مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل مجله ای علمی و غیر انتفاعی است که به زبان فارسی هر سه ماه یکبار تازه ترین مطالب علمی- پژوهشی اعم از علوم پایه، بالینی، بهداشتی، نقد علمی و گزارش موارد جالب و نادر علوم پزشکی را چاپ و منتشر می کند.

شماره شاپا چاپی: 7280-2228
شماره شاپا الکترونیکی: 7299-2228

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
http://jarums.arums.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب