مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل مجله ای علمی و غیر انتفاعی است که به زبان فارسی هر سه ماه یکبار تازه ترین مطالب علمی- پژوهشی اعم از علوم پایه، بالینی، بهداشتی، نقد علمی و گزارش موارد جالب و نادر علوم پزشکی را چاپ و منتشر می کند.

شماره شاپا چاپی: ۷۲۸۰-۲۲۲۸
شماره شاپا الکترونیکی: ۷۲۹۹-۲۲۲۸  مدیر مسئول و سردبیر

  دکتر علی مجید پور، استاد بیماریهای عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

  alimajidpouryahoo.com

  مدیر اجرایی

  دکتر بهنام محمدی قلعه بین، گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،اردبیل، ایران

  b.mohammadiarums.ac.ir

  کارشناس علمی

دکتر زهرا حیدری، گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،اردبیل، ایران z.heidari.ac.ir

  ویراستار انگلیسی

  دکتر رقیه تیمورپور، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

  r.teimourpourarums.ac.ir

  کارشناس اجرایی :رزیتا محمدی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران  roz.mah۴۰gmail.com

طراحی و صفحه آرایی:
پری باقری اردبیلیان ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران paribagherigmail.com

ایمیل مجله:  jarumsarums.ac.ir   و  jarums.arumsgmail.com
شماره شاپا چاپی: ۷۲۸۰-۲۲۲۸
شماره شاپا الکترونیکی: ۷۲۹۹-۲۲۲۸


مجوزفرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۱۲۴/۳۴۰۴مورخه ۱۳۸۰/۴/۵
مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی به شماره ۱۵۸۳۷ مورخه ۱۳۷۹/۱۰/۱۴
دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره ۱۶۰۶۹۵ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۲۲


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
http://jarums.arums.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب