مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- اخبار نشریه
انتشار شماره زمستان 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خوانندگان گرامی:

احتراما به استحضار می رساند مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شماره زمستان 1396 را منتشر کرده است

از توجه همیشگی و مستمر شما نسبت به این مجله متشکریم

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
http://jarums.arums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب