مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مدیر مسئول و سردبیر

  دکتر علی مجید پور، استاد بیماریهای عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

  alimajidpour@yahoo.com

  مدیر اجرایی

  دکتر بهنام محمدی قلعه بین، گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،اردبیل، ایران

  b.mohammadi@arums.ac.ir

  کارشناس علمی

نوشین صادقیان،گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران  nooshin_sadeghian@yahoo.com

  کارشناس اجرایی

 مریم پارسای، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران  maryam.parsay@gmail.com

  ویراستار انگلیسی

  دکتر رقیه تیمورپور، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

  r.teimourpour@arums.ac.ir

طراحی و صفحه آرایی: پری باقری اردبیلیان ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

paribagheri@gmail.com

شماره شاپا چاپی: 7280-2228
شماره شاپا الکترونیکی: 7299-2228
مجوزفرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 124/3404مورخه 1380/4/5
مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی به شماره 15837 مورخه 1379/10/14
دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره 160695 مورخه 1382/10/22


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
http://jarums.arums.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب