مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-  کد ORCID
الزام ارایه کد ORCID

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/18 | 
کاربران گرامی
احتراما به استحضار می رساند :طبق آیین نامه وزارتی،تمام نویسندگان مقالات اعم از اعضای هیات علمی یا نویسندگان آزاد ملزم به ارایه کد ORCID جهت پذیرش مقالات می باشند.
از این لینک می توانید برای خود کد بگیرید: www.orcid.org
لینک راهنمای ثبت شناسه ORCID
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
http://jarums.arums.ac.ir/find.php?item=1.120.28.fa
برگشت به اصل مطلب