مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضای هیات تحریریه

  دکتر منوچهر ایران پرور: دانشیار بیماریهای غدد دانشکده پزشکی- دانشـگـاه عـلوم پزشکی اردبـیل m.iranparvararums.ac.ir

  دکتر بهمن بشردوست: استـادیار بیماریهای کلیوی، دانشکده پـزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اردبـیل b.bashardoustarums.ac.ir

  دکتر شهاب بهلولی: استاد گروه فارماکولوژی دانشکده داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی اردبـیل shahab.bohlooliarums.ac.ir

  دکتر حمداله پناهپور: استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل h.panahpourarums.ac.ir

  دکتر فرهاد پورفرضی: دانشیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل f.pourfarziarums.ac.ir

  دکتر هادی پیری دو گاهه: دانشیار گروه میکروب شناسی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل h.peeridogaheharums.ac.ir

  دکتر حسن حیدرنژاد: ‌ استاد بیماریهای داخلی دانشکده پـزشـکی- دانشگاه عـلـوم پـزشـکی شهید بهشتی heidarnazhadams.ac.ir

  دکتر سعید خامنه: ‌ دانشیار گروه فیزیـولوژی دانـشـکده پزشـکی- دانشـگـاه عـلوم پزشـکی تبریز Khamnei_syahoo.com

  دکتر شاکر سالاری لک: استاد گروه اپـیدمیولوژی دانشکده پزشکـی-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  salarilakyahoo.com

  دکتر رامین سام : دانشیار بـیمـاری‌هــای داخلی - دانشگاه سان فرانسیسکو کالیفرنیا

  دکتر سید هاشم سزاوار: ‌ دانشیار بیماریهای قلب و عروق دانـشکده پـزشکی-دانشگاه علوم پزشکی ایران hsezavaryahoo.com

  دکتر داریوش سوادی : دانشیار بیماریهای نورولوژی دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی تبریز savadi_dyahoo.com

  دکتر هاشم سیروس : استاد بیماریهای نوروسرجری- کالیفرنیا- ایالات متحده آمریکا

  دکتر فرهاد صالح زاده: دانشیار بیماریهای اطفال دانشـکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیـل f.salehzadeharums.ac.ir

  دکتر حسن عدالتخواه: دانشیار بیماریهای پوست دانشـکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیـل h.edalatkhaharums.ac.ir

  دکتر شهنام عرشی: دانشـیار بیماریهای عفونی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پـزشکی شهید بهشتی sh.arshigmail.com

دکتر خاطره عیسی زاده فر:استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اردبیلkh.isazadehfararums.ac.ir

دکتر ایرج فیضی: استادیار گروه جراحی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پـزشکی اردبیل i.feiziarums.ac.ir

  دکتر علیرضا گرجانی: استــاد گروه فـارماکولوژی‌دانشکده‌داروسازی-دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز garjaniatbzmed.ac.ir

  دکتر محمد قاسم گلمحمدی: دانشیار گروه علوم تشریح ‌دانشکده‌ پزشکی-دانشگاه علوم‌پزشکی اردبیل m.golmohammadiarums.ac.ir

  دکتر علی مجید پور: استاد بیماری های عفونی‌دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی ایران alimajidpouryahoo.com

  دکتر سلطانعلی محبوب: ‌ استاد گروه تغذیه دانشکده بهداشت‌و‌تغذیه-‌دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز dr.s.mahboobgmail.com

  دکتر صمد مصدقی: دانشیار جراحی عمومی دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی تبریـز dr_ mosadeghiyahoo.com

  دکتر جواد میرزاآقازاده: دانشیار نوروسرجری ‌دانشکده ‌پزشکی-دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌ارومیه jaghazadeh56yahoo.com

  دکتر بهروز نقیلی: استاد بیماری های عفونـی دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی تبریز Naghilybtbzmed.ac.ir

  دکتر علی نعمتی: استادیار گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ali.nematiarums.ac.ir

  دکتر عباس یزدانبد: دانشیار بیماریهای گوارش دانشکده پزشکـی- دانشگاه علـوم پـزشکی اردبیـل a.yazdanbodarums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
http://jarums.arums.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب