مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- بانک ها ونمایه ها
بانک ها ونمایه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/29 | 

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در پایگاه های علمی

Magiran ، SID ، ISC و پایگاه های بین الملی  DOAJ ، Google Scholar و  Index Copernicus نمایه میشود

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
http://jarums.arums.ac.ir/find.php?item=1.117.23.fa
برگشت به اصل مطلب