مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- فرایند کارشناسی مقالات
فرایند داوری وتصویب مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
http://jarums.arums.ac.ir/find.php?item=1.123.29.fa
برگشت به اصل مطلب