Ultrasonography in Moghan Plain, Ardabil Province, Northwest of Iran
تعیین میزان آلودگی و عوامل خطر مرتبط با آلوئولار و سیستیک اکینوکوکوزیس انسانی به روش الیزا و سونوگرافی پرتابل در جلگه مغان، استان اردبیل، شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pentoxifylline in Reducing Proteinuria in Patients with Diabetic Nephropathy Treated with ACEI or ARB
ارزیابی تا ثیر پنتوکسی فیلین در کاهش پروتئینوری بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی تحت درمان باACEI یا ARB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Transcranial Doppler (TCD) Findings in Diabetic Patients with a History of Less and More than 5 Years Referred to the Diabetes Clinic of Imam Khomeini Hospital in Ardabil
مقایسه یافته‬ های داپلر ترانس کرانیال در بیماران دیابتیک با مدت ابتلای کمتر و بیش از 5 سال مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام‫خمینی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2017-7)


The Analgesic Effect of Topical Clove Oil Using Formalin Test in Male Mice
بررسی اثرات ضد دردی روغن میخک بصورت موضعی با استفاده از آزمون فرمالین در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Dietary Habits and Serum Nitrate Levels in Patients with Esophageal Cancer and Healthy Individuals
مقایسه عادات غذایی و نیترات سرم در بیماران مبتلا به سرطان مری با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Alexithymia among Patients with Tonic-Clonic Epilepsy, Juvenile Myoclonic Epilepsy and Healthy Individuals
مقایسه ناگویی ‌هیجانی در بین بیماران مصروع تونیک- کلونیک، صرع میوکلونیک جوانان و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Epidemiological Characteristics of Patients with HIV in Ardabil City during 2005-2014
ویژگی‬های بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به HIV در شهر اردبیل در طی سال‬های 93-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Terfezia Boudieri on Sperm Parameters and Testosterone Levels in Rats
تاثیر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان (Terfezia Boudieri) بر پارامترهای اسپرم و میزان هورمون تستوسترون در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Crocin on Ovarian Follicle and Serum Sex Hormone in Letrozole-Induced Polycystic Ovarian Syndrome in Rat Model
بررسی اثرات کروسین بر تعداد فولیکول‌های تخمدان و میزان هورمون‬های جنسی در موش صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی‌کیستیک ناشی از لتروزول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effect of Conjugated Linoleic Acid Supplementation on Moderate Acne
تاثیر اسید لینولئیک کونژوگه در درمان آکنه متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatio-Temporal Distribution of Coronary Heart Disease by Geographic Information System Arc GIS in Ardabil Province
توزیع میزان بستری بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در استان اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance Pattern and Identification of Vancomycin Resistance Genes in Enterococcus spp. Isolated from Environmental Samples in Southern Fars province
الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تعیین ژن‌های مقاومت به ونکومایسین در ایزوله‌های انتروکوک جداشده از نمونه‌های محیطی جنوب استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cell Viability and JNK / SAPK Level Following Abiotic Stresses (Heat & Radiation) in Breast Cancer Cells
بررسی بقاء سلولی و میزان آنزیم JNK/SAPK پس از تنش‌های غیرزیستی (گرما و اشعه) در سلول‬های سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MicroRNA-143 Inhibits Migration of Human Prostate Cancer Cells (PC3)
بررسی اثر جایگزینی miRNA-143 بر روی رده سلولی PC3 در مهار متاستاتیکی سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2017-4)


The Comparison of Maternal and Neonatal Outcomes of Normal Vaginal Delivery versus Unplanned Cesarean Section Delivery
مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی در زایمان طبیعی و سزارین برنامه ‬ریزی نشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetic Study of 100 Couples with Reproductive Failure by GTG-Banding Method in the Northwest of Iran
مطالعه سیتوژنتیکی یکصد زوج مبتلا به اختلالات باروری به روش GTG-banding در شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Administration of Ethanolic Extracts of Propolis on Passive Avoidance Learning and Memory in Adult Male Mice
اثر مصرف خوراکی عصاره هیدروالکلی بره موم بر یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال در موش‫های سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Personality Traits in Attending of Iran University of Medical Sciences and Its Relation with General Health, Quality of Life and Job Burden
بررسی صفات شخصیتی و ارتباط آن با سلامت عمومی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Extract of Rosa canina on Hepatic Tissue and Hepatic Enzymes Activity in Diabetic Rats
اثر عصاره Rosa Canina بر روی خصوصیات بافتی و فعالیت آنزیم های کبدی موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Histopathological and Histomorphological Effects of Kombucha Extract (Camellia sinenesis) on Stomach Surgical Wound Healing in Adult Male Rat
بررسی هیستوپاتولوژی و هیستومورفومتری تأثیر عصاره کومبوچا (Camellia sinenesis) بر روند ترمیم زخم جراحی در معده موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extracts of Truffle (Terfezia boudieri) Premedication on Improving Hepatic Factors in CCl4-induced Liver Injury in Male Rats
اثر پیش درمانی عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان (Terfezia boudieri) بر بهبود فاکتورهای کبدی در مدل آسیب کبدی ناشی از تتراکلریدکربن (CCl4) در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression Study of the hcpD Gene of Helicobacter pylori
کلونینگ و بررسی بیان ژن hcpD هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Preotective effects of Okra Powder (Abelmoschus esculentus) on Histological and Histochemical Changes of Pancreatic Beta Cells and Liver Tissue of Diabetic Rat
اثرات محافظتی پودر بامیه (Abelmoschus esculentus) بر تغییرات هیستومتری و هیستوشیمیایی سلول‫های بتای پانکراس و بافت کبد موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Chamomile Hydro-Alcoholic Extract (Matricaria chamomilla) on the Aborted Fetuses, Serum Sex Hormones and Ovarian Follicles in Adult Female Rats
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) بر میزان سرمی هورمون‬های جنسی، فولیکول‬های تخمدانی و جنین‬های سقط شده در موش‬های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Sertoli Cells Condition Medium and Retinoic Acid on the Number of Colonies of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
اثرات محیط کشت شرایطی شده حاصل از سلول‌های سرتولی بیضه و رتینوئیک اسید بر تعداد کلونی‫های حاصل از سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2016-12)


Pathophysiology of Alzheimer’s Disease
پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Curcumin on the Hormones of Pituitary-Ovarian Axis in Alloxan-induced Diabetic Rats
بررسی اثر کورکومین بر هورمون های محور هیپوفیز- تخمدان در موش‬های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Repeated Measurement Design and Mixed Models in Evaluation of the Entonox Effect on Labor Pain
مقایسه روش های طرح اندازه گیری‌ تکراری و مدل های آمیخته در بررسی اثر گاز انتونوکس بر شدت درد زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Enalapril on Reducing Sensorimotor Dysfunctions of Ischemic Stroke is enhanced by Its Combination with Alpha Tocopherol
افزایش اثرات محافظتی انالاپریل در کاهش اختلالات حسی و حرکتی ناشی از سکته مغزی با تجویز توام آن با آلفاتوکوفرول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern of Candida spp. Isolated from Pregnant Women Referred to Health Centers in Ardabil, Iran
تعیین میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‬ های کاندیدا جداشده از زنان باردار مراجعه‬ کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Andrographolide‭ Extract on Blood Glucose and Lipid Profile in Rats with Secondary Iron Overload
تاثیر عصاره آندروگرافولید روی گلوکز خون و برخی پروفایل لیپیدی در موش‬های صحرایی دچار اضافه باری ثانویه آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) as a Marker to Determine the Extent of Disease in Patients with Preeclampsia
بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (NLR) به عنوان یک مارکر تعیین‏ کننده شدت بیماری در بیماران مبتلا به پره ‏اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Site Selection of Urban Hospitals Using GIS Software in Ardabil City
مکان یابی بهینه بیمارستان های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tanacetum parthenium Extract on Total Antioxidant Capacity of Tissues Damaged by Carbon Tetrachloride in Rats
تأثیر عصاره گیاه بابونه گاوی بر سطوح آنتی اکسیدانی بافت های مختلف رت های مواجهه یافته با تتراکلریدکربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on Ornithine Decarboxylase Activity and Level of Putrescine, Spermidine and Spermine in Hydatid Cyst
بررسی فعالیت آنزیم اورنیتین دکربوکسیلاز و مقادیر پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین در کیست هیداتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Administration of Zinc Chloride on Passive Avoidance Memory and Oxidative Stress Following Acute Stress in Male Rats
اثر تجویز خوراکی کلریدروی بر حافظه احترازی غیرفعال و استرس اکسیداتیو متعاقب استرس حاد در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2016-10)


The Toxic Effect of Silibinin and Paclitaxel Combination on Endometrial Cancer Cell Line
اثر سمیت توأم پکلی تاکسل و سیلیبینین بر روی رده سلول سرطانی آندومتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The First Case Report of Human Infestation with Ctenocephalides canis in Behbahan (Khuzestan Province)
اولین گزارش موردی آلودگی انسان به کک کتنوسفالیدس کنیس در شهرستان بهبهان (استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Analysis of LOC387715 Gene Polymorphism (A69S) rs10490924 with Age-Related Macular Degeneration in a Population of Tabriz
بررسی همراهی پلی‌مورفیسم (A69S) rs10490924 ژنLOC387715 با بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا در جمعیتی از شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Cancer Effect of Silibinin on Epithelial Ovarian Cancer Cell Line and P21 Gene Expression
اثر ضد سرطانی سیلیبینین بر روی رده سلولی سرطان اپیتلیالی تخمدان و بررسی بیان ژن P21
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Expression of Stem Cell Oct-4 Gene as a Diagnostic Molecular Marker in Specimens of Thyroid Papillary Carcinoma in Northwest of Iran
مطالعه بیان ژن بن یاخته ای Oct-4 به عنوان یک مارکر مولکولی تشخیصی در نمونه‬ های پاپیلاری کارسینومای تیروئید شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tetracycline and Azithromycin Resistance Investigation on Shigella spp. Isolated from the Stool of Children with Diarrhea in Tehran, Iran
بررسی مقاومت به تتراسایکلین و آزیترومایسین درگونه‬های شیگلا جداشده از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در تهران، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effects of Trigger Points Pressure Release and Kinesio Taping on Pain and Hip Abductor Muscles Strength in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome
بررسی مقایسه ای تاثیر آزادسازی فشار نقاط ماشه‬ای وکینزیوتیپینگ بر روی بهبودی درد و قدرت عضلات ابداکتور هیپ در بیماران مبتلا به درد پاتلو فمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-Quantitative Evaluation of KAI1 Gene Expression in Colorectal Cancer and Correlation with Clinical Stage and Progression Factors of the Disease
ارزیابی نیمه کمی بیان ژن KAI1 در سرطان کولورکتال و ارتباط آن با مرحله بالینی و فاکتورهای پیشرفت بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Gens for Five Protein Antigens among Streptococcus Pneumoniae Isolates Recovered from Healthy Children in Ardabil, Iran
توزیع ژن های کدکننده پنج آنتی ژن پروتئینی در ایزوله های استرپتوکوکوس پنومونیه جدا شده از کودکان سالم اردبیل, ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Video Education in Native Language on Vital Signs Caused by Anxiety in Coronary Angiography Patients
تأثیر آموزش فیلم مبتنی بر زبان بومی بر علائم حیاتی ناشی از اضطراب بیماران آنژیوگرافی کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Simultaneous Use of Ritalin with Grape Seed Extract on Passive Avoidance Learning in Adult Male Rats
اثر مصرف همزمان ریتالین با عصاره هسته انگور بر یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش‬های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2016-7)


Protective effect of Concurrent Administration of Mesna and Galbanum Oil on Histological Structure of Rat Placenta against Cyclophosphamide Toxicity
اثر محافظتی تجویز همزمان مسنا و اسانس باریجه بر ساختار بافت شناسی جفت موش صحرایی در برابر سمیت سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Two Different Doses of Cuminum Cyminum Extract on Serum Glycemic Indices and Inflammatory Factors in Patients with Diabetes Type II: A Randomized Double-Blind Controlled Clinical Trial
تاثیر دو دوز مختلف عصاره زیره سبز بر نمایه‬ های گلیسمیک و فاکتورهای التهابی سرم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Estrogen on Visceral Fat, Serum Omentin-1 and Insulin Resistance in Ovariectomized Rats
اثر استروژن بر میزان چربی احشایی، سطح سرمی اُمنتین-1 و مقاومت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Combination Therapy with ‍Candesartan and Alpha Tocopherol on Brain injury and Edema Following Brain Ischemia in Experimental Model of Transient Focal Cerebral Ischemia in Rats
بررسی اثرات درمان ترکیبی کندسارتان و آلفاتوکوفرول بر حجم ضایعه و ادم مغزی در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Metformin on Serum Levels of Secreted Klotho and Leptin in PCOS Women
تاثیر متفورمین بر سطح سرمی‬ هورمون کلوتو و لپتین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptotic Effect of Specific siRNA against HMGA2 on PC3 Prostate Adenocarcinoma Cell Line
اثر آپوپتوتیک siRNA اختصاصی HMGA2 بر رده سلولی PC3 آدنوکارسینوم پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Babesia Infection in Sheep of Pars Abad Moghan Region, Ardabil Province (2014)
بررسی عفونت بابزیا در گوسفندان شهرستان پارس آباد مغان (استان اردبیل) در سال1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Antibiotics Prescription by General Practitioners for Outpatients in Ardabil City in 2013
بررسی وضعیت تجویز آنتی‬ بیوتیک‬ های مختلف توسط پزشکان عمومی برای بیماران سرپایی شهر اردبیل در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spinal Dural Arteriovenous Fistula (SDAVF) in a Patient with Progressive Paraparesia: A Case Report
گزارش یک مورد فیستول شریانی وریدی ناحیه دورال نخاع با پاراپارزی پیشرونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Balanced Low Calorie Diet on Weight Loss and Insulin Resistance among Obese Women in Ardabil City
تاثیر رژیم غذایی کم کالری متعادل روی کاهش وزن و مقاومت انسولینی زنان چاق در شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of QRDR Mutations on Ciprofloxacin Resistance in Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa
تأثیر وجود جهش در ناحیه QRDR بر میزان مقاومت به سیپروفلوکساسین در ایزوله‬ های بالینی سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2016-4)


Study of Canine Visceral Leishmaniasis in Symptomatic and Asymptomatic Domestic Dogs in Meshkinshahr City, Iran
بررسی لیشمانیوز احشایی در سگ‬های خانگی فاقد علائم و دارای علائم بالینی در شهرستان مشکین شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Dialectical Group Behavior Therapy on Perceived Stress and Depression in Patients with Irritable Bowel Syndrome
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر استرس ادراکشده و افسردگی بیماران سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Magnesium on Reducing Arrhythmias in Patients after CABG Surgery
بررسی تأثیر تجویز منیزیوم بعد از عمل در کاهش آریتمیهای بعد از جراحی بای پس قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Systematic Desensitization and Distraction on Pain and Fear in Children with Dental Problems
مقایسه اثربخشی حساسیت‬ زدایی منظم و انحراف توجه بر کاهش درد و ترس در کودکان دارای مشکلات دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Kudzu Root (Pueraria lobata) on Testis of Streptozotocin Induced Diabetic Rats
اثر ریشه کودزو (Pueraria lobata) بر بیضه رت‬های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Simulated Intermittent Altitude on the Metabolic and Hematologic Parameters in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
تأثیر ارتفاع متناوب شبیه‌سازی شده بر شاخص‌های متابولیک و هماتولوژیک موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Familial Mediterranean fever (FMF) in Iran
سیمای تب مدیترانه ای فامیلی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Involvement of Bax and Bcl2 in Neuroprotective Effect of Curcumin in Kainic Acid-Induced Model of Temporal Lobe Epilepsy in Male Rat
نقش مسیر Bax و Bcl2 در بروز اثر حفاظت نورونی کورکومین در مدل صرع لب گیجگاهی القا شده با اسید کاینیک در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cell-Phone Radiation in Pregnancy on Serum Levels of Sexual Hormones and Dynastic Cells in adult Female Offspring in Rats
اثر امواج تلفن همراه در دوران بارداری بر سطح سرمی ‬هورمون‬های جنسی و سلول های دودمانی جنسی فرزندان ماده بالغ موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of G103T Polymorphism of Coagulation Factor XIII with Recurrent Pregnancy Loss in Northwest of Iran
بررسی همراهی پلی‌مورفیسم G103T ژن FXIII با سقط مکرر در شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pre-Nutrition of Hydroalcoholic Extracts of Origanum vulgare on Infarct Volume and Neurologic Deficits in a Rat Stroke Model
بررسی اثر پیش تغذیه با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش (Origanum vulgare) بر حجم آسیب بافتی و نقص های نورولوژیک در مدل سکته مغزی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2015-12)


An Investigation of Social Capital and its Relationship with Religious Attitudes among the Students of Ardabil University of Medical Sciences
بررسی ارتباط ابعاد مختلف نگرش مذهبی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Clinical Evidence in Newborns with Hypernatremic Dehydration
بررسی شواهد بالینی نوزادان مبتلا به دهیدراتاسیون هیپرناترمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Effect of General and Spinal Anesthesia on Hemoglobin and Hematocrit Values in Women after Cesarean Section
مقایسه اثر روش بیهوشی عمومی و بی‏حسی داخل نخاعی بر تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت در زنان پس از سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Scrophularia striata on Some Respiratory and Urinary Bacterial Pathogens
بررسی اثر برون تنی عصاره آبی و اتانولی گیاه گل سازویی (Scrophularia striata) بر برخی باکتری های بیماریزای تنفسی و ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Intestinal Parasites in the Patients Referred to the Laboratories of Baqiyatallah Hospital during 2010-2014
شیوع انگل‬های روده‬ای در مراجعه‬کنندگان به آزمایشگاه‬های بیمارستان بقیه‬الله(عج) طی سال‬های 1389 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Antibiotic Susceptibility Pattern among Vancomycin Resistant Enterococci Isolated from Clinical Samples of Different Parts of Rasoul-E-Akram Hospital
جداسازی و بررسی الگوی مقاومت آنتی‬بیوتیکی سویه‬های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از نمونه‬های بدست آمده از بخش‬های مختلف بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Scolicidal Effect of Lepidium sativum Essential Oil
بررسی اثر ضد پروتواسکولکسی اسانس گیاه تره‌تیزک به صورت برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Familial Clustering of Metabolic Syndrome and Its Risk Factors in Tehran Lipid and Glucose Study
تجمع خانوادگی سندرم متابولیک و عوامل خطرساز آن: فاز سوم مطالعه قند و لیپید تهران (1387-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical Analysis of Platelet Extract Effects on Liver Injury Induced by CCl4 in Male Rats
آنالیز ایمنوهیستوشیمی ‬تاثیر عصاره پلاکتی بر روی آسیب کبدی القا شده با تتراکلریدکربن در موش‬های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Hemodynamic Changes during General Anesthesia with Low-dose Isoflurane or Propofol in Elderly Patients Undergoing Upper Femoral Surgery
مقایسه تغییرات همودینامیک بیهوشی عمومی با غلظت پایین ایزوفلوران با پروپوفول در بیماران پیر تحت جراحی قسمت فوقانی فمور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Salvia officinalis Hydroalcoholic Extract on Iron Oxide Nanoparticle Induced Memory Impairment in the Presence and Absence of Beta-Adrenergic Receptors in Adult Male Mice
اثر عصاره آبی الکلی مریم گلی بر تخریب حافظه ناشی از نانوذرات اکسید آهن در حضور و غیاب مسدودکننده گیرنده‬های بتا- آدرنرژیک در موش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2015-9)


Determination of Serum Glucose Samples Using Biosensor Based on Copper Oxide Nanoparticles
تعیین گلوکز نمونه سرم با استفاده از زیست‏حسگر طراحی‌شده با نانو‏ذرات اکسید مس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Prevalence of Salmonella Serogroups and Antibiotics Susceptibility Pattern in Chicken Meat in Ardabil, Iran
بررسی فراوانی و تعیین گروه‏های سرمی و الگوی حساسیت آنتی‏بیوتیکی سالمونلا در گوشت مرغ در شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of SHV-1 Type Extended- Spectrum β-Lactamases in Enterobacteriaceae Isolated from Urinary Samples in Ardabil, Iran
بررسی فراوانی ژن‏های بتالاکتاماز وسیع‏الطیف نوع SHV-1 در انتروباکتریاسه‏های جدا شده از نمونه‏های ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‏های شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Treatment with ‍Nigella sativa Oil on Brain Injury and Edema in Experimental Model of Stroke in Rats
بررسی اثرات درمانی روغن سیاه‏دانه در کاهش ضایعه و ادم مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Exercise Preconditioning on Memory Deficits and Neuronal Cell Death in the CA3 Pyramidal Cells of the Rat Hippocampus Following Transient Global Cerebral Ischemia
اثر شرطی سازی اولیه با تمرین استقامتی بر اختلالات حافظه و مرگ سلولی نورون های ناحیه CA3 هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن مغزی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptotic Effect of the Urtica Dioica Plant Extracts on Breast Cancer Cell Line (MDA- MB- 468)
اثر آپوپتوتیک عصاره دی کلرومتانولی گیاه گزنه (Urtica dioica) بر روی سلول‏های سرطان سینه رده MDA-MB-468
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Human Leukocyte Antigen (HLA DQ2 and DQ8) in Celiac Disease in Patients with Irritable Bowel Syndrome
بررسی HLADQ2 و HLADQ8 در بیماران مبتلا به سلیاک تشخیص داده ‏شده در بین بیماران با سندرم روده تحریک‏پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8-week Aerobic- Resistance Training Accompany with Estrogen Replacement Therapy on Visceral Fat and Cardiovascular Risk Factors in Ovariectomized Rats
اثر یک دوره هشت هفته ای تمرین هوازی- مقاومتی به همراه استروژن‏درمانی جایگزینی بر میزان چربی احشایی و فاکتورهای خطر قلبی- عروقی در موش صحرایی اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Barriers and Research Problems from the Viewpoint of Faculty Members of Ardabil University of Medical Sciences
بررسی موانع و مشکلات پژوهشی ازدیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between New Allelic Types of Helicobacter pylori vacA Gene and cagA Status and Risk of GU or DU in Iran
ارتباط بین تیپ‌های آللی جدید ژن vacA هلیکوباکترپیلوری و وضعیت cagA با خطر زخم معده یا دوازدهه در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Salvia officinale Extract on Analgesia Induced by Hyoscine in Adult Male Wistar Rats
اثر عصاره الکلی گیاه مریم ‏گلی (Salvia officinale) بر کاهش درد ناشی از هیوسین در موش‏های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2015-6)


Genetic Polymorphism of the Axin2 Gene in Wnt Pathway in Patients with Ovarian Cancer
بررسی پلی مورفیسم ژن Axin2 در مسیر Wnt در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Diabetes Quality of Care Based on a Care Scoring System among People Referring to Diabetes Clinic in Ardabil, 2014
بررسی کیفیت مراقبت بیماران دیابتی نوع 2 بر اساس سیستم امتیازدهی در مراجعین به درمانگاه دیابت اردبیل، 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Drug Attitude in Adolescents Based on Family Training Risk Factors for Mental Health in Society: Designing a Model for Prevention of Addiction
پیش بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بر اساس عوامل خطر ساز تربیتی خانوادگی به منظور سلامت روانی نوجوانان در جامعه: طراحی مدلی برای پیشگیری از اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Immunogenicity of Yersinia enterocolitica O:8 Oligopolysaccaride-DiphtheriaeToxoide Conjugate in Mice
بررسی ایمنی زایی کونژوگه OPS، یرسینیا انتروکولیتیکا8:O با توکسوئید دیفتری به عنوان نامزد واکسن در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Gold Nanoparticles on Vital Factors of Isolated Candida albicans in Patients with Vulvovaginal Candidiasis In Vitro
بررسی تاثیر نانوذرات طلا بر عوامل حیاتی سویه‏های کاندیدا آلبیکنس بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of CD34 Positive Hair Follicle Stem Cells Using Magnetic Activating Cell Sorting (MACS) Method
جداسازی سلول‏های بنیادی فولیکول مو CD34 مثبت با استفاده از سیستم جداسازی سلولی در میدان آهن ربایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relationship between Genetic Pattern and Susceptibility to Fluconazole in Clinical Isolated of Trichophyton rubrum
بررسی رابطه الگوی ژنتیکی و حساسیت به داروی فلوکونازول در ایزوله‏‏های کلینیکی ترایکوفایتون روبروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of TEM-1 Type Extended-Spectrum ß-Lactamases in Enterobacteriaceae Isolated from Urinary Tract Infections in Ardabil, Iran
بررسی مولکولی فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز طیف گسترده تیپ TEM-1 در انتروباکتریاسه‏های جداشده از نمونه‌های ادراری در شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ADA*2 Allele of the Adenosine Deaminase Gene and Recurrent Spontaneous Abortions in Northwest of Iran
بررسی پلی‏مورفیسم در الل ADA*2 از ژن آدنوزین دآمیناز با سقط‏های خودبخودی مکرر در زنان شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Injection Speed of Streptokinase in Patients with Acute MI Admitted to the Cardiac Intensive Care Section of Imam Khomeiny Hospital in Ardabil 2011-2012
بررسی تاثیر سرعت تزریق استرپتوکیناز دربیماران انفارکتوس قلبی حاد بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 90- 89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Protective Effect of N-Acetyl Cysteine against Acute Diazinon-Induced Oxidative Stress in Rat Brain and Heart
بررسی اثر محافظتی N- استیل سیستئین در استرس اکسیداتیو القا شده ناشی از مواجهه حاد دیازینون در مغز و قلب موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2015-4)


Comparison of Acupressure Effect on Two Points, Sanyinjiao versus Tai Chong, on Primary Dysmenorrhea
مقایسه تاثیر طب فشاری در دو نقطه سانینجیائو و تای چانگ بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Intravenous Magnesium Sulphate for Clinical Improvement of Patients with Acute Stroke in MCA Territory in Alavi Hospital
ارزیابی تاثیر سولفات منیزیم وریدی در میزان بهبودی بالینی بیماران با سکته های ایسکمیک مغزی در شریان مغزی میانی در بیمارستان علوی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of One-week Glutamine Supplementation on Oxidative Stress Indices in Healthy Young Men
تاثیر یک هفته مصرف گلوتامین بر شاخص های استرس اکسیداتیو در مردان جوان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Trichomonas Vaginalis Infection among Pregnant Women Referred to Health and Medical Centers in Ardabil City, 2013-2014
فراوانی آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی اردبیل، 1391-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Antibiotic Resistance Pattern of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Patients with Burn Wounds
بررسی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methimazole-Induced Hypothyroidism Enhances HSV-1 Infectivity without Altering Circulating Leukocytes in the Rat
اثر تیمار با متی مازول بر گلبولهای سفید خون وعفونت زائی ویروس هرپیس سیمپلکس-1 در موش صحرائی سفید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Epidemiology of Cancers in the Patients above 15 Years Old in East Azerbaijan Province, Iran 2013
بررسی اپیدمیولوژی انواع سرطانها در افراد بالای 15 سال استان آذربایجان شرقی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental Caries Prevalence among 6-12 Years Old School Children in Ardabil City, 2012
شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 12-6 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of One-Session Intensive Aerobic Exercise Effects on Glutathione Redox State of Red Blood Cells in Professional, Recreational Athletes and Nonathletes
مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی شدید بر وضعیت گلوتاتیون ردوکس گلبول های قرمز خون ورزشکاران حرفه ای، ورزشکاران تفریحی و غیرورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Improving Body Image of Female Students with Bulimia Nervosa
اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود تصویر بدنی دانش آموزان دختر مبتلا به پر اشتهایی عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequncy of Giardia lamblia and Enterobius vermicularis Infections in Shahroud Kindergartens, 2013
فراوانی آلودگی ژیاردیا لامبلیا و انتروبیوس ورمیکولاریس در کودکان مهد کودک های شاهرود، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2014-12)


Primary Extra Nodular Non-Hodgkin Lymphoma during Pregnancy: Case Report
گزارش لنفوم اکستراندولار غیر هوچکین اولیه در محل غیر شایع در یک زن باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy Based on Reducing Anxiety and Depression in Students with Social Phobia
تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دارای ترس اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Non-Pharmacological Methods of Labor Pain Relief on Mothers’ Perceived Stress: ARandomized Controlled Trial
بررسی تأثیر روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان بر استرس ادراک شده مادران: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Factors for Selecting Public or Private Hospitals by Non Emergent Patients of Ardabil District in 2012
عوامل موثر بر انتخاب نوع بیمارستان دولتی یا خصوصی از دیدگاه بیماران غیر اورژانس در استان اردبیل در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Quality of Services Provided for Outpatients in Kowsar Clinic in Ardebil City Based on the SERVQUAL Model
بررسی کیفیت ارائه خدمات در کلینیک ویژه کوثر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر اساس الگوی سروکوآل در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Serum and Pleural Fluid Procalcitonin in Patients with Prevalent Type of Pleural Effusion
بررسی و مقایسه پرو کلسیتونین سرم و مایع پلور در بیماران مبتلا به انواع شایع پلورال افیوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Expression of Mesenchymal Stem Cells Markers in Human Hair Follicle Stem Cells
بررسی بیان نشانگرهای سلولهای بنیادی مزانشیمی در سلولهای بنیادی فولیکول موی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Individual Characteristics and High Risk Behavior in Intravenous Drug Addicts in Ardabil, 2012
ارتباط بین ویژگی های فردی و انجام رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی در اردبیل سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Perceived Social Support in Explanation of Positive and Negative Syndrome in Patients with Schizophrenia
نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در تبیین نشانگان مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Concentrations of Melatonin on Live Births Resulting from the Transfer of Two-Cell Embryos of NMRI Mice
بررسی اثر غلظتهای متفاوت ملاتونین برروی میزان تولدهای زنده حاصل از انتقال جنین های دو سلولی موش سوری نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Nasal Obstruction Surgery (Septoplasty) on Eustachian Tube Function and Middle Ear Pressure
بررسی تاثیر عمل جراحی سپتوپلاستی بر روی عملکرد شیپور استاش و فشار گوش میانی در بیماران کاندید سپتوپلاستی مراجعه کننده به درمانگاه گوش، حلق و بینی بیمارستان بعثت همدان در طی سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2014-9)


Report of Two Cases of Cerebral Hydatid Cyst
گزارش دو مورد کیست هیداتید مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complete Amputation of wrist and Replantation
یک مورد قطع کامل مچ دست و پیوند مجدد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Effect of Electromagnetic Therapy on Nitric Oxide Level and Ankle Brachial Index of Type 2 Diabetic Patients
بررسی اثر الکترومگنتیک درمانی بر روی میزان نیتریک اکساید وشاخص مچ پایی بازویی در بیماران دیابتی نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Extended-Spectrum Beta Lactamase in Entrobacteriaceae Isolated from Urinary Tract Infections in Ardabil, Iran
بررسی فراوانی آنزیم ESBL در انتروباکتریاسه های جدا شده از عفونت دستگاه ادراری از بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Impact of Spark Motor Program and Basketball Techniques on Improving Gross Motor Skills in Educable Intellectually Disabled Boys
مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک های بسکتبال بر بهبود مهارت های حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating of Dietary Nitrate Consumption in Two Cities of Varzaghan and Parsabad with Different Occurrence of Gastric Cancer
برآورد میزان دریافت روزانه نیترات از طریق مواد غذایی و آب آشامیدنی در شهرهای ورزقان و پارس‌آباد با میزان شیوع متفاوت سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Study on effects of Amiodarone and Ketoconazole on Leishmania infantum
بررسی اثر آمیودارون و کتوکونازول بر انگل لیشمانیا اینفانتوم در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Visual Evoked potential Abnormalities in Classic and Common Migraine Patients with Control Group
بررسی مقایسه ای تغییرات پتانسیل برانگیخته بینایی در بیماران مبتلاء به میگرن کلاسیک و شایع با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Nocturnal Hypoxemia and Left Ventricular Ejection Fraction in Congestive Heart Failure Patients
ارتباط بین هیپوکسی شبانه با میزان کسر جهشی بطن چپ در بیماران با نارسایی احتقانی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose-Dependent Effect of Curcumin on Learning and Memory Deficit in Kainate-Epileptic Rats
اثر وابسته به دوز کورکومین بر اختلال یاد گیری و حافظه در موش های صحرایی صرعی شده توسط اسید کاینیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Surface Modification of Polycaprolactone Nanofibers for Tissue Engineering
تهیه و اصلاح سطح نانوفیبرهای پلی کاپرولاکتون با پلاسما بمنظور بررسی رفتار سلول فیبروبلاست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2014-6)


Spinal Anesthesia with Low-Dose Bupivacaine for Therapeutic Abortion in a Patient with Eisenmenger’s Syndrome: A Case Report Study
بیحسی داخل نخاعی با بوپیواکایین دوزکم برای سقط درمانی در یک بیمار مبتلا به سندرم آیزن منگر:گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Extract of Euphorbia cyparissias on Serum Glucose and Antioxidant Enzymes Level in Diabetic Male Rats
تاثیر عصاره الکلی افوربیا سیپاریسیاس بر سطح سرمی گلوکز و آنزیمهای آنتی اکسیدان در رتهای نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Fruits and Vegetables Intake, and Markers of Oxidative Stress in Children with Down Syndrome
بسامد مصرف میوه جات و سبزیجات و نمایه های استرس اکسیداتیو در کودکان مبتلا به سندرم داون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Polysomnographic Parameters on Continuous Positive Airway Pressure in Patient with Obstructive Sleep Apnea in 2012
بررسی پارامترهای پلی سومنوگرافی مؤثر در تعیین فشار سی پاپ بیماران با اختلال تنفسی حین خواب در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Oral Manifestations of Diabetic and Non-Diabetic Uremic Patients Undergoing Hemodialysis
مقایسه تظاهرات دهانی بیماران اورمیک دیابتی و غیر دیابتی تحت درمان همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acupressure at the SP6 and LI4 Points on the Intensity of Labor Pain and Delivery Length
بررسی تاثیر فشار بر نقاط SP6 و LI4 بر شدت درد و طول مدت زایمان طبیعی در زنان نخست زا در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of rpoB, inhA and katG Genes Mutations in Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosis by Real-Time PCR Based on Taqman and HRM Assays
تشخیص موتاسیون های موجود در ژن های rpoB،inhA و katG در ایزوله های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با روش Real-time PCR بر اساس Taqman assay و HRM assay
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relationship between Genetic Pattern and Susceptibility to Terbinafine in Clinical Isolated of Trichophyton rubrum
بررسی رابطه الگوی ژنتیکی و حساسیت به داروی تربینافین در ایزوله های کلینیکی ترایکوفایتون روبروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity of Allicin against Colonizing Group B Streptococci Isolated from Pregnant Women in Ardabil, Iran
اثر ضد میکربی آلیسین بر استرپتوکوکهای گروه B کلونیزه کننده جدا شده از زنان باردار در شهر اردبیل، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Angiotensin II AT1 Receptors Blockade against Brain Injury in Experimental Model of Stroke in Rat
بررسی اثرات درمانی مهار گیرنده های نوع یک آنژیوتانسین دو در کاهش ضایعه مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Gene Expression, Purification and Structural Characterization of the Calprotectin Subunits of S100 A8and S100 A9
بررسی بیان ژن و خالص سازی زیر واحدهای S100 A8 , S100 A9 کالپروتکتین و بررسی ساختارآنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2014-4)


Letter to Editor: Electronic Medical Record, Step toward Improving the Quality of Healthcare Services and Treatment Provided to Patients
نامه به سردبیر: پرونده پزشکی الکترونیکی گامی در جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case-Report Study of Solitary Plasmacytoma in Left Maxillary Sinus
گزارش یک مورد نادر پلاسماسیتوم منفرد سینوس ماگزیلاری چپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Caffeine on Blood Pressure during Resistance Exercise in Sedentary Healthy Male
تاثیر مصرف کافئین بر میزان فشار خون در هنگام فعالیت قدرتی در مردان سالم غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Blood Groups and Venous Thromboembolism in Hospitalized Patients in Ardabil University of Medical Sciences Affiliated Centers
بررسی ارتباط گروه های خونی و ترومبوآمبولی وریدی در بیماران بستری شده در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Changes in Epidemiological Patterns and Parameters of Visceral Leishmaniasis in Patients Referred to Health Care Centers of Meshkin Shahr during 2001-2012: (A Retrospective Study)
بررسی شاخصها و الگوی تغییرات اپیدمیولوژیکی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز احشایی در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان مشکین شهر طی سال های 1380 تا 1391: (یک مطالعه گذشته نگر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Acute Poisoning in Children Referred to Bu-Ali Hospital of Ardabil, 2007-2011
بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیتهای حاد اطفال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل، 1390-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Experimental Parkinson on Formalin-Induced Pain in Rat
اثر پارکینسون تجربی بر درد القا شده با فرمالین در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Possible Role of Cortical Spreading Depression on Seizure Induction in Rat Lateral Amygdale
نقش احتمالی موج مهار منتشر قشری بر القاء تشنج در آمیگدال جانبی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Susceptibility and Molecular Typing by REP-PCR among Acinetobacter baumannii Isolates
حساسیت آنتی بیوتیکی و تیپ بندی مولکولی بوسیله ی REP-PCR در جدایه های آسینتوباکتر بومانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Early Complications of Coronary Artery Bypass Grafting Surgery (CABGS) in the First Month After Operation in Imam Khomeini Hospital of Ardabil During 2013-2014
بررسی عوارض زودرس جراحی پیوند عروق کرونری(CABG) در یک ماه اول پس از عمل در بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 91 -1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tele-Education by Telephone and Short Message Service on Laboratory Parameters in Patients with Type 2 Diabetes
تاثیر آموزش از راه دور بوسیله تلفن و سرویس پیام کوتاه بر پارامترهای آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2013-12)


Tumoral Obstruction of the Third Portion of the Duodenum and Eosinophilic Ascites in a Patient with Cryptogenic Cirrhosis (Case Report)
انسداد تومورال قسمت سوم دئودنوم و آسیت ائوزینوفیلیک در یک بیمار با سیروز کریپتوژنیک( گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of CXCL5 Gene Polymorphism with Diabetes in Ardabil Province
بررسی ارتباط چند ریختی ژن CXCL5 با بیماری دیابت در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simple and Practical Approach to the Thoracic Spinal Cord in Rat
روشی ساده و کاربردی برای دسترسی به نخاع ناحیه سینه ای در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Omega 3 Fatty Acids Supplementation on Serum Lipid Profiles, C-Peptide and Fasting Blood Glucose in Obese Volunteers
بررسی اثر مکمل یاری اسید های چرب امگا 3 بر الگوی لیپیدی و پپتیدC- سرم و گلوکز ناشتای خون در داوطلبان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effect of Mefenamic Acid and Matricaria Chamomilla on Primary Dysmenorrhea in Kashan Medical University Students
مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Adding Fenofibrate to Simvastatin on Exercise Test Findings in Patients with Dyslipidemia and Coronary Artery Disease
بررسی اثر افزودن فنوفیبرات به سیمواستاتین در نتیجه تست ورزش بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و اختلالات چربی خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Physiological Birth and Routine Normal Delivery on Some of Maternal and Fetus Outcomes
مقایسه تأثیر زایمان فیزیولوژیک و زایمان طبیعی رایج بر روی برخی از پیامدهای مادری و نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Humoral Immune Response against Somatic and Excretory-Secretory Antigens of Dicrocoelium Dendriticum in Infected Sheep by Western Blot
ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال ضد آنتی ژنهای پیکری و دفعی ترشحی دیکروسلیوم دندریتیکوم در گوسفندان آلوده به روش وسترن بلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ApaI Polymorphism of Vitamin D Receptor Gene and Association with Susceptibility to Tuberculosis
بررسی پلی مورفیسم ApaI در ژن گیرنده ویتامین D و حساسیت نسبت به توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interrelation between Gallstone and Pncreatic Amylase Reflux to Gallbladder in Patients undergoing Cholecystectomy
ارتباط سنگهای صفراوی با ریفلاکس آمیلاز پانکراس به داخل کیسه صفرا در بیماران کوله سیستکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Inulin on Lipid Profile, Inflammation and Blood Pressure in Women with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial
بررسی اثر اینولین بر الگوی لیپیدی، التهاب و فشار خون در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2013-9)


A Report of Three Cases with Coincident Nephrotic Syndrome and Hypothyroidism and Outcome of Treatment with Levothyroxin
گزارش سه مورد از هم زمانی سندرم نفروتیک و هیپوتیروئیدی و پیامد درمان با لووتیروکسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intravenous Pyridoxine on Control of Vomiting Due to Gastroenteritis in Children Aged between 6 Months and 12 Years
بررسی تاثیر پیریدوکسین وریدی در کنترل استفراغ ناشی از گاستروآنتریت در کودکان 6 ماه تا 12 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Cervical Cancer among Women Referred to Health Services Centers of Tehran University of Medical Sciences
عوامل خطرزای سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Leptin and Growth Hormones with Anthropometric Indices and Blood Glucose Levels in Healthy Men
ارتباط بین هورمون های لپتین و رشد با شاخص های تن سنجی و گلوکز خون در مردان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of Missense SNPs in Coding Regions of COX-2 as a Key Enzyme Involved in Cancer
غربالگری SNP های زیان آور در ناحیه ی کد کننده آنزیم کلیدی COX-2 دخیل در سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pilates Exercise on Range of Motion and Edema of Upper Limb in Mastectomy Side
تاثیر تمرین پیلاتس بر دامنه حرکتی و ادم اندام فوقانی در سمت ماستکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Co-Inheritance of Alpha-Thalassemia with Beta-Thalassemia and Beta-Hemoglobinopathy in Ahvaz City
‌‌‌‌بررسی شیوع توارث همزمان آلفا تالاسمی با بتا تالاسمی و هموگلوبینوپاتی در شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Clinical Characteristics and Outcomes of Patients with Coronaries Bifurcation Lesions Admitted to Tabriz Shahid Madani Cardiovascular Center
پیامدهای بالینی درمان بیماران مبتلا به ضایعات محل دو شاخه شدن عروق کرونر در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotion Regulation and Emotion Expression Styles with Bullying Behaviors in Adolescent Students
بررسی ارتباط شیوه های تنظیم و ابراز هیجان با رفتارهای قلدری در دانش آموزان نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Results of Arthroscopic Repair of Isolated Longitudinal Tear of Medial Meniscus by Vertical Cruciate Double Mattress Sutures with Outside-in Technique
بررسی نتیجه بالینی ترمیم آرتروسکوپیک پارگی طولی منیسک با استفاده از گره ورتیکال کروشیت دابل ماترس به روش خارج به داخل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Effects of Atenolol, Enalapril and Hydrochlorothiazide on Stage II Hypertension
مقایسه اثر آتنولول، انالاپریل و هیدروکلروتیازید بر فشارخون Stage II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2013-6)


Effect of Pamidronate on Bone Pain in Patients with Bone Metastasis
بررسی تأثیر پامیدرونات بر دردهای استخوانی در بیماران مبتلا به متاستازهای استخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology and Risk Factors for Lung Cancer in Ardabil, Iran
همه گیر شناسی سرطان ریه و عوامل خطر ساز آن در اردبیل، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Magnesium Supplementation on Indices of Psychological Disorders in Insomniac Elderly Subjects: A Double-Blind Randomized Clinical Trial
بررسی تاثیر مکمل یاری منیزیم بر شاخص های اختلالات روانی در سالمندان مبتلا به بی خوابی: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Psychological Profile in Diabetic Patient and its Relationship with their Social Support
بررسی روانشناختی بیماران دیابتی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcome of Patients Admitted with Presumptive Diagnosis of Influenza During 2009 Emerging H1N1 Pandemia in Referral Hospital of Ardabil City
پیامد بیماران بستری شده با تشخیص احتمالی آنفلوانزای H1N1 نوپدید در جریان پاندمی سال 2009 در بیمارستان ارجاعی شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in Reducing Severity of the Signs and Symptoms, Such as Cognitive, Bodily and Negativity-Worthlessness of Depression in Patients with Recurrent Major Depression Disorder
اثر بخشی تحریک مکرر مغناطیسی از روی جمجمه (rTMS) بر کاهش شدت علائم و نشانه های شناختی، جسمانی و بدبینی- احساس بی ارزشی افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی عودکننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Genetic Resemblance of tpi Gene in Cat and Human Giardia Using PCR-RFLP Method
بررسی تشابه ژن tpi در ژیاردیای گربه و انسان با استفاده از روشPCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Effect of Preoperative Ondansetron and Metoclopramide in Reducing Nausea and Vomitting after Loparoscopic Cholecystectomy
مقایسه اثر تجویز قبل از عمل اندانسترون و متوکلوپرامید در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از کوله سیستکتومی با لاپاراسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing of Large T Antigen for Designing and Constructing Episomal Plasmid Based on Mutated Large T Antigen Simian Virus 40
بهینه سازی آنتی ژن T برای طراحی و ساخت پلاسمید اپی زومال بر مبنای آنتی ژن T ویروس سیمین 40 موتانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise on Blood Glucose, Lipid Profile and Apo
بررسی اثر تمرینات هوازی بر تغییرات قند خون، نمای لیپیدی و B-100 APOافراد مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parametric Modeling of Nerve Cell under the Sinusoidal Environmental 50 Hz Extremely Low Frequency Magnetic Fields
مدلسازی پارامتریک سلول عصبی تحت تاثیر میدان مغناطیسی محیطی 50 هرتز سینوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2013-4)


Comparison of Analgesic and Hypoglycemic Effect of Hexanic and Alcohlic Extract of Fenugreek Seed in Male Diabetic Rats
مقایسه اثرات ضد دردی و پایین آورندگی قند خون«عصاره هگزانی و آبی- الکلی» بذر شنبلیله در رت های نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Intron 1 Inversion at F8 Gene in Severe Hemophilia A Patients by Inverse Shifting-PCR Referred from Isfahan Seyedolshohada Hospital
ازریابی وارونگی اینترون 1 ژن فاکتور هشت انعقادی در بیماران هموفیلی A شدید با استفاده از روش Inverse Shifting-PCR(IS-PCR) در مراجعه کنندگان به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determing the Prevalence Rate of Mycoplasma genitalium in Patients with Prostatitis by PCR-RFLP Technique
تعیین میزان شیوع مایکوپلاسما ژنیتالیوم در بیماران مبتلا به پروستاتیت با روش مولکولی PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Aqueous Saffron Extract (Crocus sativus L.) on Skeletal System in Fetus of Rats
بررسی اثر تجویز عصاره آبی زعفران بر سیستم اسکلتی جنین های رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Evaluation of Marine Actinomycetes from Mangrove Forests in South of Iran against Some Human Bacterial Pathogens
جداسازی و ارزیابی اکتینومایست‌های آبزی از جنگل‌های حرای جنوب ایران علیه برخی از باکتری‌های پاتوژن انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of Inducible Clindamycin Resistance among Staphylococcal Strains Isolated from Hospital Patients
بررسی مولکولی مقاومت القایی به کلیندامایسین در سویه های استافیلوکوکوس جدا شده از بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Dietary Patterns and Hedonic Score in Obese and Non-obese Women
مقایسه الگوهای غذایی و میزان لذت جویی از غذا در بانوان چاق و غیر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Characterization of Human Umbilical Cord Wharton’s jelly Stem Cells
جداسازی و شناسایی سلول‏های بنیادی از منبع ژله وارتون بند ناف انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Resistance Pattern and Minimum Inhibitory Concentration of Vancomycin among Staphylococcus aureus and Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Clinical Specimens of Children in Tabriz
تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و حداقل غلظت مهاری وانکومایسین در استافیلوکوک‌های اورئوس و کواگولاز منفی جداشده از نمونه‌های بالینی کودکان در تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Teratogenic and Cytotoxic Effects of BDP18 Tri-Block Copolymer (PLA-PEG2000-PLA) on Chicken Embryos
مطالعه اثرات تراتوژنیک و سمیت سلولی کوپلیمر تری بلاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Unsweetened Pomegranate Juice on Insulin Resistance, High Sensitivity C-Reactive Protein and Obesity among Type 2 Diabetes Patients
اثر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر مقاومت انسولینی، پروتئین واکنشگر C و چاقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 5 (2012-11)


Acute Poisoning in Adults Admitted in Ardabil Imam Khomeini Hospital
بررسی علل مسمومیت های حاد بالغین بستری شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of ADHD among the Students Residing in Dormitory of Ardabil University of Medical Sciences
شیوع اختلال بیش فعالی-کم توجهی در دانشجویان خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pomegranate Juice Supplementation on Oxidative Stress in Young Healthy Males
اثر مکمل یاری آب انار بر استرس اکسیداتیو در مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Urolithiasis and Nutrition in Patients with Urinary Stones in Ardabil City
بررسی ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با فاکتورهای تغذیه در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effective Factors in Incidence of Colorectal Cancer
بررسی عوامل مؤثر در بروز سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognostic Value of Cardiac Troponin I and Left Ventricular Hypertrophy in Mortality of Chronic Hemodialysis Patients
بررسی ارتباط بین هیپرتروفی بطن چپ و سطح سرمی تروپونین I در مرگ ومیر بیماران همودیالیزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causatives and Risk Factors for Deaths among Infants Under 1 Year Old in Ardabil Slums during 2008-2009
علل مرگ و میر کودکان زیر یکسال مناطق حاشیه نشین شهر اردبیل و عوامل موثر بر آن طی سال های 1389-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiology and Clinical Investigation of Nosocomial Infections at Ardabil Bou-Ali Hospital during 2010
بررسی اتیولوژی و تظاهرات بالینی عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Low Dose Aspirin on Serum Level of Uric Acid in Patients with Ischemic Heart Disease
بررسی اثر آسپیرین با دوز پائین بر سطح سرمی اسیداوریک در بیماران ایسکمیک قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noninvasive Evaluation of Cardiac Function in Non Hypertensive and Asymptomatic Diabetic Patients
ارزیابی غیر تهاجمی عملکرد قلب در بیماران دیابتی بدون علامت و بدون پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Serum Levels of Endothelium Nitric Oxide Synthase in Positive Cases for Helicobacter pylori Stool Antigen
بررسی غلظت اکسید نیتریک سنتازآندوتلیوم در سرم افراد مبتلا به هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2012-12)


Pseudomonas aeroginosa in Public Hot Spring Pools of Ardabil Province
بررسی وجود باکتری سودوموناس آئروژینوزا در استخرهای آبگرم معدنی استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Important Risk Factors for the Development of Multiple Sclerosis in Patients Admitted to Alavi Hospital of Ardabil
بررسی عوامل خطر موثر در ایجاد بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی علوی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Parity and level of Lipid Plasma in 13-23 Week's Pregnant Women
بررسی ارتباط پاریته با سطح لیپیدهای خون مادر در هفته 23-13 بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Expression and Purification of P647-153 of Haemophilus influenzae
کلون، بیان و تخلیص پروتئین P647-153هموفیلوس آنفلوانزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Self- Concept, Locus Control and Defense Mechanisms between Diabetic and Healthy People in Ardabil 1387
بررسی تطبیقی خودپنداره، مکان کنترل و مکانیسم دفاعی در بیماران دیابتی و افراد سالم در شهرستان اردبیل 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Treatment Outcomes of Arthroscopic Bankart Lesion Repair with Open Bristow-Latarjet Technique in Patients with Anterior Shoulder Instability
مقایسه پیامدهای درمانی دو روش ترمیم آرتروسکوپیک ضایعه بانکارت و جراحی باز با تکنیک بریستو- لاتارژه در بیماران با ناپایداری قدامی شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Prevalence, Reasons and Consequences of Induced Abortion in Women of Ardabil in 2011
بررسی شیوع، علل و پیامدهای سقط عمدی در زنان شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of ω-3 Fatty Acid Supplementation on Glycemic Status and Hhigh Sensitive C-Reactive Protein in Women with Polycystic Ovary Syndrome
اثر مکمل یاری اسیدهای چرب 3- ω بر وضعیت گلیسمی و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection
دقت تستهای تشخیصی برای عفونت هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of NMDA Receptor on Spatial Learning and Memory Consolidation Rat Following Intra-Hippocampal Injection of Aqueous Extract of Leaves of Origanum (Origanum Vulgare L. ssp. viridis)
نقش گیرنده NMDA در یادگیری و تثبیت حافظه فضایی موش صحرایی متعاقب تزریق داخل هیپوکامپی عصاره آبی برگ گیاه مرزنجوش (Origanum Vulgare L. ssp. viridis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preemptive Effect of Oral Pregabalin on Post-Operative Pain Control in Lower Limb Fractures
اثر پیشگیرانه پره گابالین خوراکی در کنترل درد بعد از عمل جراحی شکستگی اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2012-9)


The Effect of Fish Oil Supplementation on Chemotherapy Side Effects in Patients with Gastric Cancer
بررسی اثر مکمل روغن ماهی بر عوارض ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Injection of Pilocarpine Intra Basolateral Amygdala on the Dexamethasone Induced Memory Deficiency in Male Rat
تاثیر تزریق پیلوکارپین در آمیگدال قاعده ای- جانبی برکاهش حافظه ناشی از دگزامتازون در موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Bacterial Vaginosis Screening Program in Routine Prenatal Care and Its Effect on Decrease of Preterm Labor
اثربخشی برنامه غربالگری و درمان عفونت واژینوز باکتریال در مراقبتهای روتین دوران بارداری درکاهش زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Supplementary Consumption of Coenzyme Q10 on TNF-α Serum Levels during Maximal Training
تاثیر مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر سطوح سرمی TNF-α طی فعالیت بدنی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Four Common Mutations of Familial Mediterranean Fever in North-West of Iran
بررسی چهار موتاسیون شایع تب فامیلی مدیترانه‌ای در شمالغرب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adjuvants and Their Mechanisms of Action
انواع ادجوانت و مکانیسم عمل آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose-Dependent Effect of GABAA System on Antinociception Actions of Cuneiformis Nucleus in Brain Stem
بررسی نقش درجه بندی شده سیستم گاباارژیک (GABAA) بر ویژگی ضد دردی هسته میخی شکل در ساقه مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Long Term Regular Resistance Exercise on Heart Function and Oxidative Stress in Rats
اثر ورزش منظم مقاومتی درازمدت بر عملکرد قلب و استرس اکسیداتیو در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Genetic Diversity of Etambutol Resistant Strains of Mycobacterium Tuberculosis by Allelic-Specific PCR and Spologiotyping
بررسی تفرق ژنوتیپی سویه های مقاوم به اتامبوتول در ساب تایپ های مختلف مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از Allele-Specific PCR و Spoligotyping
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Care in 100 Diabetic Patients in a Diabetes Clinic in Ardabil
وضعیت مراقبت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Level of Metalloproteinase in Patients Infected with Helicobacter Pylori in Ardabil
بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز در مبتلایان به عفونت هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2012-6)


The relationship between Body Mass Index and Depression in Female Students of Ardabil University of Medical Sciences
رابطه بین شاخص توده بدن و میزان افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lutetium 177-Labeled Cetuximab Evaluation for Radioimmunotherapeutic Applications
ارزیابی سیتوکسیمب نشاندار با لوتسیم 177 برای کاربردهای درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Domestic Model for Resource Management at Counseling Centers for Behavioral Illnesses in Iran
طراحی الگوی بومی مدیریت منابع مراکز مشاوره بیماری های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Crocin on Hepatic Steatosis in the Rats Fed with High Fat Diet
اثرات محافظتی کروسین بر استئاتوز کبد در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Visual Impairment in Adult's Patient Over 40 Years Old in Alavi Hospital During 2005-6
توزیع فراوانی علل اختلالات بینائی در افراد بالای 40 سال مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان علوی طی سال های 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Walnut (Juglans regia) Extract on Serum LH, FSH and Testosterone Levels in Adult Male Rat
تاثیر عصاره الکلی مغز گردو بر غلظت هورمون های محرک فولیکولی، لوتئینی کننده و تستوسترون در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of Vitamin D3 Level with metabolic Syndrome Indices among Patients with Diabetes and Non-Diabetic Individuals
رابطه سطح سرمی ویتامین D3 با شاخص‌های سندرم متابولیک در بیماران دیابتی و غیر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Bendiocarb Poison on Different Vectors of Visceral leishmania in Meshkinshahr City, 2010
تاثیر سم فایکام (بندیوکارب) برروی ناقلین لیشمانیوز احشایی(کالاآزار) در شهرستان مشکین شهر سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between BRCA1 Expression and Breast Cancer Tumorogenesis
بررسی ارتباط میان بیان ژن BRCA1 و وضعیت پاتولوژیک تومورهای سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Diagnostic Value of Abdominal Anthropometric Indices vs Carotid Intima-Media Thickness for Prediction of Atherosclerosis
مقایسه ارزش تشخیصی شاخص های تن سنجی چاقی شکمی در برابر ضخامت انتیما-مدیا شریان کاروتید در پیشگویی آترواسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

L-Carnitine and its Protective Role in Contrast-Induced Renal Injury in Rats
ال کارنیتین و نقش پیشگیری کننده آن در آسیب کلیوی ناشی از مواد حاجب در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2012-4)


The Effect of Methanolic Soy Extract on Heart Tissue Changes in Ovariectomized Rats
تاثیر عصاره متانولی سویا بر تغییرات بافتی قلب در موش‌های صحرایی اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health Status in the Quran
بررسی روش های حفظ سلامت روان از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Comminuted Intra-Articular Distal Femur Fractures with Locking Condylar buttress Compression Plate
درمان شکستگی‌های چند قطعه‌ای انتهای استخوان ران (تیپ3) با استفاده از پلاک کندیلر لاکینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electromagnetictherapy for Treatment of Insomnia: A clinical Trial Study
بررسی اثر الکترومغناطیس تراپی در درمان بی خوابی به روش کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Types of Urinary Tract Stones and it’s Probably Risk Factors in Patients Referred to Therapeutic-Surgery Centers in Ardabil City
ارتباط بین انواع سنگ‌های ادراری با فاکتورهای خطر احتمالی آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی-جراحی شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Association between H. pylori Infection and Acute Coronary Syndrome
بررسی ارتباط بین عفونت هلیکو باکتر پیلوری با سندرم حاد کرونر در شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Safe and Novel System for HIV Induced Cytopathic Assay Using Single Cycle Replicable HIV-1 Virions
طراحی سیستم جدید و ایمن سنجش میزان اثرات سایتوپاتیک HIV با استفاده از ویروس های HIV-1 با قابلیت یک سیکل همانندسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of 31kDa Outer Membrane Protein of Brucella melitansis in E.coli
کلون و بیان پروتئین غشای خارجی 31 کیلودالتونی بروسلا ملی تنسیس در اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Barber Equipment Disinfection in Ardabil Women Barbershops Emphasize on Staphylococcus Aureus
بررسی وضعیت گندزدایی ابزار کار در آرایشگاه های زنانه شهر اردبیل با تاکید بر استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Interval between Onset of the Clinical Symptoms and Streptokinase Receiving in Patients with Acute Myocardial Infarction
بررسی زمان بین شروع علائم بالینی تا دریافت استرپتوکیناز در مبتلایان به سکته قلبی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Apoptosis Inducing-Ligands, TRAIL and Fas-L in Hydatid Cyst Germinal Layer and Normal Tissue
بیان ملکول های القاکننده آپوپتوزیس TRAIL , Fas-L در لایه ژرمینال کیست هیداتیک و بافت سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2011-12)


Splenic Hydatid Cyst: A Case Report
گزارش یک مورد کیست هیداتیک طحالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and Quality Control of 153Sm-DOTA -Avastin
تولید و کنترل کیفی آواستین-DOTA-Sm153
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Supplementation on the Severity and Duration of Diarrhea in Children Less than 5 Years Old Hospitalized in Ali-Asghar Hospital in Ardabil
بررسی تاثیر مکمل یاری روی بر شدت و طول مدت اسهال در کودکان زیر 5 سال بستری در بیمارستان علی اصغرشهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intra-Articular Calcaneal Fracture Surgery: A Comparison Between Open Reduction and Internal Fixation Using Auto Graft vs Bone Cement
شکستگی داخل مفصلی کالکانئوس: مقایسه جراحی باز و فیکساسیون با پلاک با استفاده از اتوگرافت استخوانی و سیمان ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Histopathological Effects of Social Stress on Mouse Reproductive Ducts
اثرات هیستوپاتولوژیک استرس اجتماعی بر مجاری تناسلی موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Amikacin-Resistance among MDR Strains of Mycobacterium tuberculosis by Using PCR-RFLP Method
تعیین مقاومت به آمیکاسین در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس MDR به روش: PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventing Role of Parathyroid Autotransplantation on Permanent Hypocalcaemia Upon Total Thyroidectomy for Thyroid Disease in Imam Reza Hospital, Tabriz
نقش کاشت پاراتیروئید در جلوگیری از هیپوکلسمی دائم به دنبال تیروئیدکتومی توتال در بیمارستان امام رضا، تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antimicrobial Activity of Cyanobacteria Isolated from Urmia Lake Catchment Area
بررسی فعالیت ضدمیکروبی سیانوباکتری های جدا شده از حوضه آبریز دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of Focal Cerebral Ischemia by Continuous Recording of Cerebral Blood Flow Using Laser Doppler Flowmeter in Rat
ایجاد ایسکمی موضعی مغز با کمک ثبت مداوم جریان خون موضعی مغز با جریان سنج لیزری در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Pain Severity Caused by Z-track and Air Lock Methods for Intramuscular Injection
مقایسه شدت درد ناشی از تزریق عضلانی به دو روش "Z" و قفل هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2011-9)


A Case Report of Protein C Deficiency in a Neonate with Purpura Fulminans and Bilateral Cataract
گزارش یک مورد بیماری کمبود شدید پروتئین C نوزادی با پورپورا فولمینانت و کاتاراکت دو طرفه چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardio-Respiratory Fitness, Body Composition and Waterpipe Smoking in Physical Education Students
آمادگی قلبی- تنفسی، ترکیب بدنی و میزان گرایش به مصرف قلیان در دانشجویان رشته تربیت بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Six-month Outcome Predictor Factors of Manic and Mixed Bipolar Disorders of Children and Adolescents Admitted in Tehran Rozbeh Hospital
عوامل پیش بینی کننده پیامد شش ماهه اختلال دوقطبی مانیک و مختلط کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان روزبه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tranexamic Acid on Reduction of Secondary Hemorrhage in the Traumatic Hyphema
اثر داروی ترانکسامیک اسید در کاهش عود خونریزی اتاق قدامی در هایفمای ترومای بلانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Neural Stem and Progenitor Cells from the Adult Mouse Brain Using the Neurosphere Assay
جداسازی سلول هاای بنیادی و پیش ساز عصبی از مغز موش بالغ با روش ایجاد نوروسفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Results of Laparoscopic Cholecystectomy in Arta and Sabalan Hospitals of Ardabil (2006-2009)
بررسی نتایج لاپاروسکوپیک کله سیستکتومی در بیمارستان های آرتا و سبلان شهر اردبیل در سال های 1385 تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oxidative Stress and Trace Elements in Patients with Non-Diabetic Hemodialysis
استرس اکسیداتیو و عناصر کمیاب در بیماران همودیالیزی غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Eucalyptus globulus Extracts on Brucella melitensis M16 and Brucella abortus S99 In Vitro and In Vivo
اثرات ضد باکتریایی عصاره های اوکالیپتوس گلوبولوس بر روی بروسلا ملی تنسیس M16 و بروسلا آبورتوس S99 در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effects of Bacterial Cell Debris and Supernatant of Lactobacillus casei Isolated from Yoghurt Against Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7
اثرات ضد میکروبی جسم سلولی و مایع رویی لاکتوباسیلوس کازه‌ای جدا شده از ماست بر ضد اشریشیاکلی O157:H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Arbitrary Drug Use among Students in Universities of Ardabil City in 2010
بررسی مصرف خودسرانه دارو در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اردبیل در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2011-6)


A Case Report of large Subserosal Myoma
گزارش یک مورد میوم ساب سروزال بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Rat Hair Follicle Stem Cells and in Vitro Study of Stem Cell Factors in Iran
جداسازی سلول های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی و بررسی فاکتورهای سلول بنیادی آن در شرایط آزمایشگاهی برای اولین بار در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ω 3 Fatty Acid Supplementation on Oxidative Stress in Gastric Cancer Patients Undergoing Chemotherapy
تاثیر مصرف مکمل اسیدهای چرب 3ω روی استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Efficiency Ultra Violet Radiation in Disinfection of Escherichia coli in Aquatic Environments: Kinetic Study
بررسی کارایی پرتو فرابنفش در گندزدایی اشریشیاکلی از محیط های آبی : مطالعه سینیتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Body Temperature in Patients with Schizophrenic Disorders, Schizoaffective and Bipolar Mood
مقایسه درجه حرارت بدن بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو و خلقی دو قطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of children’s development (4-60mo) with history of NICU admission based on ASQ in Amir kabir Hospital, Arak
بررسی وضعیت تکامل کودکان 4 تا 60 ماهه با سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بر اساس پرسشنامه ASQ در
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intervention of Morphine and Naloxone on Analgesic Effects of Origanum vulgare Extract in Male Rat
دخالت احتمالی مورفین و نالوکسان در ایجاد اثر ضد دردی عصاره ی آبی مرزنجوش در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Detection of of Three Leishmania Species in Kaleybar, a Focus of Visceral Leishmaniasis in Northwest of Iran
ردیابی مولکولی همزمان سه گونه انگل لیشمانیا در پشه خاکی های منطقه کلیبر، از مناطق اندمیک لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در شمال غربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors and Bacterial Etiologies of Nosocomial Infections in NICU and PICU Wards of Children’s Medical Center and Bahrami Hospitals During 2008-2009
بررسی عوامل خطر و علل باکتریال عفونت های بیمارستانی درNICU و PICU در بیمارستان های مرکز طبی کودکان و بهرامی از مهر ماه 1386 تا پایان شهریور 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effective Factors on Treatment Outcomes of Acute Traumatic Subdural and Epidural Hematomas in Patients with Head Trauma at Fatemi Hospital in Ardabil City
بررسی عوامل موثر بر پیامد هماتوم های حاد ساب دورال و اپی دورال در بیماران دچار ترومای سر در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2011-4)


Assessment of the frequency of Extended Spectrum Beta Lactamases Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infections and its Antibiotic Resistance Pattern in Kermanshah
بررسی تولید بتالاکتاماز وسیع الطیف در اشریشیاکلی های جدا شده از عفونت های ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Job Stress and Its Related Causes among Employed Women in Ardabil City
بررسی میزان استرس شغلی و برخی عوامل موثر بر آن در زنان شاغل شهر اردبیل در سال 88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Amblyopia among Middle School Students in Ardabil City During 2004
شیوع انواع آمبلیوپی و علل مرتبط با آن در بین دانش آموزان مدارس راهنمایی اردبیل در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Zinc Supplement on Serum Lipids Level in Type II Diabetic Patients
ارزیابی تاثیر روی بر میزان لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به دیابت نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Interacerebroventricular Injection of Aqueous Extract of Origanum Vulgare L. ssp. viride on Pain Threshold in Male Rats
تعیین اثر تزریق داخل بطن مغزی عصاره آبی مرزنجوش بر آستانه درد در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Causes of the Hand Injuries in Farmers and Industrial Workers Reffered to Emergency Department of Fatemi Hospital, Ardabil
بررسی علل آسیب های وارده به دست کشاورزان و صنعتگران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان فاطمی اردبیل طی سال های 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Relationship between Bacterial Vaginosis and Embryo Implantation and Early Abortion in Infertile Couple Curing with Intra Cytoplasmic Sperm Injection
بررسی ارتباط واژینوزباکتریال با لانه گزینی جنین و سقط زودرس در زوجین نازای تحت درمان با تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Probiotic Yogurt on Controlling the Symptoms of Irritable Bowel Syndrome
بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Renin-Angiotensin System Inhibition on Ischemic Brain Edema Formation and Blood-Brain Barrier Disruption Following Focal Cerebral Ischemia in Rat
بررسی اثرات مهار سیستم رنین- آنژیوتانسین بر ادم مغزی و آسیب سد خونی مغزی به دنبال وقوع ایسکمی موضعی مغزی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Exotoxin A (exo-A) Gene and Antibiotic Resistance Pattern with Biofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa
ارتباط وجود ژن اگزوتوکسین A (exo-A) سودوموناس آئروژینوزا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن با تشکیل بیوفیلم در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2010-12)


Lipoma of Parotid Gland A Case Report
گزارش یک مورد لیپوم پاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of thrombocytopenia in pregnancy between pregnants who comes to health centers of Tonekabon in 2009
ارزیابی فراوانی ترومبوسیتوپنی حاملگی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی تنکابن در سال 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Adding Ginger to Routine Treatment on the Intensity of Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting in Cancer patients who Referred to Razi Hospital, Rasht
تاثیر افزودن زنجبیل به درمان متداول بر شدت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان رازی، رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Leptin, LIF and IL-6 Serum Levels in Lymphoid Leukemia Patients
بررسی سطوح سرمی لپتین، LIF و IL-6 در بیماران با لوسمی های لنفوئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Therapeutic Effects of Oral Flutamide and Doxycycline in Moderate Acne in Females
مقایسه تاثیرات درمانی با فلوتامید خوراکی و داکسی سایکلین در آکنه متوسط خانم ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Enterococci Isolated From Iranian Traditional Cheese on Lipids and Cytokines Levels of Serum in Mice
تأثیر انتروکوک های جدا شده از پنیر محلی بر روی چربی ها و سایتوکاین های سرم در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Breast Cancer Screening Tests Performance and Affecting Factors in Women Referred to Ardebil’s Health and Medical Centers, 2009
بررسی انجام آزمون های غربالگری سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Level of copper in serum and 24-hour urine in pre-eclamptic pregnant women
بررسی میزان مس در سرم و ادرار 24 ساعته زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cinnamon on glycemic control and insulin resistance in type II diabetes patients: A randomized clinical trial
اثر دارچین بر کنترل قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع II: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cytotoxic Activity of Olive and Green Tea Extracts on Breast Tumor Cell Line
بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی عصاره های زیتون و چای سبز بر روی رده سلولی سرطانی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2010-9)


Obesity hypoventilation syndrome (OHS) and extreme lower limbs deep vein thrombosis (DVT) with heparin induced thrombocytopenia (HIT) and warfarin related cutaneous necrosis
بیمار مبتلا به سندرم هیپوونتیلاسیون ناشی از چاقی و ترومبوز وسیع وریدهای عمقی اندام تحتانی با ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of the concentration, pH, temperature and pressure parameters on Arsenic removal from drinking water via reverse osmosis process
تاثیر پارامترهای غلظت، pH، دما و فشار بر حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فرآیند اسمز معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Paraoxonase-1 and arylesterase activities in serum of patients with Gastric cancer in Ardabil province
بررسی فعالیت پارااکسونازی و آریل استرازی سرم در بیماران مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of women's attitude and sexual function during pregnancy
بررسی نگرش و وضعیت عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of diabetic foot infection: bacteriology, antimicrobial resistance pattern, treatment and outcome in inpatient cases in Rasoul-Akram and Firoozgar hospitals, 2005-2006
مطالعه عفونت پای دیابتی: علل باکتریال ایجاد کننده، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و درصد موارد آمپوتاسیون در بیماران بستری شده در بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر، 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of cytokine profile following the immunization with Brucella abortus S99 lipopolysaccharide_Neisseria meningitidis serogroup B outer membrane vesicle complex in animal model
ارزیابی الگوی سایتوکاینی مدل حیوانی به دنبال ایمیونیزاسیون با کمپلکس لیپو پلی ساکارید بروسلا آبورتوس S99- وزیکول غشاء خارجی نیسریا مننژیتیدیس سروگروه B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Pentoxifylline on Semen Parameters in Oligoastheno
تاثیر پنتوکسی فیلین خوراکی بر پارامترهای آنالیز مایع منی در افراد اولیگوآستنواسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of intraperitoneal injection of ecstasy and crystal meth on the cell counter and blood cholesterol in male rats
بررسی مقایسه ای اثرات تزریق درون صفاقی اکستازی و کریستال مت بر روی شمارش سلولی و کلسترول خون در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two-drug regimen of Glucosamine sulfate and Prednisolone with one-drug regimen of Glucosamine sulfate in treatment of knee osteoarthritis
مقایسه رژیم دو دارویی گلوکزآمین سولفات و پردنیزولون با رژیم تک دارویی گلوکزآمین سولفات در درمان استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial resistance and ESBL prevalence in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimen by phenotypic and genotypic methods
مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2010-6)


A case report of lipoid proteinosis from Ardabil
گزارش یک مورد لیپوئید پروتئینوزیس از اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effectiveness of zinc sulfate in duration of common colds symptoms in children
ارزیابی اثر سولفات روی بر طول مدت علایم سرماخوردگی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Zinc Supplementation on Nerve conduction Velocity in Chronic Hemodialysis Patients
اثر تجویز روی بر سرعت هدایت عصبی (NCV) در بیماران همودیالیزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of oral morphine consumption on maternal and fetal portion placenta cells development in Wistar rat
اثر مصرف مورفین خوراکی بر تکوین سلولهای بخش مادری و جنینی جفتی در موش صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Pityrosporum ovale Colonisation in Head Skin of Patients With Leukemia Underlying Chemotherapy
بررسی کلنیزاسیون پیترسپوروم اووال در پوست سر بیماران مبتلا به لوسمی تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Pulmonary Function Tests in Hookah Smokers in Ardabil
ارزیابی تستهای عملکرد ریوی در مصرف کنندگان قلیان در اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Homocysteine serum levels and pregnancy complicated with preeclampsia occurrence
بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین و ابتلا به پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Men's Experinces and Sexual Satisfaction of Vasectomized men in Ardabil 2008
بررسی تجارب و رضایتمندی جنسی بعد از وازکتومی در مردان وازکتومی شده شهر اردبیل سال 87
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of Dexamethasone and Doxapram in Prevention of post-anesthetic shivering
مقایسه اثر دگزامتازون و دوکساپرام در پیشگیری از لرز پس از بیهوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taxonomic and phylogenetic position of Rinocladiella mackenziei (Ramichloridium mackenziei), causal agent of cerebral abscission in human
تعیین موقعیت تاکسونومیک و فیلوژنتیک گونه رینوکلادییلا مکنزیی (رامیکلریدیوم مکنزیی)، عامل ایجاد آبسه مغزی در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2010-4)


Sudden Recovery of Hearing Loss after 15 month of Sudden Bilateral Hearing Loss
گزارش یک مورد بهبودی ناگهانی شنوایی به دنبال کری ناگهانی دو طرفه پس از 15 ماه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Risk Factors in Poisoning Patients with Altered Consciousness Status
ارزیابی عوامل خطر در بیماران با مسمومیت دارویی همراه با کاهش سطح هوشیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between Heart Rate Deflection Point (HRDP) and the Potassium Turn Point (KTP) in Athlete Young Men
همگرایی بین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP ) و نقطه شکست پتاسیم سرم (KTP) در مردان جوان ورزشکار طی پروتکل ورزشی هافمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lifestyle on the Rate of Preterm Birth
تاثیر سبک زندگی بر میزان زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Nasal Colonization by Staphylococus Aureus and Some Effective Factors in Intravenous Drug Abusers in Three Hospitals of Tehran in 2005-2006
شیوع ناقلی استافیلوکوکوک طلایی در بینی معتادان تزریقی بستری در سه بیمارستان تهران و برخی عوامل موثر بر آن در سال‌های 1385 – 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Nitrate Concentration of Consumed Vegetables and Fruits in Ardabil
اندازه‌گیری غلظت نیترات در سبزی‌ها و میوه‌های عرضه شده در شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of changes in Age and Gender of Patients Admitted in Rasul-e-Akram Hospital with First Acute Myocardial Infarction from 1998 to 2007
روند ده سالۀ تغییرات سنی و جنسی بیماران بستری با اولین انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران (1386-1377)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiology of Scalp Defects and Results of Reconstructive Surgery in 15 Khordad Hospital from 2004 to 2006
بررسی علل دیفکت های اسکالپ و نتایج بازسازی بر حسب نوع ضایعه در بیماران عمل شده در بیمارستان 15 خرداد از مهر ماه سال 1383 تا مهر ماه 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal Carriage of Group B Streptococcus in Ardabil, Prevalence and Antimicrobial Resistance
بررسی میزان شیوع ناقلین استرپتوکوک گروه Bدر دوره پری ناتال زنان شهرستان اردبیل و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

C - Reactive Protein as a Diagnostic Marker in Pleural Effusion
پروتئین واکنشی C بعنوان مارکر تشخیصی در مایع جنبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2009-12)


A Case Report of Massive Inguinal Hernia in Fatime Hospital of Ardebil
گزارش یک مورد فتق مغبنی بزرگ در بیمارستان فاطمی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Patients Sera for Early Diagnosis of Leptospirosis by PCR
ارزیابی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR ) سرم بیماران در تشخیص سریع لپتوسپیروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Low and Moderate Frequency Electromagnetic Fields on Stress Behavior in Rat
اثرات میدا نهای الکترومغناطیس با فرکانس کم و متوسط بر رفتار استرس رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological Survey of Human Cystic Echinococcosis with ELISA Method in Moghan Plain, Ardabil Province
بررسی سرو اپیدمیولوژی اکینوکوکوزیس (کیست هیداتید انسانی) به روش الایزا در جلگه مغان- استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Personality Disorders among Individuals with Substance Abuse Disorder (Opiates) Referring to the Reference Addiction Treatment Center of Ardabil in 2008
بررسی اختلالات شخصیتی در میان افراد دارای اختلال سوءمصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتیاد استان اردبیل در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marital Satisfaction and Marital Intimacy in Employed and Unemployed Pregnant Women of Ardebil City
رضایتمندی از زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین در زنان باردار شاغل و غیر شاغل شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Mycoplasmal Pneumonia in Hospitalized patients with (diagnosis of) Community Acquired Pneumonia in Infectious Diseases Ward of Immam Khomeini Hospital, Ardebil, Iran
فراوانی پنومونی مایکوپلاسمایی در بیماران بستری شده با تشخیص پنومونی اکتسابی از جامعه در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiologyic Study of Suicide in Ardabil Province from 2003 to 2009
بررسی همه گیرشناسی خودکشی در استان اردبیل از سال 1382 لغایت 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dust Concentrations in an Ardabil Portland Cement Industry
بررسی غلظت گردوغبار هوای محیط کار در کارخانه سیمان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemilogical Study & Vaccine Efficacy of Rubella in Girls at Marriage: Kermanshah, Iran, 2006
بررسی میزان کارایی واکسن سرخجه در دختران کرمانشاهی در شُرف ازدواج طی سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2009-9)


Peritonitis and Delayed Rectal Perforation Following to Introducing of an Orange in the Anal Canal
گزارش یک مورد پریتونیت و پارگی تأخیری رکتوم ناشی از استعمال پرتقال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Dietary Habits of Patients with Type II Diabetes in Ardabil diabetic clinic
بررسی عادات غذایی بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Propofol and Sodium Thiopental in the Induction of Anesthesia for Electro Convulsive Therapy (ECT)
مقایسه اثر پروپوفول و تیوپنتال سدیم در القای بیهوشی برای الکتروشوک درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Factors Affecting Discontinuous Use of IUD in Health Centers of Ardabil City
بررسی عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از IUD در مراکز بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of "Hands off" Versus "Hands on"(Ritgen) Techniques on Perineal Trauma During Birth in Nulliparous Women
مقایسه تأﺛﻴر مانور ریتگن و عدم دستکاری پرینه در مرحله دوم زایمان بر آسیب پرینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suicide Ideation and Performing Religious Rites in Patients with Depression
اندیشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دینی در بیماران مبتلا به افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Evaluate the effects of Maternal Elective Position during active phase on our come Labor and Delivery in the Health of Primigravida Women
تأثیر وضعیت مادر در مرحله فعال زایمان بر پی‌آمد زایمان در حاملگی اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changing Trend Of Iran, Estern Moditaranian Countries and World Mortality Indicators in 1970-2007
روند تغییرات شاخص های مرگ و میر در ایران طی سالهای 86-1350
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Cinnamomum Zeylanicum on Primary Dysmenorrhea and Systemic Symptom of it on the Students of Gilan University of Medical Sciences 2007
بررسی تاثیر دارچین بر دیسمنوره اولیه و علایم همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Tuberculin Test is read at 48 h & 72h in students in Rasoul Akram Hospital under 25 years old
مقایسه اندازه تست توبرکولین در 48 و 72 ساعت پس از تزریق در دانشجویان کمتر از 25 سال در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2009-6)


Quality of Life in Patients after Renal Transplantation in Comparison with Intermittent Hemodialysis
مقایسه کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و پیوند کلیه در مراکز آموزشی و درمانی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Mouse Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells and its differentiation to Lens Fiber Cells
جدا سازی سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف موش و تمایز آنها به سلول های فیبری عدسی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of two-drug regimen of glucosamine and chloroquine compared to one-drug regimen of glucosamine in treatment of knee osteoarthritis
بررسی تاثیر رژیم دو دارویی گلوکزآمین و کلروکین در مقایسه با رژیم تک دارویی گلوکزآمین در درمان استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endoscopic Dilatation of Dysphagea after Esophageal Cancer Surgery
دیسفاژی بعد از عمل جراحی سرطان مری و اصلاح آن با روش دیلاتاسیون آندوسکوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gastrointestinal Anthrax with Unusual Presentation and Review of Literature
گزارش دو مورد سیاه زخم گوارشی با تظاهرات غیرمعمول و مرور متون پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of the Pathologic Results of 100 Cervical Lymphadenopathies at Fatemi Hospital of Ardabil from 2001-2005
مقایسه نتایج پاتولوژیک یکصد مورد لنفادنکتومی گردنی در بخش پاتولوژی بیمارستان فاطمی اردبیل از سال 1381 تا 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Ixodidae and Argasidea Ticks and evaluation of their sensitivity to Cypermethrin in Meshkinshahr
فراوانی کنه های آرگازیده و ایگزودیده و تعیین سطح حساسیت آنها نسبت به سم سایپرمترین در مشگین شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical, Sonographical and Mamographic Findings in Women with Mastalgia
یافته های بالینی، سونوگرافی و ماموگرافیک در افراد مراجعه کننده با درد پستان، بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical, Sonographical and Mamographic Findings in Women with Mastalgia
یافته های بالینی، سونوگرافی و ماموگرافیک در افراد مراجعه کننده با درد پستان، بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Henoch-Schonlein Purpura associated with Entamoeba Histolytica, a Case Report
گزارش یک مورد بیمار هنوخ شوئن لاین همراه با آنتامبا هیستولیتکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2009-4)


Antibiotic Resistance Pattern of Isolated Strains of staphy from Personnel Nasal Specimens in Meshgin Shahar Valiasr Hospital
فراوانی ناقلین بینی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی به سویه های جدا شده استافیلوکوک طلائی در پرسنل درمانی بیمارستان ولیعصر مشگین شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence and Risk Factors of Low-Birth-Weight Infants
میزان بروز و علل تولد نوزادان کم وزن در بیمارستانهای اردبیل در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and Types of Traumatic Amputation in Patients Referring Ardabil Fatemi’s Educational Hospital from 2005 through 2006
علل و انواع آمپوتاسیون تروماتیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی فاطمی اردبیل طی سالهای85 -1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students, Satisfaction with Different Units Functions in Ardabil University of Medical Sciences
بررسی میزان رضایت دانشجویان از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pretreatment of Atracurium with succinylcholine on serum potassium level
اثر پیش درمانی آتراکوریوم به همراه سوکسینیل کولین بر میزان پتاسیم سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

24 wofbite wonnded patients by one rabid wolf in meshkinshahr villages (socio and psycho medical views)
24 مورد گاز گرفتگی ناشی از حمله یک گرگ هار به اهالی روستاهای مشگین شهر (جنبه های اجتماعی و روانی-طبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of a Standard Model of Focal Cerebral Ischemia Induction for Evaluating of Sequelas Brain Edema in Mice
معرفی یک مدل استاندارد شده ایجاد ایسکمی مغزی موضعی برای ارزیابی ضایعات و ادم مغزی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effectiveness of Omega-3 Fatty Acids with Placebo in Treatment of Mild to Moderate Postpartum Depression
مقایسه اثر بخشی اسیدهای چرب امگا-3 با پلاسبو در درمان افسردگی خفیف تا متوسط پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Specifications of Traumatized Patients Referring to Fatemi Hospital of Ardabil, 2007-8
خصوصیات بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی شهراردبیل طی سالهای 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potassium Serum Level in Psychotic Patients Admitted to emam hossain and talegani Hospitals in Tehran
سطح سرمی پتاسیم در بیماران پسیکوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2008-12)


Causes and Rate of Mortality among the Newborns in NICU and Newborns Unit at Imam Khomeini and Alavi Hospitals in Ardabil from September 2006 to September 2007
علل و میزان مرگ و میر نوزادان در NICU و بخش نوزادان بیمارستان های اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality Rate and Effective Factors of Patients in Intensive Care Unit
میزان مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Value of Roll-Over Test and BMI in Early Diagnosis of Pre Eclampsia
ارزش پیشگویی آزمون تغییر وضعیت و شاخص توده بدن در تشخیص زودرس پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sero Epidemiological Toxoplasmosis in pre marriage women on the Basis of Remarriage Tests 2007
سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در خانم ها بر اساس آزمایشات قبل از ازدواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Metformin in Serum Level B12 and Folic Acid in Patient with Type 2 Diabetes Mellitus
اثر متفورمین بر سطح سرمی ویتامین B12 و اسید فولیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Complications of Type II Diabetes on Patients’ Quality of Life
تاثیر عوارض دیابت نوع دوم در کیفیت زندگی بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Regular Exercise on Self-esteem in Elderly Residents in Nursing Homes
بررسی تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiology Study of Mortality Death Related Car Accidents
بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان اردبیل از فروردین ماه 1380 تا اسفند 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One Year Survival of Myocardial Infarction in Ardabil Bouali Hospital
بقای یک ساله بیماران بستری شده در CCU با سکته قلبی حاد در مرکز آموزشی درمانی بوعلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditional Methods for Prevention of Voice Disorder in Ardebilian Singers
بررسی روش های سنتی پیشگیری از گرفتگی صدا در مداحان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Chamomile Essence on Episiotomy Healing in Primiparous Women
تاثیر اسانس بابونه بر ترمیم اپیزیوتومی در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Male Sexual Behavior and its Relevant Factors during the Partner’s Pregnancy
عملکرد جنسی مردان و عوامل مرتبط با آن در دوره بارداری همسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Combination Atropine and Hyoscine progress of delivery in Primiparous Women in Ardabil – Alavi Hospital 2008
تاثیر تزریق وریدی آتروپین همراه با هیوسین بر روند پیشرفت مراحل زایمانی در زنان اول زا در بیمارستان علوی اردبیل در سال 1387-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2008-9)


Evaluation of Additional fluid (1.5 times the maintenance) on the Urinary Tract Infections Therapy in Children
بررسی تأثیر مایع اضافی (5/1 برابر نگهدارنده) در درمان عفونت ادراری کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Main Signs in Schizophrenia Patients
بررسی علایم شاخص در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Relative Frequency of Mortality and Morbidity in Stroke with Hypertension, and Normal Blood Pressure
فراوانی نسبی مرگ و میر در بیماران سکته مغزی با فشار خون نرمال و فشار خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Clock Drawing Test in Evaluation of Cortical Disorder in Schizophrenia
بررسی آزمون ترسیم ساعت در ارزیابی اختلالات قشر مغز درافراد مبتلا به اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effectiveness of Problem Solving Skills Teaching on the Improvement Reaction Method of Bam City Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Patients Resulting from Earthquake (Focused on Gender).
بررسی نقش آموزش مهارتهای حل مسأله در بهبود بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD ) ناشی از زلزله بم (با تأکید برجنسیت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of National Diabetes Registry System Model Suggestion for Iran
بررسی نظام ملی ثبت اطلاعات دیابت و ارایه الگوی پیشنهادی برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Gamma Radiation Rate of Hot Springs of Ghainarjeh, Ilando and Moill in Meshkinshahr 2006-2007
بررسی گامای محیطی چشمه های آبگرم قینرجه، ایلاندو و موییل سویی شهرستان مشگین شهر در سال 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Clinical Manifestations and Antibiogram Results in Children with UTI
تظاهرات بالینی و نتایج آنتی بیوگرام در 510 کودک مبتلا به عفونت دستگاه ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Efficacy of topical Fluorouracil and Cryotherapy in the Treatment of Plantar Warts
مقایسه اثر درمانی فلورویوراسیل موضعی با کرایوتراپی در درمان زگیل های کف پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Teaching Coping Skills in Students' Mental Health
بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر وضعیت سلامت روانی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lower Limb Venous Sonography and Isotope Lung Scan Findings in Patients Prone to Pulmonary Emboli
یافته های سونوگرافی داپلر وریدهای اندام تحتانی و اسکن ایزوتوپ ریه در بیماران مشکوک به آمبولی ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Candida Albicans Skin Infection in Diabetic Patients
بررسی عفونت پوستی کاندیدا آلبیکانس در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Oral Single Dose of Fluconazole VS Topical Clotrimazole in Patients with Pityriasis Versicolor
مقایسه دوز واحد فلوکونازول خوراکی در برابر کرم کلوتریمازول موضعی در بیماران مبتلا به پیتریازیس ورسیکالر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Appendix Carcinoid in Appendectomized Patients Fatemi Hospital in Ardabil
بررسی شیوع تومور کارسینوئید آپاندیس در بیماران آپاندکتومی شده در بیمارستان فاطمی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Increase in Blood Flow Rate on Phosphor and Potassium in Hemodialysis patients
بررسی تاثیر افزایش سرعت جریان خون بر میزان پتاسیم و فسفر خون بیماران همو دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Mental Health Status in Ardabil University of Medical Sciences Students in 2007-2008
بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سالتحصیلی 87-1386 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2008-6)


Anthropometrics Factors of Girls of Ardabil aged 7-19 years and comparison of them with NCHS Standard
بررسی عوامل تن سنجی دانش آموزان دختر 19- 7 ساله اردبیل و مقایسه آن با استانداردNCHS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of consumption of milk containing Lactobacillus casei on weight gain and serum lipid profile of rats fed high lipid diet
تأثیر مصرف شیر حاوی لاکتوباسیلوس کازئی بر افزایش وزن و الگوی لیپیدی سرم رت های تغذیه شده با غذای پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between therapeutic effects of Somatryptans and Ergot Alkaloids in acute phase of classic or common migraine
مقایسه اثرات درمانی سوماتریپتان با آلکالوئیدهای ارگوت در فاز حاد بیماری، در میگرن کلاسیک و معمولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New and Effective Method for More Neurosphere Forming from the Adult Mouse Brain Lateral Ventricle
روش جدید و کار آمد برای تولید نوروسفر بیشتر از بطن طرفی مغز موش بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of results, complications and cost effectiveness of patent ductus arteriosus (PDA) closure in nonsurgical and surgical methods
مقایسه نتایج، عوارض و هزینه بستن مجرای شریانی باز (PDA ) به دو روش جراحی و غیر جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of conventional bacteriology with polymerase chain reaction (PCR) technique for rapid diagnosis of tuberculous meningitis
مقایسه روش های معمول باکتریولوژیک با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص سریع مننژیت سلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of different dosage of iron supplement on blood index in pregnant women
نقش دوزهای مختلف مکمل آهن بر روی شاخصهای خونی در خانمهای باردار سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Lumber True Space of Disc Herniation Based on MRI and Surgical Simple in Comparison With Standard Method of Radiography
تعیین فضای صحیح هرنی دیسکال لومبر بر اساس یافته های MRI و یافته های حین جراحی در مقایسه با روش استاندارد رادیوگرافی ساده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Contraception Devices and Cervical Lesions in Pap smear Samples
تعیین ارتباط بین انواع وسیله پیشگیری از بارداری با ضایعات سرویکس در نمونه های پاپ اسمیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postpartum Depression Relationship with Some Psychosocial Effects in Mothers
ارتباط افسردگی پس از زایمان با عوارض روانی اجتماعی مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

GPs' Information Seeking Behavior in Ardabil and Their Approach towards Electronic Sources
رفتارهای اطلاع یابی پزشکان عمومی شهر اردبیل و رویکرد آنها به منابع الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adenovirus in Pharyhgeal Discharge of children with 3 months to 15 years of age through rapid imunoflaoorscence
بررسی آدنوویروس در ترشحات حلق کودکان 3 ماه تا 15 سال با روش سریع ایمونوفلورسانس در مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Congenital melanocytic nevis in Dermatology Clinic of Sina Hospital in Tabriz
بررسی خالهای ملانوسیتی مادرزادی در مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان سینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Losartan and Enalapril on Acute Phase Reeactant (CPR) and Total Anti-oxidant in Renal Transplant Recipients with Renin-Angiotensin system polymorphisms
تعیین اثرات انالاپریل و لوزارتان بر روی پروتئین فاز حاد و آنتی اکسیدان توتال در بیماران پیوند کلیه مطابق با پلی مورفیسم های سیستم رنین ـ آنژیوتانسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2008-4)


Comparison Between the protective Effects of Etomoxir and Ranolazine on Infarct Size in the Isolated Ischemic Rat Heart
مقایسه اثرات محافظتی اتوموکسیر و رانولازین برروی اندازه انفارکت ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در قلب ایزوله رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Suture Legation versus Electrocoagulation on Tonsillectomy
مقایسه بین دو روش الکتروکواگولاسیون و بخیه در جراحی لوزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Direct Agglutination Test (DAT), Indirect Immunofluorescent Antibody (IFAT) and ELISA in Diagnosis of Visceral Leishmaniasis
مقایسه روش های سرولوژیک آگلوتیناسیون مستقیم ( DAT)، ایمونوفلئورسانس غیرمستقیم (IFAT) و ELISA در تشخیص لیشمانیوز احشایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Stability of Iodine in Iodized Salt Against of Light and Humidity in Damghan, 2005
بررسی میزان پایداری ید موجود در نمکهای یددار در برابر نور و رطوبت در شهر دامغان در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Hydatid Cyst in the Root of Mesentery
گزارش یک مورد کیست هیداتیک در ریشه مزانتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Severity of Labor Pain with or without Entonox and it's effects on the new-borns of Primiparas
مقایسه شدت دردزایمان با و بدون مصرف گاز انتونکس و اثر آن روی نوزاد مادران شکم اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relationship between Some Predisposing Factors and Postpartum Depression
بررسی ارتباط برخی عوامل مستعد کننده با افسردگی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative study on the treatment effect of matricectomy with phenol 88% and electrocoagulation in ingrowing toe nail
مقایسه اثر درمانی ماتریسکتومی با فنول 88% و الکتروکواگولاسیون در بیماری ناخن فرورفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Serum IRON, TIBC and Ferrtin of Patients with Hepatitis B and Fibrosis of the Liver, A Case-Control Study
اندازه گیری پارامترهای آهن سرم در بیماران با فیبروز کبدی ناشی از ویروس هپاتیت ب، یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

View of Ardabil Province Universities Scientific Members' about research and its Limitations
دیدگاه های اعضاء هیات علمی دانشگاه های استان در مورد تحقیق و موانع تحقیق در این دانشگاه ها، در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health promotion behaviours and Quality of life among elderly people: A crosssectional survey 2006
بررسی رفتارهای «ارتقاء دهنده سلامت» و کیفیت زندگی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Sensitivity of Brucella Melitensis spp Isolated From Blood of patients
تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بروسلا ملی تنسیس جدا شده از خون بیماران با روش MIC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Burn Incidence in Children under 6 yrs in rural areas of Ardabil 2003
عوامل موثر در سوختگی کودکان زیر شش سال مناطق روستایی شهرستان اردبیل درسال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dacryocystorhinostomy with budkin tube operation in patients with chronic Dacryocystitis
نتایج عمل داکریوسیستورینوستومی با بادکین تیوب در بیماران مبتلا به داکریو سیستیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2007-12)


Continuation of Injectable form of DMPA Usage in Ardabil Health Centers 2005
مداومت مصرف آمپول‌های تزریقی پیشگیری از بارداری دپومدروکسی پروژسترون ‍‍‍‍‍‍‍ استات (DMPA) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اردبیل، 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Analgesic Effect of Chamomile Extract and Morphine in Syrian Mice
مقایسه اثر ضد دردی عصاره بابونه با مرفین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Survey of the Illicit Drugs and Alcohol Use in Sophomore Male Students of Tabriz’s High Schools
بررسی اپیدمیولوژیک مصرف داروهای روان گردان و الکل در دانش آموزان دوم دبیرستان های پسرانه شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictive Value of Electrocardiographic Findings in Localization of Coronary Artery Obstruction in Acute Myocardial Infarction
ارزش پیشگویی کننده تغییرات نوار قلبی در تعیین محل انسداد شریان کرونر در انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Yersinia Spp in Cold Weather Seasons in Children Less than 5 Years old with Acute Diarrhea in Ardebil Province
نقش یرسینیا انتروکولیتیکا در اسهال حاد کودکان زیر 5 سال در فصول سرد سال استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mense, Pregnancy, Delivery and Lactation on Obsessive compulsive disorder (OCD) in Child- Bearing Age in Fatemi hospital Ardabil in 2006
تاثیر قاعدگی، حاملگی، زایمان و شیردهی در عود بیماری وسواس خانم های سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Diabetic Diet Education on FBS and BMI of Patients with Type II Diabetes Mellitus
بررسی تاثیر آموزش تنظیم رژیم غذایی بر میزان قندخون ناشتا و نمایه توده بدنی بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Preterm Labor and It's Complications in Neonates of Women with Preeclampsia-Eclampsia in Emam Reza Hospital
شیوع زایمان زودرس و عوارض آن در نوزادان مادران مبتلا به پره اکلامپسی در بیمارستان امام رضا (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Therapeutic Ultrasound on the Induction of Chromosome Aberrations in Human Peripheral Blood Lymphocytes
بررسی اثر اولتراسوند درمانی بر ایجاد ناهنجاریهای کروموزومی در لنفوسیتهای خون محیطی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Recovery Time of Anesthesia And Complication After The Use Of Alfentanil And Remifentanil In Cataract Surgery Of Elderly Patients
مقایسه مدت زمان بیداری از بیهوشی و عوارض آن به دنبال استفاده از آلفنتانیل و رمی فنتانیل در عمل جراحی کاتاراکت بیماران مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One-Month Stroke Case-Fatality Rate in Ardabil Province, 2004
میرایی یک ماهه سکته مغزی در استان اردبیل،1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunophenotyping Analysis of Tumor Infiltrating T Lymphocytes in Patients with Breast Cancer
بررسی ایمنوفنوتایپینگ لنفوسیتهایT ارتشاح یافته به تومور(TIL) در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Value of Risk Factors in Coronary Artery Disease in Hypertensive Versus Normotensive Patients
بررسی ریسک فاکتورهای پیشگویی کننده در ایجاد بیماری کرونری در بیماران با پرفشاری خون و مقایسـه آن بـا بیماران دارای فشار خون طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Slit Skin Smear and PCR in diagnosis of Mycobacterium leprae in Patients BABABAGHI hospital, Tabriz
بررسی مقایسه ای دو روش Slit skin smear و PCR در تشخیص مایکوباکتریوم لپر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بابا باغی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2007-9)


The efficacy of Alcoholic extracts of camomile , henna, cedar , aloevera on experimental contact Dermatitis (C.D) in mice
تأثیر عصاره بابونه، سدر، حنا، صبرزرد بر درماتیت تماسی تجربی در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Relationship between Renin-Angiotensin System Polymorphisms and Panel-Reactive Antibodies in Renal Transplant Candidates
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژنی سیستم رنین ـ آنژیوتانسین و آنتی بادی واکنشی پانل در افراد کاندیدای پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrastructur Study on the Effects of Collagen Gel and Polyvinylidene Fluoride together on Rat Peripheral Nerve Regeneration
بررسی فراساختاری اثر توام ژل کلاژن و مجرای پلی وینیلیدین فلوراید بر روی رژنراسیون عصب محیطی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge,Attitude and Practice of Dentists in Regard to Observing Mercury Hygiene Principles at Tabriz Private Clinics
آگاهی ، نگرش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به رعایت اصول بهداشت جیوه در مطب های خصوصی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Therapeutic Effects of Topical Alpha – Hydroxy Acids and Vaseline on Housewives hand Eczema
مقایسه تاثیرات درمانی آلفا هیدروکسی اسید موضعی و وازلین در اگزمای دست خانم های خانه دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Short Segment Barrett’s esophagus in patients with Gastroesophageal reflux symptoms
شیوع مری بارت سگمان کوتاه در بیماران با علایم ریفلاکس معدی مروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors of Gall Stones
بررسی عوامل خطر ایجاد سنگ های صفراوی: مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Prevalence and Severity of Neuropathy and its relationship with dialysis adequacy in How dialysis patients Ardabil, 2004
بررسی شیوع و شدت نوروپاتی و ارتباط آن با کفایت دیالیز در بیماران همو دیالیزی در بیمارستان بوعلی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Coronary Artery Disease among the Candidate Patients for Cardiac Valve's Surgery in Tehran - Imam Khomeini Hospital (1999-2003)
شیوع بیماری عروق کرونر و عوامل خطر آن در بیماران کاندید عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران 1383-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of acupressure with wristband on nausea and vomiting of pregnancy
بررسی تاثیر طب فشاری با مچ‌بند بر تهوع و استفراغ حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of metoclopramide, dexamethasone and the combination of metoclopramide and dexamethasone in preventing nausea and vomiting after cataract surgery with in intravenous propofol anesthesia
مقایسه تأثیر متوکلوپرامید، دگزامتازون و ترکیب متوکلوپرامید و دگزامتازون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیهوشی وریدی با پروپوفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Tuberculosis in Ardabil, 2001-2005
بررسی وضعیت همه گیر شناسی بیماری سل در شهرستان اردبیل در سال های 84-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Standard Chest X Ray (CXR) and Echocardiography in Diagnosis of the Severity of Heart Failure (HF)
پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Succinylcholine dosage on the Rate and Postoperative Severity of Postoperative Muscular Fasciculation and Pain
تاثیر دوز سوکسینیل کولین در میزان و شدت فاسیکولاسیون و دردهای عضلانی پس از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2007-6)


Education and Research Status in the Medical Faculties Ardabil University
بررسی وضعیت آموزش و پژوهش در دانشکده پزشکی دولتی اردبیل و دانشکده پزشکی آزاد اسلامی واحد اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Retardation and its related factors in Ardabil
بررسی میزان عقب ماندگی ذهنی و عوامل مرتبط با آن در شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative Study on the effectiveness of Tramado and Meperidine in treatment of perioperative patient with shivering undergoing casarean section with spinal anesthesia
مقایسه اثر بخشی مپریدین و ترامادول در درمان لرز بیماران تحت جراحی سزارین با بی حسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Cryptosporidium Species in Water Resources of Ardabil Province by PCR, RFLP
شناسایی گونه های کریپتوسپوریدیوم در منابع آبی استان اردبیل به روش PCR- RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of thyroid Size by ultrasonography and its relation to urinary iodine in Middle School Boys in Tabriz (12-15 years) in 1383
بررسی حجم غده تیروئید بوسیله اولتراسونوگرافی و ارتباط آن با سطح ید ادرار دانش آموزان پسر 15-12 ساله مقطع راهنمایی شهرستان تبریز در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treating Effects of Oral & Intravenous Hydration in Increasing Duration of Pregnancy in Patients with Oligohydramnios Referring to Alavi Hospital Ardabil 2004
تاثیر درمانی مایع وریدی و خوراکی در افزایش طول مدت حاملگی در مادران اولیگوهیدرآمنیوس مراجعه کننده به بیمارستان علوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topography of Carotid sten in ischemic CVA Patients within two North American and Iranian Races
توپوگرافی تنگی قلمروکاروتید در بیماران سکته مغزی ایسکمیک با دو نژاد آمریکای شمالی و ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Microbial Etiologies and Resistance Pattern of Neonatal Septicemia in Tabriz Pediatric Hospital
بررسی عوامل میکروبی و الگوی مقاومت دارویی در سپتی سمی نوزادان بستری در مرکز پزشکی کودکان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Flora in Mineral Swimming Pools of Sarein-Iran (2005)
بررسی فلور قارچی استخرهای آب گرم شهر توریستی سرعین در تابستان 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Hypertension control and the kind of drug intake for Hypertension control in Hypertension Patients, 2003-2004
بررسی سطوح کنترل فشار خون و نوع داروی دریافتی بر کنترل فشار خون در بیماران هیپرتانسیو ، 83 ـ 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the efficacy of azelaic acid 20% cream versus clindamycin 1% gel in treatment of acne
بررسی مقایسه ای کرم آزالئیک اسید 20% و ژل کلیندامایسین 1% در درمان آکنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Electrocardiographic Changes in Mitral valve prolapse (a case-control study)
تغییرات الکتروکاردیوگرام در پرولاپس دریچه میترال (یک مطالعه مورد- شاهدی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kikuchi – necrotizing lymphadenitis: A case report
گزارش یک مورد بیماری کیکوچی- فوجی موتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Supplementation on the Growth of acute respiratory infections and diahrea in Low Birth Weight Infants
تاثیر مکمل روی بر رشد و ابتلای به عفونت های حاد تنفسی و اسهال در شیرخواران با وزن کم هنگام تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2007-4)


Antibiotic Resistance and Plasmid Profiles of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated from In-Patients of Sina Hospital-Tabriz
الگوی مقاومت آنتی‏بیوتیکی و پلاسمیدی سویه‏های پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از عفونت های بیماران بستری در مرکز آموزشی و درمانی سینا- تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Some of Maternal Anthropometric Measurments with Neonatal Birth Weight of Alavi Hospital, Ardebil
ارتباط برخی از شاخص های تن سنجی مادر و وزن هنگام تولد نوزاد در بیمارستان علوی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationship between Personality and Job Satisfaction in Ardabil Universities' Staff
بررسی ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه های اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison between Efficacy Rate of SIT (Stress Inoculation Training) and Medical Treatment of Patients Afflicted by Chronic Tension Headache
مقایسه میزان اثر بخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) و دارو درمانی در سردرد های تنشی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Spironolactone on Concentration of LH, FSH, Testosterone Di-hydrotestosterone and Spermatogenesis in Rats
بررسی تاثیر داروی اسپیرنولاکتون بر میزان هورمون هایLH، FSH، تستوسترون، دی هیدرو تستوسترون و اسپرماتوژنزدر موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Vaginal and Oral form of Bromocriptin in Terms of Side Effects Rate and Its Continuous Consumption in Patients Referring Gynecologic Clinic
مقایسه برموکریپتین داخل مهبلی و خوراکی از نظر میزان عوارض جانبی و تداوم مصرف در زنان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی زنان بیمارستان علوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Ardabil Drinking Water Physicochemical Parameters
اندازه گیری شاخص های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Snacks and Sweet Drinks Consumption at School Times with First Molar Cavities Level
رابطه مصرف میان وعده ها و نوشیدنی های شیرین در ساعات حضور در مدرسه با میزان پوسیدگی مولر اول دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemioloic and drug Resistant Pattern of Vibrio Cholerae O1 Biotype EL Tor, Serotype Inaba during the summer of 2005 outbreak in Iran
بررسی جنبه های همه گیر شناسی و مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریو کلرا، بیو تایپ التور سروتایپ اینابا در همه گیری تابستان سال 1384 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Previous Contact with Chlamydia Pneumonia in Patients with Myocardial Infarction
بررسی سابقه تماس با کلامیدیا پنومونیه در ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Paraclinical Characteristics in Kalaazar Children in the Province of Ardabil
خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به کالا آزار در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Hypertension Relationship with Weight Gain in Patients Hemodialysis Intervals
بررسی ارتباط افزایش فشار خون با افزایش وزن مابین جلسات همودیالیز در بیماران دیالیزی مرکز همودیالیز بیمارستان بوعلی- اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Sonographic and Radiographic Results in 100 Infants with Clinically Findings which are Compatible with Dislocated Hips
ارزیابی مقایسه ای نتایج رادیو گرافی و سونوگرافی مفاصل هانش در 100 شیرخوار با یافته های بالینی مشکوک به در رفتگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasmid Profiles and Antibiotic Resistance of Staphylococcus Aureus Isolated from Nasal Carriers in Hemodialysis Patients in Imam Khomeini Hospital of Tabriz
تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ناقلین بینی در بیماران دیالیزی مرکزآموزشی و درمانی امام خمینی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2006-12)


Pain Control after Appendectomy in Ardabil Fatemi Hospital, 2004
بررسی کنترل درد پس از آپاندکتومی در بیماران بستری در بیمارستان فاطمی اردبیل ، 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of Bifidobacterium Bifidum, B.angulatum and Lactobacillus Casei with Salmonella Typhimurium during Co-culture
تاثیر متقابل بیفیدو باکتریوم بیفیدوم، بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم و لاکتوباسیلوس کازئی با سالمونلا تیفی موریوم در شرایط رشد توأمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of Pregnant Women and Health Personnel toward Normal Delivery Vs Cesarean Section
بررسی نگرش پرسنل بهداشتی و زنان باردار نسبت به دو روش زایمان سزارین و طبیعی در سال 1383 در شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Exploratory Tympanotomy in Revealing Incidence of Otosclerosis in Patients with Conductive Hearing Loss in Tabriz Imam Khomeini Hospital, 1999-2005
ارزش تمپانو تومی تجسسی در شناسایی اتواسکلروزیس در بیماران با کاهش شنوایی هدایتی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی تبریز از فروردین 1378 تا شهریور ماه 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delayed Post-Traumatic Intracranial Hemorrhage Incidence and Its Related Factors in Patients Admitted to Semnan Emdad Hospital, 2002-2004
میزان بروز خونریزی‌های تاخیری مغزی پس از ترومای سر و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان امداد سمنان 83-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Psychiatric Disorders in People Referred to Psychiatry Commission of Fatemi Hospital, Ardabil
فراوانی اختلالات روانپزشکی در بین مراجعین به کمیسیون روانپزشکی بیمارستان فاطمی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Gender in Treatment and Early Mortality after Acute Myocardial Infarction in Shahid Madani Hospital, Tabriz
اختلافات بین دو جنس در درمان و مرگ و میر زودرس بعد از انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان شهید مدنی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Therapeutic Effects of Vitamin E on Gastro-Intestinal Symptoms Due to Primary Dysmenorrhea
اثر درمانی ویتامین E در علایم گوارشی همراه با دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Continuous Labor Support from a Supportive Companion on the Process and Outcomes of Labor in Primigravida
بررسی تأثیر حمایت مداوم حین زایمان توسط فرد همراه بر روند و پی‎آمد زایمان با حاملگی اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality Rate in Patients with Intracranial Hemorrhage and Its Risk Factors at Alavi Hospital, Ardabil
میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Piracetam on Memory Consolidation Disorders Due to Electromagnetic Field Exposure
بررسی اثرات پیراستام در اختلالات تثبیت حافظه ناشی از قرارگیری در معرض میدان مغناطیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

60 Cases of Stenting in Patients with Esophageal and Cardia-Carcinoma Junction in Imam Hospital-Tabriz
گزارش 60 مورد استنت گذاری در بدخیمی مری و کاردیا در بیمارستان امام تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unnecessary Blood and Blood Products Transfusion to Patients Admitted to Ardabil Dr Fatemi Hospital, 2003
بررسی میزان ترانسفیوژن غیرضروری خون و فرآورده‌های آن در بیماران بستری در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل نیمسال اول 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensory Experience in Patients at ICU of Educational Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences, 2002
بررسی تجارب حسی بیماران بستری در بخش‌ مراقبت های ویژه مراکز آموزشی ـ درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2006-9)


Necessity of G6PD Enzyme Measurement in Admitted Icteric Newborns
ضرورت اندازه گیری آنزیم G6PD در نوزادان بستری مبتلا به زردی بدون توجه به جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Histopathological State in the Right and Left Side of Cardia in Terms of Incidence Rate of Inflammatory and Precancerous Lesions in Ardabil, 2004-2005
مقایسه وضعیت هیستوپاتولوژیک دیواره راست و چپ ناحیه کاردیا از لحاظ میزان بروز ضایعات پیش سرطانی و التهابی در استان اردبیل 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Goiter and Urinary Iodine in 7-10 Year-old Schoolchildren of Ardabil, 2001
شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش‌آموزان 10-7 ساله استان اردبیل،‌ 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Zinc Supplementation on Oxidative Stress in Chronic Hemodialysis Patients
اثر تجویز روی بر استرس اکسیداتیو بیماران همودیالیزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Carotenoids Intake and Blood Sugar and Lipids in Type II Diabetic Patients
ارتباط کاروتنوئیدهای دریافتی با شاخص‌های قند و لیپید خون بیماران مبتلا به دیابت نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Facilitating and Impeding Factors in Health Promotion for Patients with Chronic Illness: A Qualitative Study
عوامل تسهیل کننده و ممانعت کننده از ارتقای سلامت در بیماران با بیماری های مزمن: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Immunogenicity, Specificity, Sensitivity and Potency of Standard Leishmanin Reagant Produced in Iran
ارزیابی معرف لیشمانین استاندارد تولیدی ایران از نظرایمنی زایی، ویژگی، حساسیت و قدرت واکنش دهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Quality of Health Care Services for Children under One Year Old in Cooperative and Governmental Health Care Centers in Tabriz
مقایسه نحوه ارایه خدمات بهداشتی به کودکان زیر یکسال در مراکز سلامتی و مراکز بهداشتی- درمانی دولتی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Familial Mediterranean Fever in Northwest of Iran (Ardabil): The First Global Report from Iran
تب مدیترانه‌ای فامیلی و گزارش 74 بیمار از اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Diabetes Prevalence in First Degree Relatives of Patients with Type II Diabetes Mellitus, Glucose Intolerants and Controls
مقایسه شیوع دیابت در خویشاوندان درجه یک افراد دچار دیابت نوع II، نابردبار به گلوکز و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Admission Process in Patiens with Acute Myocardial Infarcations in CCU of Buali Hospital 2000
بررسی نحوه پذیرش بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی در CCU بیمارستان بوعلی اردبیل،‌ 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Food Insecurity: A Cross – Sectional Study in Tabriz
عوامل موثر بر نا امنی غذایی: یک مطالعه مقطعی در شهر تبریز سال 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiological and Clinical Characteristics of Patients with Moderate to Massive Pericardial Effusion in Buali Hospital Ardabil, 2001- 2003
خصوصیات بالینی و اتیولوژی بیماران مبتلا به افیوژن متوسط تا وسیع پریکارد در بیمارستان بوعلی اردبیل،‌ 1382-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Remifentanil and Alfentanil on the Cardiovascular Responses to the Induction of Anesthesia and Tracheal Intubation in Elderly Patients
مقایسه اثرات رمی فنتانیل و آلفنتانیل بر پاسخهای قلبی عروقی به القاء بیهوشی و لوله‌گذاری تراشه در افراد مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2006-6)


A Study of the Relationship of Personality Traits, Stress and Stress Coping Skills with Humoral Immune System in Nurses
ارتباط صفات شخصیتی، استرس و مهارت های مقابله با استرس و سیستم ایمنی هومورال بدن در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma Malondialdehyde Level and Erythrocyte Antioxidant Enzyme Activity in Patients with Type II Diabetes Mellitus in Gorgan
میزان مالون دی آلدئید پلاسما و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان گلبول قرمز در بیماران دیابتی نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Cryptosporidium in Children Suffering from Gastroenteritis in Ardabil Hospitals
شیوع کریپتوسپوریدیوم درکودکان مبتلا به گاستروآنتریت بستری در بیمارستان های اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skin Lesions in Diabetic Patients Refering to Dermatology and Diabetes Clinic of Sina Hospital, Tabriz
بررسی ضایعات پوستی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه پوست و دیابت بیمارستان سینای تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Transcranial Doppler (TCD( and Carotid Duplex Results
همخوانی نتایج داپلر ترانس کرانیال و داپلکس کاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Follow up on Blood Pressure Control in Hypertensive Patients
تاثیر پیگیری بر میزان کنترل فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Lipid Peroxides Level as a Risk Factor in Male Patients with Coronary Artery Diseases
بررسی غلظت پراکسیدهای لیپیدی سرم به عنوان عامل خطر بیماری های عروق کرونری در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success Rate of IUI Procedure in Patients Referring to Kowsar IVF Center of Urmia in 2001
میزان موفقیت روش IUI در مراجعین به مرکز IVF بیمارستان شهید مطهری ارومیه، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Specificity of Reperfusion Arrythmia in Predicting LV Function in Patients with Anterior MI
حساسیت و اختصاصی بودن آریتمی های ریپرفیوژن در پیش گویی عملکرد بطن چپ در بیماران با سکته قلبی قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Febrile Convulsion Therapy Guidelines with Current Practices in First Simple Febrile Convulsion
مقایسه اقدامات انجام شده با دستورالعمل توصیه شده در تب و تشنج ساده بار اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Esophagus Cancer Risk Factors in Relation with Different Anatomical Sites of Esophagus in Aras GI Clinical, Ardabil
عوامل خطر سرطان مری و ارتباط آن با مکان های مختلف آناتومیک مری در درمانگاه گوارش ارس اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Asymptomatic Bacteriuria in Female Students of Babol Islamic Azad University (2002)
میزان شیوع باکتریوری بدون علامت در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بابل، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lexical Knowledge, Comprehension, Memory and Recall in Children with Schizophrenia, Conduct Disorder and Brain Damage
مطالعه تطبیقی گنجینه واژگان، ادراک، حافظه و میزان یادآوری در کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی، آسیب مغزی و اختلال سلوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2006-4)


Prolonged Apnea after Administration of Succinylcholine in Cataract Surgery: Two Case Reports
گزارش دو مورد آپنه طولانی مدت پس از تزریق سوکسینیل کولین به دنبال عمل جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Etiologic Study of Cerebrovascular Ischemic Events in
اتیولوژی حوادث ایسکمی عروق مغزی در بالغین جوان بیمارستان علوی اردبیل، ‌84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Documentation of Medical Records by Physicians in the Hospitals under Ardabil University of Medical Sciences, 2001
بررسی فرآیند مستندسازی مدارک پزشکی پرونده های بالینی توسط پزشکان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Media in Knowledge and Attitude of Students about AIDS
نقش وسایل ارتباط جمعی در آگاهی و نگرش دانش آموزان در مورد بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of 2% Lidocaine Gel in Healing the Episiotomy and Relieving Its Pain during Postpartum
تاثیر ژل لیدوکائین 2% بر درد و ترمیم اپی‌زیوتومی در دوره بعد از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How Skillful Health Personnel of Ardabil Province Are in Filling Two Commonly Used Forms of New Health Information System, 2001
مهارت پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی استان اردبیل در تکمیل رایج ترین فرم نظام نوین آماری، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Various Species of Dermatophytes in Patients Referring to the Dermatology Clinic of Tabriz Haft-e-Tir Hospital
شیوع انواع گونه های درماتوفیتی در مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان 7 تیر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between Blink Reflex in Healthy Persons and Hemodialysis Patients
مقایسه رفلکس چشمک (Blink) در افراد سالم و بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of NonST-Elevated Myocardial Infarction among Patients Hospitalized with Initial Diagnosis of Unstable Angina in Ardabil Buali Hospital, 2002
شیوع انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه ST دربیماران با تشخیص اولیه آنژین صدری ناپایدار بستری دربیمارستان بوعلی اردبیل، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health Status of the Students in Ardabil University of Medical Sciences, 2004
وضعیت سلامت روانی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Postvagal Tachycardia on Cerebral Blood Flow in Young and Middle-Aged Persons
تاثیر تاکیکاردی پس از رفع تحریک واگ بر جریان خون مغز در افراد جوان و میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fibrinolytic Therapy in Acute Thrombosis of Mechanical Prosthetic Valve
درمان با فیبرینولیتیک در ترمبوز حاد دریچه مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between Distilled Water and Manitole 3% during Transurethral Prostate Resection
مقایسه اثرات آب استریل و مانیتول 3% جهت شستشوی حین عمل TUR-P
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clarithromycin vs Amoxicillin in Treatment of Acute Community Acquired Bacterial Sinusitis (ACABS) in Children
مقایسه تاثیر کلاریترومایسین و آموکسی سیلین در درمان کودکان مبتلا به سینوزیت باکتریایی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2005-12)


Periodic Fever Syndromes
سندرم های تب دوره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Practice of Women toward Breast Self -Examination: a Case-Control Study
آگاهی و عملکرد زنان در مورد خود آزمایی سرطان پستان: یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Juvenile Idiopathic Arthritis at Ghaem and Imam Reza Hospitals, Mashhad, 1998-2001
ارزیابی بیماری آرتریت ایدیوپاتیک جوانان در بیمارستان های قائم و امام رضای مشهد، 80-1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postoperative Sensorineural Hearing Loss in Chronic Otitis Media
کاهش شنوایی حسی- عصبی به دنبال اعمال جراحی عفونت مزمن گوش میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Unintended Pregnancy in Urmia Kosar Hospital, 1999
علل حاملگی ناخواسته در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان کوثر ارومیه، 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Neutrophilia and Congestive Heart Failure Following Acute Myocardial Infarction
ارتباط نوتروفیلی و نارسایی احتقانی قلب بعد از انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic Study of Patients with Hypokalemic Periodic Paralysis in Ardabil
بررسی دموگرافیک مبتلایان به فلج دوره ای هیپوکالمیک در اردبیل، 82-1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body Posture of Ghaem Motlagh Primary School Students
بررسی وضعیت بدن در دانش آموزان دختر دبستان قائم مطلق تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Follow-up and Visual Evoked Potential Changes in Patients with Acute Optic Neuritis
پیگیری بالینی و تغییرات پتانسیل برانگیخته بینایی در بیماران بانوریت بینایی‌حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cryptosporidium in Children Referred to Oncology Center of Urmia, Imam Khomeini Hospital, 2001
فراوانی کریپتوسپوریدیوم در مراجعه کنندگان به درمانگاه انکولوژی کودکان مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی (ره) ارومیه، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exposure Rate of Buali Hospital Health Care Workers to Mycobacterium Tuberculosis, 2004
میزان تماس کارکنان خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس،‌ 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiology of Neonatal Hyperbilirubinemia at Ardabil Sabalan Hospital, 2003
اتیولوژی هیپر بیلی روبینمی نوزادی در بیمارستان سبلان اردبیل،1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Troponin I Level and Left Ventricular Mass Index in Hemodialysis Patients in Bou-ali Hospital, Ardabil
ارتباط میزان تروپونین I با LV Mass Index در بیماران همودیالیزی بیمارستان بوعلی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neonatal Mortality and Its Related Factors in Hospitals of Ardabil, 2002-2003
عوامل مرتبط با مرگ و میر نوزادی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 82-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2005-9)


Epidemiology of Tinea Capitis in Meshkin Shahr Primary Schools
اپیدمیولوژی کچلی سر در دانش آموزان مدارس ابتدایی مشکین شهر، ‌1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Continuous Medical Education from View of Nursing Personnel Working in Ardabil Hospitals
ارزیابی فرآیند آموزش مداوم از نظر پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Tendency to Cigarette Smoking among Students in Ardabil University of Medical Sciences
میزان شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Betamethasone on Early Onest of Complications of Surgical Incision in Elective Cesareans
تاثیر بتامتازون بر عوارض زودرس زخم جراحی پوستی بیماران سزارین انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression in Hemodialysis Patients
بررسی افسردگی در بیماران تحت درمان همودیالیز مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Preoperative Intravenous Fluid on Postoperative Emesis
تاثیر مایع درمانی وریدی بر میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Hearing Disorders among Elementary School Students in Ardabil, 2001-2002
شیوع اختلالات شنوایی در کودکان سنین دبستانی شهرستان اردبیل، 83ـ1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Asymptomatic Urinary Tract Infection in Primary School Children of Ardabil
شیوع عفونت ادراری بدون علامت در کودکان دبستانی شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood Lipid Lowering Effect of Metronidazole
اثر مترونیدازول در کاهش سطح لیپیدهای خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intestinal Infestation among Primary School Students in Ardabil, 2003
شیوع عفونت های انگلی روده ای در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اردبیل، 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Hearing Loss and Eductional Failure in 5th Grade Students of Elementary Schools in Ardabil
ارتباط کاهش شنوایی با افت تحصیلی در دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Trend in Substance Abuse among Addicts Referred to Withdrawal Centers, 1998-2003
الگوی تغییرات مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، 82-1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probing in Children with Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction and Its Related Factors in Alavi Hospital
بررسی نتایج میل زدن مجرای اشکی- بینی و عوامل مرتبط با آن در اطفال مبتلا به انسداد مادرزادی مجرای اشکی در بیمارستان علوی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Foot Care in Diabetic Patients
تاثیر آموزش بر میزان آگاهی بیماران دیابتی در مورد شیوه‌های مراقبت از پا، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2005-6)


Four-Year Survival Rate of Patients with Upper GI Cancer in Ardabil
میزان بقای چهار ساله بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارش فوقانی در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Causes of Respiratory Distress in 6-Month to Five-Year-Old Children in Ghaem Hospital, Mashhad 1999-2001
تعیین علل دیسترس تنفسی در اطفال 6 ماهه تا 5 ساله در بیمارستان قائم مشهد، 80-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mucocele of the Maxillary Sinus: A Case Report
گزارش یک مورد موکوسل سینوس ماگزیلاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outbreak and Factors of Unwanted Pregnancy among Women Referring to Health Care Centers of Ardabil, 2002
بررسی شیوع و برخی از عوامل موثر بر حاملگی های ناخواسته در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اردبیل، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Maslow Hierarchical Needs among Staff of Ardabil University of Medical Sciences and Their Satisfaction, 2002
تعیین ارتباط سطوح مختلف نیازهای مازلو و رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Status among Migrant Tribes (Ashayer) of Ardabil Province
مطالعه وضعیت شاخص های بهداشت و سلامت در عشایر استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Hepatitis B Vaccination in the Occurrence of Infantile Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
نقش واکسیناسیون هپاتیت B دربروزITP شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Order of Injection of Propofol and Remifentanil on Hemodynamic Changes during Induction of Anesthesia
مقایسه اثر توالی تجویز پروپوفول و رمی فنتانیل بر تغییرات همودینامیک حین القای بیهوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PCR-Ribotyping of Clostridium Difficile Strains
تعیین ریبوتیپ سویه های کلوستریدیوم دیفیسیل به وسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value of Serum Adenosine Deaminase (ADA) in Pulmonary Tuberculosis
ارزش آدنوزین دی آمیناز سرم در تشخیص سل ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Glucose Tolerance Test in Women with Recurrent Vaginal Candidiasis
وضعیت تحمل گلوکز در زنان مبتلا به واژینیت کاندیدیایی عود کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Degree of Hearing Loss and Different Pathology of Middle Ear
مقایسه میزان‌کاهش شنوایی و‌ ارتباط آن با پاتولوژی های مختلف ‌گوش‌ میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Oculocardiac Reflex in Adults and Children during Strabismus Surgery
مقایسه بروز رفلکس چشمی قلبی ضمن عمل جراحی استرابیسم در بزرگسالان و کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intraoperative Mitomycin C on Recurrence Rate of Pterygium
میزان عود ناخنک به دنبال جراحی با میتومایسین C موضعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2005-4)


Assessment of Survival Rate among Patients with Cholangiocarcinoma in Shariati Hospital of Tehran, 1996-2003
ارزیابی میزان بقای بیماران مبتلا به کلانژیوکارسینوم در بیمارستان دکتر شریعتی تهران، 82-1375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Patients with Neurofibromatosis Hospitalized in Firoozgar and Shafayahyaian Hospitals, Tehran
بررسی بیماران نوروفیبروماتوز بستری شده در بیمارستان های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors of Parkinson Disease in Southern Khorasan
عوامل خطر ساز بیماری پارکینسون در خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Children’s Behavior in Dental Offices and Their Mothers’ Personality Characteristics
ارزیابی رفتارکودکان درکلینیک های دندانپزشکی و ارتباط آن با ویژگیهای شخصیتی مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Indications and Methods of Hysterectomy in Alavi Hospital, Ardabil 2002-2003
بررسی اندیکاسیون ها و روش های انجام هیسترکتومی در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل، 82-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

17 Cases of Fat Embolism Diagnosed Patients with Bone Fractures in Shohada and Emam Khomeini Hospitals, Tabriz
بررسی 17 مورد آمبولی چربی در شکستگی های استخوانی بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی شهدا و امام خمینی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation and Evaluation of a Community Mobilization Model in Ardabil Social Development and Health Promotion Center
ارایه و ارزشیابی مدلی برای تحقق بسیج جامعه در مرکز توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Sonographic Diagnostic Accuracy in Blunt Abdominal Trauma, 2003
تعیین میزان دقت تشخیصی سونوگرافی در ضربه بسته شکمی، 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Yogurt on Acute Diarrhea Treatment in 6-24 Month-Old Infants
تاثیر مصرف ماست در درمان اسهال حاد شیرخواران 24-6 ماه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Mothers’ Knowledge about Infant Proper Nutrition in Hir Health Center, 2001
میزان آگاهی مادران از نحوه صحیح تغذیه نوزادان و شیرخواران در مرکز بهداشتی درمانی هیر،1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cervix Dysplasia in 5000 Pap Smears in Ardabil
بررسی دیسپلازی سرویکس در 5000 نمونه پاپ اسمیر در شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tendency to Narcotics among People Over Ten Years of Age in Ardabil Province, 2002
میزان گرایش به استفاده از مواد مخدر در گروه سنی بالاتر از ده سال استان اردبیل، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ulnar Nerve Involvement Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Case Report
گزارش یک مورد آسیب عصب اولنار پس از عمل جراحی پیوند بای پس عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fentanyl - Droperidol Combination on Reducing Pressure Responses to Laryngoscopy and Intubation during Induction of Anesthesia in the Preeclamptic Parturients
بررسی اثر ترکیب فنتانیل- دروپریدول در کاهش پاسخ فشاری به لارنگوسکوپی و لوله گذاری حین القای بیهوشی بیماران پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2004-12)


Three-Year Evaluation of Post Operative Results in Congenital Cataract by Lensectomy Vitrectomy in Alavi Hospital
بررسی نتایج سه ساله عمل جراحی کاتاراکت مادرزادی به روش لنزکتومی ویترکتومی در بیمارستان علوی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dialysis Adequacy of Haemodialytic Patients in Ardabil Dialysis
بررسی کفایت دیالیز بیماران همو دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز شهر اردبیل، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbial Agents of the Conjunctiva Infection in Patients Hospitalized in Tabriz Pediatric Hospital
عوامل میکروبی عفونت های ملتحمه بیماران بستری در مرکز پزشکی کودکان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Supermint Oil on the Flatulence Intensity after Cesarean Section
بررسی تأثیر سوپرمینت بر شدت نفخ بعد از سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of 53 Cases of Aortic Coarctation in Shahid Madani Hospital, Tabriz
بررسی 53 مورد کوارکتاسیون آئورت در بیمارستان شهید مدنی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Early Epileptic Seizures in Acute Stroke
بررسی حملات تشنجی زودرس در حوادث حاد عروقی مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Epidemiological Factors and Complications of Preeclampsia in Alavi Hospital, Ardabil, 2001
بررسی عوامل اپیدمیولوژیک و عوارض پره اکلامپسی در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Ectopic Pregnancy among Pregnant Women in Yazd, 1999
بررسی اپیدمیولوژیک حاملگی خارج رحمی در زنان باردار شهر یزد، 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Predictors of Transition in Different Stages of Cigarette Smoking
پیش بینی کننده های روانشناختی گذر از مراحل مصرف سیگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recurrent Meningitis: a Case Report
گزارش یک مورد مننژیت راجعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2004-9)


Epidemiology of Cardiac Cancer in Ardabil Province, 2000-2003
اپیدمیولوژی ‌سرطان‌های ‌کاردیا در استان ‌اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Prevalence of Malaria in Thalassemic Individuals and Non-Thalassemic Ones in Iranshahr
مقایسه شیوع مالاریا در بیماران تالاسمی و افراد سالم در ایرانشهر، 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Myocardial Infarction in Young Adults: a Case-Control Study
عوامل خطر سکته قلبی در بالغین جوان: یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Serum Levels of Lipid Parameters, LP(a) and Hypoalbuminemia in Children Nephrotic Syndrome
ارتباط بین سطوح سرمی پارامترهای لیپیدی, لیپوپروتئین(a) و هیپوآلبومینمی درسندرم نفروتیک کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ruptured Infected Pseudoaneurysm in an Intravenous Drug-abuser: A Case Report
گزارش یک مورد آنوریسم کاذب عفونی پاره شده در یک معتاد تزریقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Gestational Diabetes in Pregnant Women Referring to Ardabil Health Centers, 2003
بررسی شیوع دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل، 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma Levels of Vitamin C in Preeclampsic and Normotensive Pregnants
ارزیابی سطح پلاسمایی ویتامین C در پره اکلامپسی و حاملگی طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Toxoplasmosis in Women Referring to the Laboratory of Health Center in Ardabil for Premarital Medical Examinations
سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در دختران مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهر اردبیل جهت انجام آزمایش های قبل از ازدواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Combination Therapy with Alpha-interferon and Acyclovir in Reducing the Recurrence Rate and Severity of Laryngeal Papillomatosis in Children after CO2 Laser Surgery
بررسی تأثیر ترکیب اینترفرون آلفا وآسیکلوویر در کاهش عود و شدت پاپیلوماتوز حنجره در کودکان جراحی شده توسط لیزر CO2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Midazolam and Lidocaine on Hemodynamic Response to Endotracheal Intubation
مقایسه اثر میدازولام و لیدوکائین بر روی پاسخ همودینامیک به لوله گذاری تراشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2004-6)


Postpartum Depression: Prevalence and Associated Factors
بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر افسردگی بعد از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Study of Patients Reciving Cataract Surgeries in Alavi Hospital, Ardabil, 1999
بررسی اپیدمیولوژیک موارد جراحی شده کاتاراکت در بیمارستان علوی اردبیل، 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intravenous Nitroglycerin on Uterine Relaxation in Emergency Cesarean Section
بررسی اثر نیتروگلیسیرین وریدی در ایجاد شلی رحم طی سزارین اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Relapse among the Patients Referring Voluntarily to Addiction-abandoning Centers, 2000
علل موثر بر بازگشت به اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد خود معرف وابسته به بهزیستی تهران،1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unsuccessful Breast Feeding among Women in Ardabil: Probing the Reasons, 2000-2001
بررسی علل عدم موفقیت مادران شهر اردبیل در شیردهی انحصاری شیرخواران ، 80 – 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Passive Smoking by Pregnant Women on Newborns’ Weight and Height
بررسی تاثیر دود سیگار محیطی در دوران بارداری بر وزن و قد نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Renal Polycystic Sinus with Intermitent Edema of Mons Pubis: A Case Report
گزارش یک مورد پلی کیستیک سینوس هر دو کلیه همراه با ادم متناوب مانس پوبیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leading Causes of Child Hospitalization in Ardabil
بررسی علل بستری کودکان در بیمارستان علی اصغر اردبیل، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Diclofenac Suppository and Intramuscular Methadone for Pain Relief after Cesarean Section
مقایسه اثرات شیاف دیکلوفناک و آمپول متادون بر میزان کاهش درد بعد از عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Research Methodology in Ardabil University of Medical Sciences
ارزیابی متدلوژی تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2004-4)


The Prevalence of Migraine Among Student of Ardabil University of Medical Sciences, 2003
بررسی شیوع میگرن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between of Electrocardiographic Q Wave and Left Ventricular Function in Patients with Acute Myocardial Infarction After Thrombolytic Therapy
ارتباط موج Q الکتروکاردیوگرام با عملکرد بطن چپ در بیماران با انفارکتوس حاد پس از درمان ترمبولیتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dietary Fat Intake on Clotting Factors in Healthy Individuals
بررسی تاثیرچربی رژیم غذایی بر فاکتورهای انعقادی افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Information Record in the Ardabil Medical Sciences University, 2002
ارزیابی ثبت اطلاعات در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paraplegia after Laparatomy: A Cose Report
گزارش یک مورد پارا پلژی بدنبال لا پاراتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Hemodynamic Effects of Standard Doses of Bupivacaine Compared to the Effects of Its Mixture with Fentanyl in Intra Spinal Anesthesia among Aged People
مقایسه اثرات همودینامیک ترکیب بوپیواکائین و فنتانیل نسبت به مقادیر استاندارد بوپیواکائین در بیحسی داخل نخاعی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Epidemiolgy of Relapsing Fever in Ardabil Province
اپیدمیولوژی بالینی تب راجعه کنه ای در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Factors in Incidence of Bell’s Palsy in Ardabil
بررسی عوامل محیطی در بروز فلج بلز در اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study Multi-drug Resistant of Salmonella Typhi Strains Tabriz,
بررسی سویه های سالمونلا تیفی با مقاومت آنتی بیوتیکی چند گانه مراکز عفونی تبریز، 76-1371
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Depression among the Students of Ardabil University of Medical Sciences, 2003
بررسی شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2003-12)


The Effect of Physical Exercise on Mild Postpartum Depression among Women Referring to Ardabil Health Centers, 2002
تاثیر ورزش بر افسردگی خفیف بعد از زایمان در مراجعین به مراکز بهداشتی - درمانی شهر اردبیل، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Animal Bites: Epidemiological Considerations in Ardabil Province, 2000
بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی در استان اردبیل، 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Malignant Skin Tumors among Patients Referring to Urmia Health Centers, 1991-2001
فراوانی تومورهای بدخیم پوستی در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood Lipids and Ischemic Stroke: A Case Control Study
ارتباط لیپیدهای خون با سکته مغزی ایسکمیک : یک مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Apparatus for Testing Carotid Baroreflex Sensitivity
طراحی و ساخت دستگاه تست حساسیت بارورفلکس کاروتیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Enterobius Vermicularis Infection among Children Going to Daycare Centers in Ardabil
میزان شیوع عفونت اکسیور در کودکان مهد کودک های شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Failure to Thrive Risk Factors among Infants in Namin
بررسی عوامل خطر ساز اختلال رشد شیر خواران کمتر از دو سال شهرستان نمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amblyopia Screening in Ardabil Province, 1998-2001
نتایج غربالگری تنبلی چشم در استان اردبیل، 80 - 1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2003-9)


A Study of the Acute Poisoning in Patients Admitted to Tabriz Pediatrics Medical Center
بررسی مسمومیت‌ حاد در بیماران بستری مرکز پزشکی کودکان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Using Propofol and Thiopental in the Induction of Anesthesia on the Apgar Score of the Neonate and Hemodynamic State of Mothers during Cesarean Section
مقایسه تاثیر القای بیهوشی با پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر آپگار نوزاد و همودینامیک مادر در عمل سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Nutritional Status of College Female Students Living on and off Campus in Ardabil, 1999
مقایسه وضعیت تغذیه‌ای دانشجویان‌ دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproductive Factors among Migrant Tribes (Ashayer) Women in Ardabil Province
بررسی شاخص های باروری زنان عشایری استان اردبیل، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal Arteritis: A Case Report
گزارش یک مورد آرتریت تمپورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Hypertension Controlling in Type II Diabetic Patients Referring to Diabetes Clinic of Bou-ali Hospital, Ardabil
بررسی وضعیت کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع II مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان بوعلی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating 145 Cases of Needle Aspiration of Thyroid Nodules in Ardabil, 1999-2002
بررسی 145 مورد آسپیراسیون سوزنی گره های تیروئید در اردبیل 81-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research Priorities in Health Field in Ardabil Province: An Experience
تعیین اولویت های پژوهشی حوزه سلامت در استان اردبیل: به عنوان یک تجربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2003-6)


Dietary Pattern among People of Rural Areas in Ardabil, 2000
بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در جمعیت روستایی اردبیل، 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Taking Oral Contraceptive Pills and the Risk of Ischemic Stoke
بررسی ارتباط قرص های ضد بارداری خوراکی و سکته مغزی ایسکمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Conductive Tissue Blocks after Acute Myocardial Infarction in Patients Admitted in CCU of Bou-Ali Hospital Ardabil
بررسی فراوانی بلوک های هدایتی به دنبال سکته قلبی حاد در بیماران بستری شده در CCU بیمارستان بوعلی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive-behavior Therapy on Decreasing Depression among Patients with Substance Abuse, 2000-2001
تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش میزان افسردگی مبتلایان به سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cesarean Section Rate and Its Indications in Social-Security Hospital of Ardabil, 2003
بررسی میزان سزارین و اندیکاسیون های آن در بیمارستان تامین اجتماعی اردبیل، 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Degree of Satisfaction among Patients referring to the Emergency Rooms of Hospital of Ardabil University of Medical Sciences, 2000
میزان‌ رضایتمندی‌ مراجعه‌ کنندگان‌ به‌ بخش‌ فوریت های‌ پزشکی‌ بیمارستان های ‌دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اردبیل،‌ 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug-Therapy of Unruptured Ectopic Pregnancy with Methotrexate
تاثیر متوتروکسات در درمان حاملگی خارج رحمی پاره نشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of N2O in the Enhancement of Hypercarbia due to Co2 Absorption during Laparoscopy
ا ثرN2O در تشدید هیپرکاربی ناشی از جذب گاز CO2 در حین لاپاراسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2003-4)


Drug Resistance of Mycobacterium Tuberculosis Strains Isolated From Patients with Tuberculosis in Mashhad
مقاومت دارویی در سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مبتلا به سل در مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Eating Breakfast among Adolescent Girl Students in Ardabil, 1999-2000
ارزیابـی وضعیت مصرف صبحـانه در دختران دانـش آموز شهر اردبیل، 79-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Family Planning Instructions through Special manuals on the Knowledge Level of Women in Ardabil
بررسی‌ تاثیر آموزش تنظیم خانواده از طریق مطالعه‌ ‌جزوه‌ آموزشی‌ بر میزان آگاهی زنان شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Confidence Level and Some Related Factors among High School Male Students in Semnan, 2000
میزان اعتماد به نفس و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر سمنان، 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Major Risk Factors of Ischemic Stork in Women, 2002
بررسی عوامل خطر عمده استروک ایسکمیک در زنان، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Poster Location on the Knowledge of People Referring to Shahid Ghannadi Imami Health Center in Ardabil, 2002
تاثیر محل نصب پوستر بهداشتی برآگاهی مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی شهید قنادی امامی اردبیل، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Esophagus Foreign Bodies among patients in Fatemy Hospital, Ardabil, 1998-2001
بررسی جسم خارجی مری در بیماران بستری شده در بیمارستان فاطمی اردبیل ، 80- 1377
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abortion and the Risk of Breast Cancer among Women in Mashhad:
بررسی ارتباط سقط با خطر سرطان پستان در زنان ساکن مشهد: یک مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2002-12)


The Effect of Follow up on Physical- Emotional Status of the Patients with Myocardial Infarction in Ardabil, 2000-2001
تأثیر پیگیری‌ بر وضعیت‌ سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ بیماران‌ دچار انفارکتوس‌قلبی‌مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز آموزشی‌ درمانی‌ بوعلی‌ ‌ اردبیل80-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Midwives’ knowledge, Attitude and Readiness to Practice Community Oriented Midwifery in Kerman, 2002
آگاهی، نگرش و آمادگی به عمل ماماهای شاغل در استان کرمان در زمینه مامایی جامعه نگر، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Pediculosis Capitis among Boarding School Girls in Ardabil, during Academic Year, 2001-2002
شیوع پدیکولوز سر در دانش آموزان مدارس شبانه روزی دخترانه استان اردبیل در سال تحصیلی 81-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude Towards Organ Transplantation in Brain Death in
نگرش شهروندان تهرانی به پیوند اعضا و اهدای عضو در مرگ مغزی، 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Dressing Quality of Burn Wound in Ardabil, 2000
بررسی کیفیت پانسمان زخم های سوختگی در بخش سوختگی مرکز آموزشی- درمانی فاطمی اردبیل، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nutrition Education on Blood Sugar Level and Macronutrients Intake in IDDM Patients in Ardabil, 1999
تاثیر آموزش تغذیه بر میزان قندخون و درشت مغذی های دریافتی بیماران دیابتی وابسته به انسولین، 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-HCV Seropositivity among Multiply Transfused Patients in Ardabil Province, 2000
بررسی آلودگی به هپاتیت C ویروسی در افراد با تزریق خون های مکرر در استان اردبیل،1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Survey on Mistake Rate Between Educators with Optometrists Examinations in Performance Amblyopia Research in Ardabil Province, 2002
بررسی تطبیقی میزان خطای بین معاینه مربیان و کارشناسان بینایی سنجی در اجرای طرح تنبلی چشم استان اردبیل، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2002-9)


A Study of Different Justifications of Mothers Selecting their Favorite Postpartum Contraceptive Methods in Isfahan Health Centers, 2001
بررسی تمایلات مادران در انتخاب روش پیشگیری از بارداری بعد از زایمان در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Nutritional Status and Anthropometric Indexes and their Relationship with Menarche among School Girls of Ardabil
وضعیت تغذیه و شاخص های آنتروپومتریک دختران دانش آموز شهر اردبیل و ارتبا ط آن با سن شروع اولین قاعدگی، 79-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standard vs. Two- Stage Method of Perineal Repair: Comparing
مقایسه‌ نتایج‌ ترمیم‌ پرینه‌ با استفاده‌ از دو روش‌ ‌استاندارد و دو لایه‌ای‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Malaria in Ardabil Province, 1999- 2000
اپیدمیولوژی‌ مالاریا در استان‌ اردبیل‌، 79-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tuberculin Test and It’s Changes after One Year in Ardabil Primary School Students
بررسی تست توبرکولین در کودکان مدارس ابتدایی و تغییرات آن یک سال بعداز تست اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Practice of Women in Ardabil about Breast Self- Examination, 2000
آگاهی‌، نگرش‌ و عملکرد زنان‌ شهر اردبیل‌ در مورد خود آزمایی‌ پستان‌ ،‌ 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Etiologies of Chronic Otitis Media at Patients Referring to Ear, Throat and Nose Clinics of Ardabil University of Medical Sciences, 2000-2001
بررسی میکروارگانیسم های ایجاد کننده اوتیت میانی مزمن در مراجعین به درمانگاه های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cesarean Scar Endometriosis: a Case Report
گزارش یک مورد آندومتریوز اسکار سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2002-6)


Survey of brain computerized tomography in clinical psychiatry
بررسی کاربرد بالینی‌ اسکن‌ کامپیوتری‌ مغز در روانپزشکی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of knowledge, attitude and practice of Ardabil citizens about risk factors of coronary artery disease, 2001
بررسی‌ میزان‌ آگاهی‌، نگرش‌ و عملکرد مردم‌ شهر اردبیل‌ در مورد عوامل‌ خطر ساز بیماری‌ عروق‌ کرونری‌ ، 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of acute abdomen causes, frequency and its pre and post
‌ فراوانی‌ علل‌ شکم‌ حاد و مقایسه‌ تشخیص‌ قبل‌ و بعد از عمل‌ در زنان‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ بیمارستان‌ کوثر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Axillary hydatid cyst: report of one case
گزارش‌ یک‌ مورد کیست‌ هیداتیک زیر بغل‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health status of the students in the faculty of Rehabilitation, Shahid Beheshti University, 2002
وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی، 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of anti-bacterial effects of turmeric, ginger, clove and cardamom on Helicobacter pylori
اثرات ضد باکتریایی عصاره های زردچوبه، زنجبیل، میخک و هل بر هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of post-Anesthetic complications in Fatemi and Alavi Hospitals Ardabil, 2001
شیوع‌ عوارض‌ بعد از بیهوشی‌ دربیمارستان‌های‌ فاطمی‌ و علوی‌ اردبیل،‌ 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benign rolandic in epileptic patients admitted in nourologic clinics of Isfahan Medical
صرع‌ رولاندیک‌ خوش‌ خیم‌ در بیماران صرعی مراجعه کننده به درمانگاههای نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles